Contracte programa

Contracte programa

El contracte programa és un conveni pluriennal que se signa entre la Generalitat i els ens locals (ajuntaments i mancomunitats), i pel qual l'Administració autonòmica finança la contractació dels equips de serveis socials municipals.

El seu ús, que ve regulat pel Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials, és preceptiu per part de l'Administració de la Generalitat i les diputacions provincials com a instrument per a regular el finançament als municipis i mancomunitats per a la prestació de serveis socials.

A través del contracte programa, es financen els serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic, així com els serveis de competència local de l'atenció primària de caràcter específic, exceptuats els serveis següents competència de la Generalitat que no hagen sigut delegats: d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu.

Mentre no es produïsca la transferència d'infraestructures prevista en la disposició transitòria primera de la Llei de serveis socials inclusius, el contracte programa recollirà el finançament dels serveis d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu i dels serveis de l'atenció secundària la titularitat actual de la qual corresponga a les entitats locals.

Objectius del contracte programa:

  • Fixar les condicions de col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, així com les característiques de prestació i finançament dels serveis i programes en matèria d'igualtat que s'incloguen en aquest.

  • Establir, entre altres, els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d'avaluació i el finançament d'aquests, de manera que permeten una major eficàcia i eficiència en la gestió d'aquests serveis i programes.

 

Normativa

Instruccions

  • INSTRUCCIÓ 3/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relatives a la tramitació del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.
  • INSTRUCCIÓ 4/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relatives al contingut de l'informe de la Mesa General de Negociació de les entitats locals per a la justificació del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024
  • INSTRUCCIÓ 5/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relativa al procediment informàtic per a la tramitació de la justificació del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

  • INSTRUCCIÓ 6/2021, de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, relativa al procediment informàtic per a la tramitació de la justificació final del contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.  

      ACCÉS DIRECTE URLs JUSTIFICACIÓ FINAL / ACCESO DORECTO URLs JUSTIFICACIÓN FINAL

 

1. Models Memoria Tècnica justificativa de les activitats realitzades de l'exercici 2022 finançades en la línia T1131 - Atenció Primària de caràcter Bàsic.

  • El contingut de la memòria tècnica justificarà i contindrà les accions desenvolupades de les indicades en les fitxes tècniques del contracte programa segons cadascun dels serveis integrats.
  • Siga en format lliure o en els formularis estandarditzats, ha de ser signada per la direcció dels serveis socials municipals i per l'òrgan competent en l'àrea de serveis socials de l'entitat local.

 

 

 

 

2. Model Memoria Tècnica justificativa finançada en la línia T1132 - Atenció Primària de caràcter especifique de competència local.

 

3. Model Memoria Tècnica justificativa finançades en la línia T1133 Atenció Primària de caràcter especifique competència DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

 

4. Model Memoria Tècnica justificativa finançades en la línia T1134- Atenció SECUNDÀRIA.

 

 

Una vegada realitzada i signada la memòria justificativa serà remeses per l'entitat a través del procediment aportació documental, en el següent enllaç:

 

 

 

 

 

Listado documentos

Contractes

Contractes

Adendas 2022

Adendas 2022