Processos tancats

INFORMACIÓ PUBLICA DEL PROJECTE D'ORDRE DE BASES PER A LES AJUDES AMB CÀRREC DEL O,7% DE L'IRPF A LA COMUNITAT VALENCIANA.

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet a audiència ciutadana el projecte d'ordre de la...

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA VICEPRESIDENCIA Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

Audiencia ciudadana (Art. 133.2 LPACAP) De conformidad con el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en...