Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES PER AL DESENROTLLAMENT PERSONAL EN EL SECTOR DE TERCERA EDAT EN LES MODALITATS D’AJUDES TÈCNIQUES I D’ADAPTACIÓ DE VEHICLE DE MOTOR

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES PER AL DESENROTLLAMENT PERSONAL EN EL SECTOR DE TERCERA EDAT EN LES MODALITATS D’AJUDES TÈCNIQUES I D’ADAPTACIÓ DE VEHICLE DE MOTOR

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

1. ÀMBIT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

2. OBJECTE DE LES AJUDES

3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

4. DOCUMENTACIÓ

5. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

5.1 Criteris específics per a ajudes tècniques

6. MÒDULS ECONÒMICS

7. CRITERIS DE VALORACIÓ

7.1 Valoració de les sol·licituds

7.2 Ingressos familiars

7.3 La unitat familiar

8. COMPETÈNCIA PER A RESOLDRE

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ PER A LES ENTITATS LOCALS

9.1 Comissió de Valoració

9.2 Acta

9.3 Denegació

ANNEXOS

ANNEX I: MODEL D'INFORME SOCIAL PEI 2015

 

INTRODUCCIÓ

La Conselleria de Benestar Social, amb l'objecte de millorar la protecció i l'ajuda d'aquells sectors que requerixen una especial atenció, tendix a establir els mitjans idonis i necessaris que coadjuven a aconseguir una adequada integració social d'estos.

En el marc anteriorment referit, és innegable la labor que en matèria de servicis socials realitzen les corporacions locals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, desenrotllant programes tendents a l'atenció a les persones més necessitades i entre els quals cal destacar, els servicis socials generals i especialitzats (majors, menors i persones en situació de discapacitat i dependència).

Dins de les funcions competencials que l'actual Estatut d'Autonomia atribuïx a la Generalitat, és necessari articular un sistema de finançament dels servicis socials desenrotllats per les entitats locals, basat en els principis de celeritat i eficàcia que han de regir l'actuació de les administracions públiques.

A este efecte, per a l'exercici 2015, es continua el sistema de finançament per mitjà de subvencions de caràcter nominatiu i el projecte de llei de pressupostos arreplega els crèdits assignats a cada entitat local per al desenrotllament dels distints centres i programes de servicis socials la titularitat dels quals té, i que evita la necessitat que estes concórreguen a les distintes ordes de convocatòria que anualment promou la Conselleria de Benestar Social per al finançament d'estos i queda d'esta manera garantit el finançament de les entitats locals i agilitza els tràmits administratius corresponents.

1. ÀMBIT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

La present instrucció és d'aplicació a les ajudes per al desenrotllament personal de persones de la tercera edat.

2. OBJECTE DE LES AJUDES

Les ajudes compreses en l'àmbit d'aplicació de les presents instruccions comprenen totes aquelles mesures que possibiliten a les persones amb problemes motors o sensorials el manteniment en el propi entorn social, incrementant la seua autonomia, potenciant les seues possibilitats, afavorint les relacions i la integració en la societat i s'articulen a través de les modalitats següents:

 1. Ajudes tècniques, considerant-se com a tals l'adaptació funcional de la llar i l'adquisició d'útils necessaris per al desenvolupament en la vida ordinària.
 2. Adaptació de vehicle de motor.

3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Els requisits que hauran de complir-se per a accedir a este tipus d'ajudes són els següents:

 1. Ser major de 60 anys.
 2. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.
 3. Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, i són exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
 4. Idoneïtat del que s'ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.

4. DOCUMENTACIÓ

S'haurà d'adjuntar la documentació següent:

 1. Sol·licitud subscrita pel beneficiari o pel seu representant, degudament omplida.
 2. Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
 3. Fotocòpia compulsada de l'última declaració de la renda o a falta d'això, certificat negatiu de declaració, referida als ingressos de la unitat familiar. En cas de certificat negatiu s'aportarà certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant
 4. Informe mèdic sobre la situació del sol·licitant o certificat de discapacitat.
 5. Per a la modalitat d'eliminació de barreres arquitectòniques, a més:
 6. Pressupostos de l'adaptació a realitzar.
 7. Justificació de la propietat de la vivenda o l'autorització del propietari per a realitzar les reformes.
 8. Permisos municipals, si és el cas.
 9. Per a la modalitat d'ajudes tècniques: pressupost corresponent a l'adquisició que se sol·licite.
 10. Fitxa de manteniment de tercers degudament omplida.

5. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Han d'haver-hi obstacles objectius:

 1. Tant per part de l'individu, que no pot utilitzar els sistemes normals i requerix una atenció especial, a causa dels seus greus problemes motrius o sensorials.
 2. Com per part de l'entorn, que presenta dificultats materials que dificulten el desenvolupament de l'individu.

La concessió de l'ajuda ha de tindre el suport de l'informe social PEI 2015, model de l'annex I, corresponent en el qual s'especificarà:

1. Problemàtica plantejada (necessitat tècnica de l'ajuda)

2. Gestions realitzades per a la seua resolució

3. Modalitat que es considera adequada, especificant conceptes i quantitats.

4. Idoneïtat del que s'ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.

5. Repercussions positives que la seua concessió ocasiona a la persona interessada i les negatives que pot ocasionar la seua denegació.

6. Forma de pagament:

 • A qui ha d'efectuar-se (perceptor).
 • Pagament únic o periòdic. En este segon cas s'especificarà el temps previst de l'ajuda.

7. Forma de justificació.

5.1 Criteris específics per a ajudes tècniques

 • En adaptacions personals i adaptació de la llar i l'adquisició d'útils: se subvencionaran exclusivament aquells elements necessaris per a augmentar l'accessibilitat i el desenvolupament de la vida ordinària; entre altres poden considerar-se les grues, els instruments de comunicació, les ajudes per a l'autonomia d'actes de la vida diària (menjar, beguda, neteja personal, etc.).
 • No han de considerar-se aquells que, encara que signifiquen una millora de la llar, no estiguen directament relacionats amb els impediments físics o sensorials, com són els electrodomèstics.

Quant a la determinació de la quantia de concessió serà en funció dels ingressos de la unitat familiar, del nombre de membres d'esta, del cost de l'acció i del mòdul econòmic estipulat en el punt 6 de les presents instruccions.

La quantia màxima de l'ajuda no podrà ser superior al cost de l'acció ni superar el mòdul econòmic establit en les presents instruccions.

Límit d'accés: per a l'accés a este tipus d'ajudes no hi ha el límit de renda per capita establit.

Valoració dels ingressos: una vegada determinats els ingressos bruts anuals de la unitat familiar i el nombre dels seus membres s'aplicarà la taula del punt 7.2, i resultarà un determinat percentatge que s'aplicarà sobre el cost de l'acció quan este siga inferior al que s'estipula com a mòdul màxim o sobre el dit mòdul quan el cost de l'acció siga igual o superior al mòdul.

6. MÒDULS ECONÒMICS

 1. Ajudes tècniques:

Adaptacions personals (audiòfons, etc.): fins a 691 €.

Adaptació de la llar i útils: fins a 1.207 €.

 1. Adaptació de vehicle de motor: fins a 893 €.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ

7.1 Valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb la renda per capita de la unitat familiar del sol·licitant, ordenada de menor a major.

7.2. Ingressos familiars

La quantia de la subvenció estarà en funció dels ingressos globals de la unitat familiar, del nombre de membres d'esta, del cost de l'activitat subvencionada i del mòdul màxim determinat en l'apartat 4 del present article, i no podrà excedir, en cap cas, d'este mòdul o del cost de l'activitat subvencionada.

Els ingressos globals de la unitat familiar es computaran d'acord amb el barem establit en la taula següent:

 • NRE. MEMBRES

  1

  2

  3

  4 o MÉS

  INGRESSOS ANUALS BRUTS PERCEBUTS, EN EUROS, FINS A:

  %SUBVENCIÓ

   

  100

  5.000,00

  6.500,00

  7.750,00

  9.000,00

  95

  5.600,00

  7.280,00

  8.680,00

  10.080,00

  90

  6.000,00

  7.800,00

  9.300,00

  10.800,00

  85

  7.000,00

  9.100,00

  10.850,00

  12.600,00

  80

  8.000,00

  10.400,00

  12.400,00

  14.400,00

  75

  9.000,00

  11.700,00

  13.950,00

  16.200,00

  70

  10.000,00

  13.000,00

  15.500,00

  18.000,00

  60

  11.000,00

  14.300,00

  17.050,00

  19.800,00

  50

  12.000,00

  15.600,00

  18.600,00

  21.600,00

  40

  13.000,00

  16.900,00

  20.150,00

  23.400,00

  30

  14.000,00

  18.200,00

  21.700,00

  25.200,00

  20

  15.000,00

  19.500,00

  23.250,00

  27.000,00

  10

  *

   

   

   

  * A partir de les quanties establides en la fila anterior

   

7.3. La unitat familiar

Als efectes de la present instrucció, es considerarà unitat familiar la integrada per les persones que convisquen en el domicili familiar, aspecte que s'acreditarà per mitjà de certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent, i els unisca un vincle de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

"Es consideraran ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts procedents de tots i cada un dels membres de la unitat familiar. A estos efectes, es comptabilitzaran tots els ingressos provinents de sous, de rendes, de propietats, d'interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o privades a qualsevol dels membres de la unitat familiar".

Els ingressos estan referits a imports BRUTS.

La renda per capita s'obtindrà al dividir els ingressos entre el nombre de membres de la unitat familiar.

8. COMPETÈNCIA PER A RESOLDRE

Les resolucions de les prestacions econòmiques individuals en modalitat d'ajudes tècniques i adaptació de vehicles de motor seran competència de la corporació local corresponent.

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ PER A LES ENTITATS LOCALS

9.1 Comissió de Valoració

En el cas d'ajudes la resolució de les quals correspon a les entitats locals, estes hauran de garantir el compliment dels preceptes establits en el punt anterior (5.3.1.), per la qual cosa serà necessari que formen una Comissió de Valoració, integrada de la manera següent:

 • President: alcalde o persona en qui delegue.
 • Secretari: secretari de l'ajuntament.
 • Vocals: regidor de Servicis Socials i fins a 2 tècnics de l'equip base.

L'esmentada comissió elaborarà amb caràcter mensual una llista única prioritzada d'expedients complets en la referida data d'acord amb els criteris següents:

 • Renda per capita de la unitat familiar del sol·licitant, ordenada de menor a major. En cas d'igualtat de renda, es prioritzarà segons la data de presentació de la sol·licitud corresponent, d'acord amb el que establix l'article 38.4. de la Llei 30/1992, reguladora del Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, (BOE 26.11.1992).

Seguint l'orde que s'hi establix, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes successives propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit existent en cada moment.

Els expedients inclosos en les successives propostes de la Comissió de Valoració passaran a englobar-se en la llista única prioritzada, en el lloc que els corresponga segons els criteris més amunt esmentats.

9.2 Acta

De cada sessió celebrada per les corresponents comissions de valoració es confeccionarà una acta en què es faran constar les dades següents:

 • Persona beneficiària.
 • Tipus d'ajuda.
 • Quantia proposada.
 • Causes de denegació, si és el cas.

9.3 Denegació

La denegació d'una ajuda ha de contindre l'especificació del motiu. Si són diversos, se n'especificaran tots. Així mateix, la comunicació a la persona interessada s'ha de fer amb justificant de recepció, que s'incorporarà obligatòriament a l'expedient.

Documents