Contracte programa

Contracte programa

El contracte programa és un conveni pluriennal que se signa entre la Generalitat i els ens locals (ajuntaments i mancomunitats), i pel qual l'Administració autonòmica finança la contractació dels equips de serveis socials municipals.

El seu ús, que ve regulat pel Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials, és preceptiu per part de l'Administració de la Generalitat i les diputacions provincials com a instrument per a regular el finançament als municipis i mancomunitats per a la prestació de serveis socials.

A través del contracte programa, es financen els serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic, així com els serveis de competència local de l'atenció primària de caràcter específic, exceptuats els serveis següents competència de la Generalitat que no hagen sigut delegats: d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu.

Mentre no es produïsca la transferència d'infraestructures prevista en la disposició transitòria primera de la Llei de serveis socials inclusius, el contracte programa recollirà el finançament dels serveis d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu i dels serveis de l'atenció secundària la titularitat actual de la qual corresponga a les entitats locals.

Objectius del contracte programa:

 • Fixar les condicions de col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, així com les característiques de prestació i finançament dels serveis i programes en matèria d'igualtat que s'incloguen en aquest.

 • Establir, entre altres, els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d'avaluació i el finançament d'aquests, de manera que permeten una major eficàcia i eficiència en la gestió d'aquests serveis i programes.

 

Normativa

 • LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • DECRET 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials. Versió consolidada (Vigent des de 21.12.2021).
 • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusive, d'aprovació dels models de contracte programa i dels seus annexos, regulats en el Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials.
 • RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2021, de la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'amplia el termini de la primera justificació de les quantitats percebudes en el contracte programa.
 • RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2022, de la Directora General de Gestió i Organització del Sistema, per la qual s'amplia el termini de presentació de la memòria justificativa de les activitats realitzades.
 • RESOLUCIÓ de 27 de març de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’aprovació del model d’addenda i de l’annex a aquesta regulats en el Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials. 

Instruccions, circulars i resolucions:

Anualitats 2021 i 2022

 • INSTRUCCIÓ 3/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relatives a la tramitació del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

 

 • INSTRUCCIÓ 4/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relatives al contingut de l'informe de la Mesa General de Negociació de les entitats locals per a la justificació del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024

 

 • INSTRUCCIÓ 5/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relativa al procediment informàtic per a la tramitació de la justificació del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

 

 • INSTRUCCIÓ 6/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relativa al procediment informàtic per a la tramitació de la justificació final del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

 

 • INSTRUCCIÓ 7 BIS/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relativa al procediment de la tramitació de les addendes del contracte programa, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

 

 • Modificació de la INSTRUCCIÓ 7 bis/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relativa al procediment de la tramitació d'addendes del contracte programa, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

 

 • INSTRUCCIÓ 10/2022, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relativa alprocediment informàtic per a la tramitació de la justificació del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

Anualitat 2023

 • INSTRUCCIÓ 1/2023 de la Dirección General de Gestió i Organització del Sistema relativa al finançament de les places: línies nominatives, contracte programa i per l'acció concertada

 

 • INSTRUCCIÓ relativa a finançament de places ocupades, no ocupades i vacant no ocupada, en centres finançats directament per la Generalitat Valenciana per línies nominatives, contracte programa i per l'acció concertada provinent de la Resolució de 21 de juny de 2022 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al període 2022-2026.
 1. ANNEX

 

1. Models memòria tècnica justificativa de les activitats realitzades de l'exercici 2023 finançades en la línea T1131 - Atenció primària de caràcter bàsic. 

 

 • El contingut de la memòria tècnica justificarà i contindrà les accions desenvolupades de les indicades en les fitxes tècniques del contracte programa segons cadascun dels serveis integrats.
 • Siga en format lliure o en els formularis estandarditzats, ha de ser signada per la direcció dels serveis socials municipals i per l'òrgan competent en l'àrea de serveis socials de l'entitat local.

 

 

 

2. Model memòria tècnica justificativa finançada en la línea T1132 - Atenció primària de caràcter específic de competència local. 

2. Model Memoria Tècnica justificativa finançada en la línia T1132 - Atenció Primària de caràcter especifique de competència local. 

 

3. Model Memoria Tècnica justificativa finançades en la línia T1133 Atenció Primària de caràcter especifique competència DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

 

4. Model Memoria Tècnica justificativa finançades en la línia T1134- Atenció SECUNDÀRIA. 

Una vegada realitzada i signada la memòria justificativa serà remeses per l'entitat a través del procediment aportació documental, en el següent enllaç:

 

Anualitat 2024: 

Circular informativa fitxa 3.5 edició 2025-2028 contracte programa

Circular informativa 1/2024 relativa al nou contrat programa 2025-2028

 

 

Comissions mixtes de seguiment i control

Les Comissions Mixtes estan regulades en l'article 21 del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials, i tenen les següent funcions:

a) Conéixer i valorar la supervisió de l'execució del contracte programa realitzada per la comissió tècnica corresponent. En els aspectes del contracte programa que afecten matèries d'obligada negociació s'haurà d'adjuntar informe d'avaluació de la taula general de negociació.

b) Conéixer les avaluacions anuals de seguiment.

c) Conéixer les controvèrsies que no s'hagen pogut resoldre, eventualment, en la comissió tècnica de seguiment i avaluació dels contractes programa.

d) Valorar l'informe anual de seguiment d'indicadors i l'informe final d'avaluació d'execució i despesa de les comissions tècniques de seguiment i avaluació dels contractes programa.

Les citades Comissions Mixtes provincials han celebrat en 2023 les següents sessions:

 • Alacant: 
  • Informe: sessió de data de 23 novembre de 2023 
  • Acta: sessió de data 24 de novembre de 2023
 • Castelló: 
  • Informe: sessió de data 13 de novembre de 2023
  • Acta: sessió de data 13 de novembre de 2023
 • València:
  • Informe: sessió de data 27 de novembre de 2023 
  • Acta: sessió de data 27 de novembre de 2023

Les reunions prèvies de les Comissions Mixtes provincials han sigut les següents:

 

COMISSIONS TÈCNIQUES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMES (ART. 22 Decret 38/2020)

Informes de seguiment i execució dels contractes programa 2021:

 

Actes de les Comissions Tècniques de Seguiment i Avaluació 2021:

Informes de seguiment i execució dels contractes programa 2022:

 

Actes de les Comissions Tècniques de Seguiment i Avaluació 2022:

 

Listado documentos

Contractes

Contractes

Adendas 2022

Adendas 2022

Adendas 2023

Adendas 2023