Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Menjadors socials

Menjadors socials

Definició

Establiment destinat a proporcionar alimentació a les persones que ho necessiten de forma gratuïta o per mitjà d'una aportació reduïda.

Finalitat

Atendre persones que requerixen un suport per a la nutrició bàsica.

Usuaris

Totes les persones que, trobant-se en situació de necessitat, requerisquen este servici.

Ubicació

Integrat en nucli urbà amb fàcil accés. Preferentment units a centres socials, formant part de l'equipament bàsic del barri o zona.

Capacitat

Caràcter ambulatori. Podran establir-se torns de menjador quan la demanda del servici ho aconselle.

Habitabilitat

Compliran els requisits exigits en la legislació vigent i en especial el Reglament Tecnicosanitari dels Menjadors Col·lectius, arreplegat en el Reial Decret 28/7/1983, de 13 d'octubre.

Prestacions

Alimentació bàsica.

Personal

Responsable de direcció/administració. Servicis auxiliars. Assessorament i suport tècnic de l'Equip Social de Base.