Concert Social

Concert Social

El concert social és un instrument que regula la col·laboració amb entitats del tercer sector per a la posada a la disposició de l'Administració de places i serveis, amb l'objectiu de crear, de manera conjunta, una xarxa que de resposta a les necessitats que la ciutadania en l'àmbit dels serveis socials.

Aquesta fórmula ve regulada per la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que estableix que els acords d'acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals les administracions competents podran organitzar la prestació de serveis socials per entitats d'iniciativa social el finançament de la qual, accés i control siguen de la seua competència.

Podran ser objecte d'acció concertada

 • La reserva i l'ocupació de places per les persones usuàries del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, l'accés dels quals l'autoritzen les administracions públiques competents.

 • La gestió de serveis, d'acord amb el que establisca la normativa que siga aplicable.

Els acords d'acció concertada comprendran els següents sectors de serveis socials

 • Infància i adolescència.

 • Joventut.

 • Persones majors.

 • Persones amb discapacitat.

 • Dones.

 • Persones migrants.

 • Famílies.

 • Igualtat en la diversitat.

 • Persones en risc d'exclusió social.

 • Reglamentàriament es podrà ampliar a altres sectors socials quan, atenent la seua naturalesa i necessitat de protecció, es considere necessari

Normativa vigent

Internacional

 • Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.

 • Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i per la qual es deroga la

 • Directiva 2004/18/CE.

Estatal

 • Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del Tercer Sector d'Acció Social (BOE núm. 243 de 10 d'Octubre de 2015)

 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE *núm.272, de 09/11/2017).

Autonòmica

 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (BOE *núm.61, de 12 de març de 2019).

 • Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social. (DOGV núm. 8197, de 23 de desembre de 2017). Versió consolidada (Vigent des de 21.12.2021).

Sectors de l'acció concertada

Convocatòria pluriennal d'acció concertada

Sector de Persones Majors Dependents

 • Tràmit d'audiència de modificació de la quantia dels mòduls econòmics dels acords d'acció concertada de concerts socials en matèria de serveis socials per als centres residencials en el sector d'atenció a persones majors dependents per a l'any 2024 i les quanties corresponents a l'any 2023.

 • Formulari de conformitat

 • Formulari de disconformitat

 • Tràmit d'audiència modificació dels mòduls econòmics per a Centres Residencials de l'acció concertada Persones Majors Dependents any 2021

 • RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones majors dependents per al període 2022-2026.

 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 d’octubre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones majors dependents per al període 2022-2026.

Sector de Persones amb Discapacitat

 • Tràmit d'audiència de modificació de la quantia dels mòduls econòmics dels acords d'acció concertada de concerts socials en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb discapacitat per al període 2024-2026 i les quanties corresponents a l'any 2023.

 • Formulari de conformitat

 • Formulari de disconformitat

 • Resolució de la modificació de la quantia dels mòduls econòmics d'acció concertada en el sector de Diversitat Funcional (inclou nous mòduls).

 • Tràmit d'audiència de modificació de la quantia del mòduls econòmics dels acords d'acció concertada en matèria de Serveis Socials en el sector de Diversitat Funcional, d'acord amb la nova taula general salarial any 2021

 • RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones amb diversitat funcional, per al període 2022-2026.

 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones amb diversitat funcional, per al període 2022-2026.

Sector d'Infància i Adolescència i Centres de Dia

 • Formulari de conformitat

 • Formulari de disconformitat

 • Tràmit d'audiència modificació dels mòduls econòmics per a l'acció concertada d'Infància i Adolescència any 2021

 • Tràmit d'audiència modificació dels mòduls econòmics per a l'acció concertada d'Infància i Adolescència relativa als centres de dia any 2021

 • RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per al període 2022-2026.

 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per al període 2022-2026.

Sector persones en risc d'exclusió social

 • Formulari de conformitat

 • Formulari de disconformitat

 • Nota aclarida

 • RESOLUCIÓ de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables per a l'any 2022.

 • RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables per a 2022-2026. 

 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables 2022-2026. 

 

Directrius, instruccions, acords i circulars

 

Directrius, instruccions, acords i circulars

 

Fitxa resum econòmic (compte anual d'ingressos i despeses) de Centres Concertats

 • Sector de Diversitat Funcional

Nota aclaridora de data 20/07/2020 dirigida a les Direccions Territorials. Assumpte: aplicació analògica de l'article 35.4 de la Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb diversitat funcional per al període 2020, a la resta de recursos d'atenció diürna.

 • Sector d'Infància i d'Adolescència

Instrucció justificació econòmica acció concertada infància i adolescència de data 20 de juliol de 2020.

Instrucció relativa a finançament de places ocupades, no ocupades i vacant no ocupada, en centres finançats directament per la Generalitat Valenciana per línies nominatives, contracte programa i per l'acció concertada provinent de la Resolució de 21 de juny de 2022 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al període 2022-2026. Instrucció relativa a la justificación de les despeses dels centres finançats i enquadrats dins de l'àmbit de l'acció concertada en matèria de serveis socials.

 1. ANNEX
 • Instrucció 1/2024 (modificada per la Instrucció 2/2024)relativa al finançament de les despeses de les entitats concertades del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Instrucció relativa a la justificación de les despeses dels centres finançats i enquadrats dins de l'àmbit de l'acció concertada en matèria de serveis socials.

 • Instrucció 2/2024 modificació de la Instrucció 1/2024 relativa a la justificació de les despeses de les entitats concertades del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials per Resolució de 21 de juny de 2022 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al període 2022-2026.