Recursos i enllaços d'interés

Extracte de Resolució d'11 de març de 2020 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes dones esportistes l'any 2020

En l'apartat V. ANUNCIS del BOE de 10 de juny, s'ha publicat l'extracte de Resolució d'11 de març de 2020 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes dones esportistes l'any 2020. Enllaç BOE El text complet de la convocatòria pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i el termini de presentació és de quinze dies...

Unitats d'Igualtat de les Universitats de la Comunitat Valenciana

Unitat d'Igualtat – Universitat de València Unitat d'Igualtat – Universitat Politècnica de València Unitat d'Igualtat – Universitat Jaume I de Castelló Unitat d'Igualtat – Universitat d'Alacant Unitat d'Igualtat – Universitat Miguel Hernández d'Elx ...

Música contra la Violència de Gènere

La Delegació del Govern per a la Violència de Gènere impulsa una nova iniciativa anomenada  " Música contra la Violència de Gènere ". "La música és el llenguatge universal de la humanitat", -Henry Wadsworth Longfellow-. Crear una societat lliure de qualsevol violència exercida sobre les dones, és una de les metes que com a ciutadania hem d'aconseguir perquè serà l'única manera d'aconseguir una igualtat...

Plan Director de Coeducación

El Plan Director de Coeducación, impulsado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se dirige al sistema educativo, desde la educación infantil al bachillerato y formación profesional, así como a las enseñanzas superiores de régimen especial o la educación de personas adultas.