Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Nominatives Serveis Socials Entitats Locals

Ajudes nominatives

Ajudes

Ves enrere Ajudes nominatives per a Centres i Programes de Serveis Socials la titularitat del qual ostenten les entitats locals per a l'exercici 2015

Ajudes nominatives per a Centres i Programes de Serveis Socials la titularitat del qual ostenten les entitats locals per a l'exercici 2015

DEFINICIÓ:

Finançament de Centres i Programes de Servicis Socials que es detallen a continuació:

 

DESTINATARIS:

Entitats locals i organismes dependents dels mateixos, que ostenten la titularitat dels Centres i Programes descrits anteriorment.

PROCEDIMENT:

La Conselleria de Benestar Social, d'ofici, dictarà una resolució nominativa a favor de les entitats locals i Organismes dependents, d'acord amb els crèdits establits en la Llei 8/2014, de 26 desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015.
A este efecte, no serà necessària la concurrència a les distintes Ordes de Convocatòria que anualment promou la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels mateixos, quedant d'esta manera garantida el finançament de les entitats locals i agilitzant els corresponents tràmits administratius.
Únicament s'exigirà la presentació de la documentació següent:

  • Model de Declaració de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003 i d'estar al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social, i si és el cas, autorització de consulta de dades.
  • Model de domiciliació bancària, a fi d'efectuar els corresponents abonaments.