T'interessa

Órganos de asesoramiento y participación

Órganos de asesoramiento y participación

 

Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030

Què és: L'Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030 és un òrgan col·legiat d'assessorament que té per finalitat transmetre, a la persona titular de la Presidència de la Generalitat, al Consell i a la resta dels ens que conformen el seu sector públic, les propostes, suggeriments i recomanacions que puguen coadjuvar al disseny de la planificació estratègica de l'agenda autonòmica en matèria dels objectius de desenvolupament, i a la definició de les línies prioritàries d'actuació de les mateixes en totes aquelles qüestions relacionades amb l'Agenda 2030.

Funcions
a) Assessorar al Consell en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Consell.

b) Assessorar al Consell en el disseny i l'execució d'actuacions per a promoure l'educació per a la sostenibilitat i la ciutadania global.

c) Promoure la participació i implicació dels sectors públic, acadèmic, privat i de la societat civil, per a l'efectiva implementació de l'Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana.

d) Conèixer l'Informe Anual sobre la situació del compliment de l'Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana.

i) Conèixer quants informes haja de presentar la Generalitat davant el Grup d'Alt Nivell per a l'Agenda 2030 del Regne d'Espanya o altres organismes internacionals.

f) Promoure que les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible compromeses per la Comunitat Valenciana estiguen incorporades en els diferents instruments de planificació de la Generalitat, com a polítiques, plans, programes, projectes, així com en els seus pressupostos anuals.

g) Informar l'Estratègia Autonòmica de Desenvolupament Sostenible. 

h) Aquelles altres funcions que el president o la presidenta de la Generalitat, li encomane.

Decret 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible.
 


Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament


Què és: La Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament, és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic adscrit a la conselleria que té les competències en matèria de cooperació al desenvolupament en la Generalitat.

Funcions

1. Garantir la coordinació, l'intercanvi d'informació, la coherència de polítiques i la complementarietat de l'activitat de la Generalitat en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament.
2. Elaborar l'Estratègia Autonòmica de Desenvolupament Sostenible.
3. Coordinar i donar coherència a les diverses polítiques sectorials i a les iniciatives legislatives de la Generalitat, mitjançant l'elaboració de fitxes d'actuació o documents similars, amb la finalitat d'incorporar els objectius i metes del desenvolupament sostenible en els seus instruments de planificació i d'elaboració de pressupostos.
4. Realitzar el seguiment i avaluació de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana.
5. Impulsar l'avaluació de la coherència de les polítiques del Consell amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
6. Acordar mecanismes de transparència per mitjà de l'elaboració d'una memòria anual de rendició de comptes sobre la implementació en l'àmbit de la Generalitat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Aquesta Memòria es remetrà a l'Alt Consell Consultiu perquè en prengueu coneixement.
7. Coordinar estratègies de comunicació per a informar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i divulgar els avanços assolits, en els termes que assenyale l'Estratègia Autonòmica de Desenvolupament Sostenible.
8. Qualssevol altres competències i funcions relacionades amb el seu àmbit d'actuació o que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, així com les que li encomane el Consell i les que li deleguen els òrgans amb competència en la matèria. 

Decret 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible.
 


Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament


Què és: El Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament, és un òrgan col·legiat de l'administració de la Generalitat.

Funcions:

a) Impulsar la coordinació entre les administracions públiques valencianes que incloguen en els seus pressupostos partides computables com a ajuda de cooperació internacional al desenvolupament, i conèixer sobre les actuacions que ambdues duguen a terme en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, procurant la seua articulació i complementació harmònica amb els principis, objectius i prioritats que orienten el Pla director de la Cooperació Valenciana.

b)Promoure la sistematització de la informació sobre els programes, projectes i actuacions de les Administracions públiques valencianes, així com les disposicions de totes elles que tinguen incidència en la cooperació internacional al desenvolupament.

c) Promoure accions conjuntes entre les diferents Administracions públiques valencianes per a la identificació, formulació i execució de programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament, i especialment en matèria d'educació per a la ciutadania global.

d)Promoure que les metes dels objectius de desenvolupament sostenible estiguen incorporades en els diferents instruments de planificació, seguiment i avaluació de les respectives polítiques públiques locals, en els termes que assenyale l'estratègia autonòmica de desenvolupament sostenible.

i) Conèixer i avaluar la realització dels compromisos específics assumits per les administracions públiques valencianes per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.

f) Coordinar estratègies de comunicació de les administracions públiques valencianes per a informar sobre els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i divulgar els avanços assolits a la societat civil, en els termes que assenyale l'estratègia autonòmica de desenvolupament sostenible.

g)Facilitar i promoure aliances orientades a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, en els termes que assenyale l'estratègia autonòmica de desenvolupament sostenible.

Decret 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible.


Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.


Què és: El Consell Valencià de Cooperació es configura com l'òrgan assessor i llera de participació en la política pública de cooperació al desenvolupament, per part de la Generalitat i els diferents sectors i agents socials implicats en aquest àmbit que actuen a la Comunitat Valenciana, i l'òrgan de col·laboració i coordinació entre les administracions públiques de la mateixa que executen despeses computables com a ajuda oficial al desenvolupament, amb les funcions, composició i regles de procediment que s'estableixen en el decret que ho regula.

Decret 75/2016, de 17 de juny, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.CAHE-Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.


Què és: El Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana és l'òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a l'acció humanitària i té per objecte integrar sinergies i concentrar recursos per a millorar l'efectivitat de les ajudes que es presten. La seua funció és canalitzar l'ajuda humanitària i d'emergència de l'entitats que ho integren per a prevenir i atendre les situacions d'emergència. El Comitè Permanent està assessorat per un òrgan consultiu integrat per les ONGD.

Funcions:

a)Informar al Comitè Permanent d'aquelles situacions d'emergència i postemergencia que requerisquen la intervenció del mateix.
b)Emetre informes, per pròpia iniciativa o a sol·licitud del Comitè Permanent i evacuar consultes pel que fa a situacions d'emergència i postemergencia, i resoldre consultes pel que fa a actuacions que requerisquen acció humanitària urgent.
c)Elevar al Comitè Permanent els projectes susceptibles de ser finançats per est.
d)Conèixer el seguiment i grau d'execució dels projectes aprovats pel Comitè Permanent.

Decret 24/2013 de 25 de gener del Consel pel qual es regula el Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.