Concert Social

Concert Social

El concert social és un instrument que regula la col·laboració amb entitats del tercer sector per a la posada a la disposició de l'Administració de places i serveis, amb l'objectiu de crear, de manera conjunta, una xarxa que de resposta a les necessitats que la ciutadania en l'àmbit dels serveis socials.

Aquesta fórmula ve regulada per la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que estableix que els acords d'acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals les administracions competents podran organitzar la prestació de serveis socials per entitats d'iniciativa social el finançament de la qual, accés i control siguen de la seua competència.

Podran ser objecte d'acció concertada

 • La reserva i l'ocupació de places per les persones usuàries del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, l'accés dels quals l'autoritzen les administracions públiques competents.
 • La gestió de serveis, d'acord amb el que establisca la normativa que siga aplicable.

Els acords d'acció concertada comprendran els següents sectors de serveis socials

 • Infància i adolescència.
 • Joventut.
 • Persones majors.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Dones.
 • Persones migrants.
 • Famílies.
 • Igualtat en la diversitat.
 • Persones en risc d'exclusió social.
 • Reglamentàriament es podrà ampliar a altres sectors socials quan, atenent la seua naturalesa i necessitat de protecció, es considere necessari

Normativa vigent

Internacional

 • Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
 • Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i per la qual es deroga la
 • Directiva 2004/18/CE.

Estatal

 • Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del Tercer Sector d'Acció Social (BOE núm. 243 de 10 d'Octubre de 2015)
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE *núm.272, de 09/11/2017).

Autonòmica

Sectors de l'acció concertada

NOVETATS:

Convocatòria pluriennal d'acció concertada

Sector de Persones Majors Dependents

Sector de Diversitat Funcional

Sector d'Infància i Adolescència i Centres de Dia

Sector persones en risc d'exclusió social

 

Directrius, instruccions, acords i circulars

 

Directrius, instruccions, acords i circulars

 

Fitxa resum econòmic (compte anual d'ingressos i despeses) de Centres Concertats

 • Sector de Diversitat Funcional

Nota aclaridora de data 20/07/2020 dirigida a les Direccions Territorials. Assumpte: aplicació analògica de l'article 35.4 de la Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb diversitat funcional per al període 2020, a la resta de recursos d'atenció diürna.

 • Sector d'Infància i d'Adolescència

Instrucció justificació econòmica acció concertada infància i adolescència de data 20 de juliol de 2020.