Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Nominatives Serveis Socials Entitats Locals

Ajudes nominatives

Ajudes

Ves enrere Ajudes per al desenrotllament de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival, per a l’any 2015

Ajudes per al desenrotllament de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival, per a l’any 2015

Definició

Són ajudes dirigides als ajuntaments per a finançar programes d'atenció a menors pertanyents a famílies o unitats de convivència en situació de privació material, per mitjà de l'oferta d'activitats en període estival, que unisquen l'atenció de necessitats d'alimentació d'estos menors amb activitats d'oci i temps lliure, i que contribuïsquen a facilitar la conciliació familiar i laboral o, si és el cas, proporcionar a la família un temps que afavorisca la busca i ocupació en activitats formatives i ocupacionals, programes que comportaran un seguiment i avaluació pels servicis socials municipals.

1. Les ajudes podran concedir-se pels conceptes següents:
a) Atenció de necessitats bàsiques d'alimentació.
b) Atenció d'activitats complementàries de temps lliure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives.
Ambdós ajudes es concediran per al seu gaudi durant el període no lectiu del curs escolar, que comprén des del primer dia hàbil següent a la finalització de les activitats escolars, establit per la Resolució de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015, fins al primer dia de començament de les activitats escolars per al curs acadèmic 2015-2016.
2. L'atenció de necessitats bàsiques d'alimentació serà requisit necessari per a accedir a estes ajudes.

Entitats sol·licitants

Podran sol·licitar les ajudes els ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana amb població de dret de més de 20.000 habitants, segons el padró municipal en data 1 de gener de 2014 publicat per l'Institut Nacional d'Estadística i els ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana de menor població, que presenten una sol·licitud amb més de 20 menors.

Destinataris

Les ajudes aniran destinades a menors pertanyents a famílies o unitats de convivència en situació de privació material que durant l'exercici 2015 tinguen edats compreses entre els 3 i els 16 anys i estiguen escolaritzats amb veïnatge administratiu en el municipi que sol•licita el programa; les famílies o unitats econòmiques de convivència a què pertanga el menor no hauran de superar, per renda per capita, la quantia anual de 5.007,80 euros..

Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol•licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.