Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Ajudes d'Emergència Social

Ajudes d'Emergència Social

Definició

Les ajudes d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.


 

Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, tals com:

a) Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual.

b) Despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica.

c) Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

d) Desplaçaments sempre que es justifique la necessitat de transport per a rebre un tractament mèdic urgent o per a la realització d'accions que milloren la *ocupabilidad de les persones desocupades.

Destinataris

Els requisits que hauran de complir-se per a accedir a aquestes ajudes són els següents:

1. Que el beneficiari no dispose d'ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència.

2. Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant no excedisca del 100% del *IPREM vigent, en còmput anual amb dotze pagues.

3. Que dispose de l'informe tècnic en el qual es determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faça constar que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat, pels serveis tècnics municipals.

Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en cadascuna de les Entitats Locals corresponents.