Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa

Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa

L'Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa (OCCI) és, d'acord amb el Decret 38/2020 que el crea, l'instrument de coordinació i col·laboració entre les diferents administracions públiques amb competències o atribucions en matèria de serveis socials i igualtat en la Comunitat Valenciana. L'OCCI té entre les seues funcions les següents:

  • Assegurar l'acció coordinada de l'administració de la Generalitat i de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en matèria de serveis socials.

  • Formular propostes per al funcionament i la millora de la qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

  • Crear comissions tècniques per a la realització d'estudis i propostes de planificació en àmbits específics d'actuació.

  • Elaborar informes econòmics per a l'establiment de mòduls per al finançament del personal professional i de les prestacions d'atenció primària en què participen les entitats locals.

  • Emetre informes preceptius sobre el Pla estratègic de serveis socials, el Mapa de serveis socials, la Cartera de prestacions de serveis socials i el Pla d'infraestructures de serveis socials.

  • Facilitar l'intercanvi d'informació entre les administracions públiques, especialment dels recursos destinats a serveis socials.

  • Actuar com a via de participació en el disseny de la planificació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

L'OCCI ha celebrat les següents sessions:

 

COMISSIÓ D'ESTUDI DELS MÒDULS DE FINANÇAMENT DEL PERSONAL D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

COMISSIÓ D'ESTUDI DELS MÒDULS DE FINANÇAMENT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER ESPECÍFIC COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT I L'ATENCIÓ SECUNDÀRIA.

Comissió de Seguiment del Pla d'Infraestructures de Serveis Socials

Listado documentos