T'interessa

COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana és l'òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a acció humanitària i té per objecte integrar sinergies i concentrar recursos per a millorar l'efectivitat de les ajudes que es presten. La seua funció és canalitzar l'ajuda humanitària i d'emergència de les entitats que ho integren per a previndre i atendre les situacions d'emergència.

El Comitè Permanent està assessorat per un òrgan consultiu integrat per les ONGD que tenen entre els seus objectius l'acció humanitària i té com a funcions:

  1. Informar al Comitè Permanent d'aquelles situacions d'emergència i post emergència que requerisquen la intervenció d'aquest.

  2. Emetre informes, per pròpia iniciativa o a sol·licitud del Comitè Permanent i evacuar consultes respecte a situacions d'emergència i post emergència, i resoldre consultes respecte a actuacions que requerisquen acció humanitària urgent.

  3. Elevar al Comitè Permanent els projectes susceptibles de ser finançats per aquest.

  4. Conèixer el seguiment i grau d'execució dels projectes aprovats pel Comitè Permanent.