Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

SISTEMA D'INFORMACIÓ D'USUARIS DE SERVEIS SOCIALS (SIUSS)

SISTEMA D'INFORMACIÓ D'USUARIS DE SERVEIS SOCIALS (SIUSS)

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS)

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) és l'aplicació informàtica per al treball diari dels Equips Socials d'Atenció Primària, en el qual es recullen tant les dades dels usuaris com els diagnòstics, les intervencions, les activitats realitzades pels professionals, els informes, la gestió de cites…

Igualment, permet l'explotació i l'anàlisi de les dades introduïdes, a través d'un ampli espectre d'informes, tant als professionals del Centre de Serveis Socials com, anonimitzats, a les diferents administracions d'àmbit superior.

L'actual Versió 5 està plantejada per al treball en web, la qual cosa permet actualitzacions transparents i automàtiques sense necessitat de noves instal·lacions, evitant la duplicitat de la informació i l'enviament massiu de dades entre entitats.


Objectius

Recaptar les dades bàsiques d'els/les Usuaris/as.

Disposar d'un instrument útil i àgil que facilite la creació, manteniment i seguiment de la intervenció social.

Possibilitar el coneixement de les característiques i perfil dels/les usuaris/es i intervencions realitzades, així com dels recursos aplicats.

Objectius específics:

1. A curt termini:

 • Agilitar la gestió
 • Mantindre el seguiment de la intervenció social
 • Facilitar l'emmagatzematge de dades
 • Identificar les problemàtiques socials

2. A mitjà termini:

 • Detecció de necessitats
 • Avaluació i planificació dels serveis
 • Reordenació dels recursos socials

3. A llarg termini:

 •  Planificació, coordinació i impuls del Sistema de Serveis Socials
 •  Coneixement de l'evolució de les necessitats i adequació dels recursos socials.

 

Estructura i contingut

El SIUSS està estructurat en cinc nivells independents però interrelacionats entre si per a l'intercanvi d'informació:

 • Unitat de Treball Social (UTS): En aquest nivell es troba el contingut i desenvolupament de la Fitxa Social. Està dissenyat per a la seua utilització pel/la Treballador/a Social i, en el conjunt del programa, és el nivell de presa de dades, sent l'únic nivell amb accés a dades personals d'els/les usuaris/es. És el nivell de referència per al treball diari dels Equips Socials.
 • Centre de Serveis Socials (CSS): Defineix les UTS i les seues zones i pot realitzar explotacions de les dades de les seues UTS.
 •  Mancomunitat (o Agrupació de Centres de la mateixa província).
 • Comunitat Autònoma (CCAA): Defineix l'estructura dels Centres i sectors del seu territori, així com el denominat 4t nivell dels recursos específics. Pot realitzar explotacions dels Centres de Serveis Socials.
 • Ministeri: Manté i actualitza l'aplicació, dona accés a les CCAA i realitza les explotacions de tot el territori.

 

SIUSS es configura a través d'expedients familiars i permet als/les treballadors/es socials de base la gestió d'aquests.

En el nivell de treball diari i de presa de dades, que correspon a la Unitat de Treball Social, el contingut té una part troncal que conté les dades de la unitat de convivència i la intervenció professional, estructurada en els següents blocs:

 • Dades d'els/les usuaris/as: sexe, edat, nacionalitat, relació amb l'activitat econòmica, ocupació….
 • Dades socio-familiars: components de la unitat familiar i perfil d'aquests, situació econòmica...
 • Dades d'hàbitat: equipament i situació de l'habitatge, amuntegament…
 • Intervenció social:
  • Demandes
  • Valoracions professionals de la situació de necessitat
  • Recursos Idonis
  • Recursos Aplicats

 

A més, i complementàriament, SIUSS es conforma com a nucli de dades bàsiques per a altres gestions dels serveis socials:

Mòdul d'ajuda a domicili (AD)

Mòdul de maltractaments a la infància (MT)

Mòdul de violència de gènere (VG)

Utilitats per a seguiment del recurs, cita prèvia i adreces

Utilitats per a exportacions de dades globals a altres aplicacions (SPSS)


Procediment d'implementació de SIUSS en els Serveis Socials d'Atenció Primaria

1. La implantació de SIUSS es regula per mitjà de Protocols d'Adhesió al Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i la Generalitat Valenciana, de data 1 de febrer de 2021, amb acord d'adhesió de les entitats locals, per a la Difusió i Implantació del Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS), i la seua aplicació informàtica, i l'intercanvi d'informació, a subscriure entre les Entitats Locals (ajuntaments, mancomunitats, agrupacions de municipis) interessades i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat.

2. Es procura formació bàsica en l'aplicació SIUSS dels professionals dels Serveis Socials que vagen a utilitzar-la.

3. Es facilita suport tècnic per a la instal·lació de l'aplicació i de les futures incidències de funcionament, per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal.


Utilitats i resultats

Utilitats:

1. Gestió

 • Gestió de prestacions
 • Cerca d'informació
 • Facilita el seguiment d'actuacions:
  • Consulta
  • Obtenció ràpida de dades i informes.
 • Serveix de suport a un adequat diagnòstic social
 • Possibilita l'emmagatzematge i organització de la informació

2. Explotació

 • Directa: s'obtenen estadístiques predissenyades en els cinc nivells d'instal·lació (UTS, CSS, Mancomunitat, CCAA, Ministeri)
 • Exportació de dades a paquets estadístics més complexos
 • Estadístiques mitjançant Web Services.

 

Resultats:

Cadascuna de les administracions, dins del seu àmbit territorial, pot realitzar tractament de les dades i les explotacions estadístiques corresponents, obtenint informació sobre els següents resultats:

Perfil dels usuaris de serveis socials

Perfil d'usuaris de cadascuna de les prestacions bàsiques

Informació sobre les demandes i la seua evolució temporal

Informació sobre les intervencions professionals i recursos aplicats

Tant les UTS, com els CSS i les Comunitats/Ciutats Autònomes, poden obtindre informació sobre les demandes i els recursos fins al nivell de desagregació definit per la Comunitat Autònoma.


Protecció de dades

Conformement a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el SIUSS garanteix aquesta protecció.

L'adhesió al Conveni de Col·laboració per a la Difusió i Implantació de SIUSS i la seua Aplicació Informàtica implica l'obligació de mantindre un registre d'activitats de tractament que haurà de contindre la informació assenyalada en l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 

 

Documents

Listado documentos