Campanya de difusió de Servicis Socials

« Ves enrere

Pensions no contributives

Pensions no contributives

Definició

L'Estat, per mitjà de la Seguretat Social la gestió del qual està transferida a la Comunitat Valenciana, assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació o invalidesa i en estat de necessitat, una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i servicis socials complementaris, encara que no haja cotitzat o que s'haja fet de forma insuficient per a tindre dret a una pensió contributiva. 

Objectius

Proporcionen una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com servicis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o que ho hagen fet de forma insuficient, o que es troben en situació d'invalidesa, o en estat de necessitat. 

Destinataris 

 1. Pensió no contributiva de jubilació:
  • Major de 65 anys en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, entre l'edat de 16 anys i l'edat de meritació de la pensió, dels quals dos hauran de ser consecutivament i immediatament anteriors a la sol·licitud.
  • No tindre rendes o ingressos suficients. 
 2. Pensió no contributiva d'invalidesa:
  • Major de 18 anys i menor de 65, en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos seran immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
  • Estar afectats per una minusvalidesa o malaltia crònica igual o superior al 65%.
  • No tindre rendes o ingressos suficients. 

Termini de presentació 

Durant tot l'any.

Normativa bàsica 

 • Reial Decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenrotlla en matèria de pensions no contributives la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'establixen en la Seguretat Social prestacions no contributives (integrada en el RD legislatiu anterior) (BOE núm. 69, de 21/3/91). 
 • Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat social (BOE del 31 d'octubre).
 • Reial Decret 118/1998, de 30 de gener, pel qual es modifica el RD 357/1991, de 15 de març, quant a comprovació dels requisits per al dret a Pensió No Contributiva del Sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 42, de 18/2/98).
 • Ordre *PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes d'aplicació i desenvolupament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenvolupa, en matèria de pensions no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives, sobre rendes o ingressos computables i la seua imputació (BOE del 20 de novembre)