T'interessa

Documentos que deben acompañar al informe final

Documentos que deben acompañar al informe final

EN PROJECTES DE DESENROTLLAMENT REALITZATS PER ONGD  

 • Certificació original del secretari de l'entitat beneficiària amb el vistiplau del president que la subvenció, així com, si és el cas, els interessos generats per la mateixa, han sigut invertits en la seua totalitat en el projecte per al qual va ser concedida, i en la qual consten, a més, els objectius aconseguits.
 • En el cas que les despeses inherents a l'execució del projecte s'hagen realitzat en l'exterior, informe del soci local sobre les repercussions del projecte, així com certificat del mateix acreditatiu de l'import de les transferències rebudes imputables a la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana.
 • Acreditació del soci local d'haver rebut els fons de la resta de cofinançadores i certificació sobre el cost total del projecte.
 • Documents o certificacions bancàries acreditatives dels punts següents: ingrés de la subvenció en el compte corrent obert a este efecte, transferències bancàries realitzades a càrrec de la mateixa i, si és el cas, tipus de canvi de les transferències bancàries realitzades.
 • Relació numerada dels documents justificatius de la despesa realitzada a càrrec de la subvenció concedida, segons model normalitzat [doc de 82 Kb]. Dicha relación numerada deberá agruparse según las partidas detalladas en el formulario de identificación del proyecto o, en su caso, en la reformulación económica presentada o en la modificación presupuestaria del proyecto autorizada o comunicada. Esta relación numerada de documentos justificativos del gasto deberá facilitarse también en documento electrónico.
 • Documents justificatius de les despeses realitzades a càrrec de la subvenció concedida, ordenades basant-se en la relació numerada anterior. Els documents justificatius de les despeses han de ser autèntics, a l'efecte dels quals haurà de presentar-se el document original acompanyat d'una còpia per a la seua compulsa, o còpia degudament compulsada per notari o fedatari públic. Les factures presentades hauran de complir amb els requisits exigits per la legislació del país en què s'hagen adquirit els béns o prestat els servicis, per a o pel beneficiari de la subvenció i, en tot cas, inclouran:
  • Nom, cognoms, denominació social, domicili i número d'identificació fiscal, si és el cas, de l'expedidor i del destinatari.
  • Descripció de l'operació i contraprestació total.
  • Lloc i data d'emissió.
  • Acreditació que s'ha efectuat l'abonament del seu import per l'entitat beneficiària.

   Diligència de l'entitat beneficiària en què es faça constar el número d'expedient i l'afectació, total o parcial, al projecte subvencionat. En el cas que el document justificatiu de la despesa s'impute a més d'un cofinançador s'expressarà, a més, el percentatge de finançament que s'impute a la subvenció de la Generalitat Valenciana.
 • La data de les factures i justificacions de les despeses a càrrec de la subvenció de la Generalitat Valenciana haurà d'estar compresa dins del termini d'execució real del projecte. Només s'acceptaran factures anteriors o posteriors, en no més de sis mesos, per a les despeses indirectes de formulació i avaluació.
 • Si és el cas, còpies dels contractes de treball i de les nòmines firmades per les persones que hagen participat en l'execució del projecte com a treballadors i/o per mitjà de contractes d'arrendaments de servicis, junt amb el rebut de les quantitats abonades, i els justificants, quan procedisca, de l'ingrés en la seguretat social de les corresponents quotes sotmeses a la legislació laboral espanyola i de l'ingrés de la retenció a compte del IRPF. Si no hi ha contracte perquè es tracta de personal local en el país on s'executa l'acció: factures o rebuts per la quantitat percebuda, en què haurà de constar, si és el cas, el pagament dels impostos d'acord amb la legislació del corresponent país.
 • En cas d'adquisició de béns immobles, document públic que acredite la mateixa i en el qual figure que dit bé serà propietat dels destinataris del projecte o del soci local que participe en la seua execució, quedant adscrit al projecte per un termini mínim de 15 anys.

 

 

EN PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ REALITZATS PER ONGD

 • Certificació original del secretari de l'entitat beneficiària amb el vistiplau del president que la subvenció, així com, si és el cas, els interessos generats per la mateixa, han sigut invertits en la seua totalitat en el projecte per al qual va ser concedida, i en la qual consten, a més, els objectius aconseguits.
 • Certificació original del secretari de l'entitat beneficiària amb el vistiplau del president d'haver rebut els fons de la resta de cofinançadores i certificació sobre el cost total del projecte.
 • Documents o certificacions bancàries acreditatius dels punts següents: ingrés de la subvenció en el compte corrent obert a este efecte i transferències bancàries realitzades a càrrec de la mateixa.
 • Relació numerada dels documents justificatius de la despesa realitzada a càrrec de la subvenció concedida, segons model normalitzat [doc de 61 Kb]. La dita relació numerada haurà d'agrupar-se segons les partides detallades en el formulari d'identificació del projecte o, si és el cas, en la reformulació econòmica presentada o en la modificació pressupostària del projecte autoritzada o comunicada. Esta relació numerada de documents justificatius de la despesa haurà de facilitar-se també en document electrònic. Les factures hauran de reunir els requisits establits en el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les obligacions de facturació, així com l'acreditació que s'ha efectuat l'abonament del seu import per l'entitat beneficiària i la diligència de l'entitat beneficiària en què es faça constar el número d'expedient i l'afectació, total o parcial, al projecte subvencionat. En el cas que en el document justificatiu de la despesa s'impute a més d'un cofinanciador s'expressarà, a més, el percentatge de finançament que s'impute a la subvenció de la Generalitat Valenciana.
 • Si és el cas, còpies dels contractes de treball i de les nòmines firmades per les persones que hagen participat en l'execució del projecte com a treballadors i/o per mitjà de contractes d'arrendaments de servicis, junt amb el rebut de les quantitats abonades, i els justificants de l'ingrés en la seguretat social de les corresponents quotes i de l'ingrés de la retenció a compte del IRPF.

 

EN PROJECTES DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ REALITZATS PER UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 • Certificació original del secretari de l'entitat beneficiària amb el vistiplau del rector de la universitat que la subvenció, així com, si és el cas, els interessos generats per la mateixa, han sigut invertits en la seua totalitat en el projecte per al qual va ser concedida, i en la qual consten, a més, els objectius aconseguits.
 • En el cas que les despeses inherents a l'execució del projecte s'hagen realitzat en l'exterior, informe del soci local sobre les repercussions del projecte, així com certificat del mateix acreditatiu de l'import de les transferències rebudes imputables a la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana.
 • Acreditació del soci local d'haver rebut els fons de la resta de cofinançadores i certificació sobre el cost total del projecte.
 • Documents o certificacions bancàries acreditatius dels punts següents: ingrés de la subvenció en el compte corrent obert a este efecte, transferències bancàries realitzades a càrrec de la mateixa i, si és el cas, tipus de canvi de les transferències bancàries realitzades.
 • Relació numerada dels documents justificatius de la despesa realitzada a càrrec de la subvenció concedida, segons model normalitzat [doc de 126 Kb]. La dita relació numerada haurà d'agrupar-se segons les partides detallades en el formulari d'identificació del projecte o, si és el cas, en la reformulació econòmica presentada o en la modificació pressupostària del projecte autoritzada o comunicada. Esta relació numerada de documents justificatius de la despesa haurà de facilitar-se també en document electrònic.
 • Documents justificatius de les despeses realitzades a càrrec de la subvenció concedida, ordenats basant-se en la relació numerada anterior. Els documents justificatius de la despesa han de ser autèntics, a l'efecte dels quals haurà de presentar-se el document original acompanyat d'una còpia per a la seua compulsa, o còpia degudament compulsada per notari o fedatari públic. Les factures presentades hauran de complir amb els requisits exigits per la legislació del país en què s'hagen adquirit els béns o prestat els servicis, per a o pel beneficiari de la subvenció i, en tot cas, inclouran:
  • Nom, cognoms, denominació social, domicili i número d'identificació fiscal, si és el cas, de l'expedidor i del destinatari.
  • Descripció de l'operació i contraprestació total.
  • Lloc i data d'emissió.
  • Acreditació que l'entitat bancària ha efectuat l'abonament del seu import.

   Diligència de l'entitat beneficiària en què es faça constar el número d'expedient i l'afectació, total o parcial, al projecte subvencionat. En el cas que el document justificatiu de la despesa s'impute a més d'un cofinanciador s'expressarà, a més, el percentatge de finançament que s'impute a la subvenció de la Generalitat Valenciana.
 • La data de les factures i justificacions de les despeses a càrrec de la subvenció de la Generalitat Valenciana haurà d'estar compresa dins del termini d'execució real del projecte. Només s'acceptaran factures anteriors o posteriors, en no més de sis mesos, per a les despeses indirectes de formulació i avaluació.
 • Si és el cas, còpies dels contractes de treball i de les nòmines firmades per les persones que hagen participat en l'execució del projecte com a treballadors i/o per mitjà de contractes d'arrendaments de servicis, junt amb el rebut de les quantitats abonades, i els justificants, quan procedisca, de l'ingrés en la seguretat social de les corresponents quotes sotmeses a la legislació laboral espanyola i de l'ingrés de la retenció a compte del IRPF. Si no hi ha contracte perquè es tracta de personal local en el país on s'executa l'acció: factures o rebuts per la quantitat percebuda, en què haurà de constar, si és el cas, el pagament dels impostos d'acord amb la legislació del corresponent país.
 • En cas d'adquisició de béns immobles o construcció, document públic que acredite la mateixa i en què figure que dit bé serà propietat dels destinataris del projecte o del soci local que participe en la seua execució, quedant adscrit al projecte per un termini mínim de 15 anys.