Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

MANUAL D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (MOF)

MANUAL D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (MOF)

Els serveis socials d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana conten per primera vegada en la història amb un manual d'organització i funcionament (MOF), impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Serveis Socials i que s'ha elaborat conjuntament amb els i les professionals per a unificar l'atenció que s'ofereix a la ciutadania.

Després de l'aprovació de la llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana i la configuració del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, era necessari fomentar i consolidar els instruments en aquest marc que s'ha construït des de "la qualitat i la calidesa".

L'objectiu és "homogeneïtzar la metodologia de treball" d'uns equips que s'han anat consolidant en els últims cinc anys, en els quals s'ha multiplicat per cinc la inversió de la Conselleria per a l'ampliació de les plantilles, incloent noves figures professionals i consolidant les que ja existien.

El MOF integra de manera ordenada i sistemàtica la informació bàsica relativa als antecedents, el marc jurídic administratiu actual, les atribucions, l'estructura orgànica i funcions de les entitats en relació amb el nou SPVSS.

Així mateix, es configura com un instrument de treball que contribueix a l'orientació del personal i facilita el seu treball al mateix temps que proporciona un esquema funcional a fi de realitzar possibles reestructuracions. A més, contempla el canvi d'estructura introduït en l'organització pel fet que es preval l'atenció presencial i personalitzada i, per tant, centrada en tot el cicle vital de la persona.

Entre altres avantatges, l'aplicació d'aquest manual ofereix una visió de conjunt de l'entitat i serveis que la componen, concreta funcions evitant duplicitats i repetició d'instruccions i directrius, proporciona informació bàsica a la persona professional i serveix d'instrument d'orientació a les unitats responsables.

El manual s'estructura en tres blocs diferenciats. El primer situa en el context actual del sistema de serveis socials de la Comunitat Valenciana; el segon defineix l'organització, línies estratègiques, model operatiu i els nexes que actuen entre els equips de serveis socials, i el tercer i últim proporciona les fitxes de treball per a portar a la pràctica el canvi en l'organització i funcionament.

MOF - Valencià

Listado documentos