Visualització de contingut web

SOL·LICITUD DE VISAT DE PLA D'IGUALTAT

Definició

Els plans d'igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixaran els concrets objectius d'igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Obligatorietat

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, establix l'obligatorietat d'elaborar un Pla d'Igualtat en les empreses:

 • Estan obligades a elaborar i implantar un Pla d'Igualtat les empreses de cinquanta o més persones treballadores. També estaran obligades aquelles empreses amb un nombre menor de persones treballadores, quan així s'establisca en el conveni col·lectiu i que siga aplicable, en els termes previstos en el mateix i quan l'autoritat laboral haguera acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l'elaboració i aplicació d'aquest pla, en els termes que es fixen en l'indicat acord.
 • Períodes de transitorietat per a l'aplicació gradual:
 • En el cas de les empreses de cinquanta i fins a cent persones treballadores, estan obligades a partir de l'any 2022.
 • Les empreses de més de cent i fins a cent cinquanta persones treballadores, estan obligades a partir de l'any 2021.
 • Les empreses de més de cent cinquanta persones treballadores i fins a dues-centes cinquanta persones treballadores, estan obligades a partir de l'any 2020.
 • Les empreses de més de dues-centes cinquanta persones treballadores,, estan obligades a partir de l'any 2007.

L'article 20.4 de la Llei 9/2003, disposa que les empreses o organitzacions participades majoritàriament amb capital públic, de la Comunitat Valenciana, hauran d'elaborar un Pla d'Igualtat.

Requisits

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix un contingut mínim obligatori de matèries en els plans d'igualtat.

Decret 133/2007, de 27 de juliol del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana, establix que per a la consecució del visat dels Plans d'Igualtat a la Comunitat Valenciana, estos hauran de contindre:

 • Àmbit d'aplicació.
 • Parts subscriptores del Pla.
 • Vigència, indicant data de posada en aplicació.
 • Mitjans i recursos per a la seua posada en marxa.
 • Sistemes d'avaluació i seguiment.
 • En aquells Plans que compten amb avaluacions positives anteriors, serà necessari que especifiquen les modificacions, millores i novetats incloses.

Per a l'obtenció de l'esmentada validació, els Plans d'Igualtat presentats hauran de contindre mesures concretes que afavorisquen la igualtat d'oportunitats en les empreses en cada una de les àrees que a continuació es detallen:

 1. Àrea d'accés a l'ocupació i contractació.
 2. Àrea de conciliació i corresponsabilitat.
 3. Àrea de classificació professional, promoció, formació i representació femenina.
 4. Àrea de retribucions i auditories salarials.
 5. Àrea de salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.
 6. Àrea de comunicació i llenguatge no sexista.

Sol·licitud

El visat dels Plans d'Igualtat elaborats per les empreses de la Comunitat Valenciana es realitzarà a instància de part, amb la sol·licitud prèvia del/la titular o representant de les referides empreses interessades en l'obtenció de la corresponent validació. La sol·licitud es deu presentar en Seu electrónica de la GVA: https://sede.gva.es

La sol·licitud de visat o validació dels Plans d'Igualtat hauran d'anar signada per la persona titular o representant de l'empresa sol·licitant, constant en les mateixes les dades següents:

 1. Nom i cognoms del/la sol·licitant.
 2. Número d'identificació fiscal.
 3. Denominació de l'empresa
 4. Domicili de l'empresa.
 5. Activitat a què es dedica.
 6. Número i domicili de tots els centres de treball de què dispose l'empresa.

Documentació

S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud els següents documents:

 1. El Pla d'Igualtat
 2. Document acreditatiu de la titularitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, de la representació que ostente.
 3. Declaració responsable del/la sol·licitant en la qual conste el número total de treballadors i treballadores de l'empresa, indicant els llocs que ocupen i quien están ocupats per dones.
 4. Pla general de formació del personal i la formació duta a terme en el darrer any.