Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa

Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa

L'Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa és d'acord amb el Decret 38/2020 que el crea, l'instrument de coordinació i col·laboració entre les diferents administracions públiques amb competències o atribucions en matèria de serveis socials i igualtat en la Comunitat Valenciana. Té entre les seues funcions:

  • Assegurar l'acció coordinada de l'administració de la Generalitat i de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en matèria de serveis socials.
  • Formular propostes per al funcionament i la millora de la qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
  • Crear comissions tècniques per a la realització d'estudis i propostes de planificació en àmbits específics d'actuació.
  • Elaborar informes econòmics per a l'establiment de mòduls per al finançament del personal professional i de les prestacions d'atenció primària en què participen les entitats locals.
  • Emetre informes preceptius sobre el Pla estratègic de serveis socials, el Mapa de serveis socials, la Cartera de prestacions de serveis socials i el Pla d'infraestructures de serveis socials.
  • Facilitar l'intercanvi d'informaci

Comissió de Seguiment del Pla d'Infraestructures de Serveis Socials

Listado documentos