Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Novetats

Ves enrere Pensions no contributives

Pensions no contributives

Definició

L'Estat, per mitjà de la Seguretat Social la gestió del qual està transferida a la Comunitat Valenciana, assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació o invalidesa i en estat de necessitat, una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i servicis socials complementaris, encara que no haja cotitzat o que s'haja fet de forma insuficient per a tindre dret a una pensió contributiva. 

Objectius

Proporcionen una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com servicis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o que ho hagen fet de forma insuficient, o que es troben en situació d'invalidesa, o en estat de necessitat. 

Destinataris 

 1. Pensió no contributiva de jubilació:
  • Major de 65 anys en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, entre l'edat de 16 anys i l'edat de meritació de la pensió, dels quals dos hauran de ser consecutivament i immediatament anteriors a la sol·licitud.
  • No tindre rendes o ingressos suficients. 
 2. Pensió no contributiva d'invalidesa:
  • Major de 18 anys i menor de 65, en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos seran immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
  • Estar afectats per una minusvalidesa o malaltia crònica igual o superior al 65%.
  • No tindre rendes o ingressos suficients. 

Termini de presentació 

Durant tot l'any.

Normativa bàsica 

 • Reial Decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenrotlla en matèria de pensions no contributives la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'establixen en la Seguretat Social prestacions no contributives (integrada en el RD legislatiu anterior) (BOE núm. 69, de 21/3/91). 
 • Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat social (BOE del 31 d'octubre).
 • Reial Decret 118/1998, de 30 de gener, pel qual es modifica el RD 357/1991, de 15 de març, quant a comprovació dels requisits per al dret a Pensió No Contributiva del Sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 42, de 18/2/98).
 • Ordre *PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes d'aplicació i desenvolupament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenvolupa, en matèria de pensions no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives, sobre rendes o ingressos computables i la seua imputació (BOE del 20 de novembre)

SISTEMA D'INFORMACIÓ D'USUARIS DE SERVEIS SOCIALS (SIUSS)

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) és l'aplicació informàtica per al treball diari dels Equips Socials...