Òrgans consultius i de participació

Òrgans consultius i de participació

El Consell Valencià de Cooperació es configura com:

  • l'òrgan assessor i via de participació en la política pública de cooperació al desenvolupament, per part de la Generalitat i els diferents sectors i agents socials implicats en aquest àmbit que actuen a la Comunitat Valenciana,
  • i l'òrgan de col·laboració i coordinació entre les administracions públiques de la mateixa que executen despeses computables com a ajuda oficial al desenvolupament, amb les funcions, composició i regles de procediment que s'estableixen en el decret que ho regula.

 

Decret 75/2016, de 17 de juny, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament

 

La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament és un òrgan col·legiat de l'administració de la Generalitat al que correspon la coordinació interdepartamental del Consell en aquest àmbit.

Decret 231/2007, de 30 de novembre, pel qual es regula la Comisssió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament.

 

ACTES DE LES SESSIONS DEL CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ

 

Sessió del dia 19 de desembre de 2017 (documentació):

- Cooperación Internacional al Desenvolupament: Informe incidència de projectes convocatòria EpD 2016

- Educació per a la Ciutadania Global:

- Informe incidència de projectes convocatòria EpD 2016

- Informe convocatòria de l´exercici 2017

- Altres actuacions:

- Trobada de Regions

- Avaluació Pla Director 2015 - 2017. Resum executiu

- Metaavaluació Pla Director. Resum executiu

- LLei, de la Generalitat, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible: Publicació en el Butlletí Oficial de Les Corts

- Memòria d´Actuacions 2017

- Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat 2018: Cooperació Internacional al Desenvolupament

- Pla d´Actuacions 2018