Promoció de la Igualtat

COMPOSICIÓ DEL JURAT III EDICIÓ DEL PREMI DE FESTES INCLUSIVES I NO SEXISTES

COMPOSICIÓ DEL JURAT III EDICIÓ DEL PREMI DE FESTES INCLUSIVES I NO SEXISTES

EXERCICI 2022

D'acord amb l'article 9 apartat 3 de l'Ordre 1/2019, de 9 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Premi de festes Inclusives i No sexistes, es publica la identitat de les persones que componen el jurat de la Convocatòria per a l'any 2022 de Premi de festes Inclusives i No sexistes.

 

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A AJUNTAMENTS PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BORSES DE CURA PROFESSIONAL PER A FAMÍLIES AMB FILLES I FILLS DE FINS A 16 ANYS I LA SEUA CONVOCATÒRIA PER A l'EXERCICI 2022

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A AJUNTAMENTS PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BORSES DE CURA PROFESSIONAL PER A FAMÍLIES AMB FILLES I FILLS DE FINS A 16 ANYS I LA SEUA CONVOCATÒRIA PER A l'EXERCICI 2022

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Els quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaren interessos de demora dons de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, és procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions als quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-s'iniciat un procediment de reintegrament.

PLA CORRESPONSABLES 2022

En el DOGV núm. 9432 / 21.09.2022 és publica l'ORDRE 4/2022, de 20 de setembre, de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen els bases reguladores que regiren el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys i la seua convocatòria per a l'exercici 2022.

Bases reguladors i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/21/pdf/2022_8506.pdf

Publicada la correcció d'errors en haver-s'advertir un error material en l'article primer apartat 3https://dogv.gva.es/datos/2022/09/27/pdf/2022_8729.pdf

Els programes objecte de subvenció aniran dirigits a l'habilitació de serveis de cura professional de qualitat de xiquetes, xiquets i joves de fins a 16 anys d'edat i hauran d'estar realitzats entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

El termini de presentació dels sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar dons de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (dons del 22 de setembre, fins al 13 d'octubre de 2022 inclusiu).

La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/inici (Procediments administratius), i en el següent enllaç de la GUIA A prop https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22092.

"FAQ" Pla Corresponsables

TRÀMIT D'ESMENA

Mitjançant l'ORDRE 4/2022, de 20 de setembre, de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys i la seua convocatòria per a l'exercici 2022» (DOGV núm.9432/21.09.2022). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades els mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en el document d'esmena.

A aquest efecte, declarada la urgència del procediment i conforme al qual s'estableix en els articles 33 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Publiques, és concedeix als entitats que és relacionen en el document de subsanació, el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà en aquesta publicació (des del 10 de novembre fins al 16 de novembre de 2022, els dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini es tindrà desistida de la seua sol·licitud.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb els sigles PLACOR:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

DOCUMENT DE SUBSANACIÓ

AJUDES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES A LA COMUNITAT VALENCIANA 2022.

AJUDES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES A LA COMUNITAT VALENCIANA 2022.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9261 de data 21.01.2022 es va publicar la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana

Bases convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2016/07/18/pdf/2016_5608.pdf

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_412.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_447.pdf

Requeriment subsanació:

Mitjançant Resolució de 30 de desembre 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones a la Comunitat Valenciana, (DOGV núm. 9261/21.01.2022). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos  I, II i III.

A aquest efecte i conforme al qual s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà en aquesta publicació (des del 18 a 31 de maig de 2022, els dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini se li tindrà desistida en la seua sol·licitud.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb les sigles BSASOC:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19028

Annex I: Alacant

Annex II: Castelló

Annex III: València

AJUDES DIRIGIDES A ENTITAS LOCALS PER A PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O LA INSERSIÓ LABORAL PER A L'ANY 2022.

AJUDES DIRIGIDES A ENTITAS LOCALS PER A PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O LA INSERSIÓ LABORAL PER A L'ANY 2022.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9261 de data 21.01.2022 és va publicar la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual és convoquen ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o la inserció laboral dels dones per a l'exercici 2022.

 Bases convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2019/11/08/pdf/2019_10534.pdf

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_413.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_449.pdf

Resolució de concessió: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/06/pdf/2022_9046.pdf 

Els programes subvencionats es regeixen pel règim de pagaments anticipat establit en l'article 44. 1. d) 2n de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022: Quan vagen dirigides al finançament de programes d'actuació i activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes relatius a l'execució de mesures judicials, els programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, els programes de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció i els programes dirigits a la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

En qualsevol cas, les persones i entitats que resulten beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar les despeses objecte de la subvenció que hagen sigut finançats amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fora insuficient.

Enllaç per a la justificació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp (seleccionar expedient al qual s'aporta la documentació)

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONES EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL 2022.

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONES EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL 2022.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9244 de data 28.12.2021 es va publicar la Resolució de 22 d'1 desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per al desenvolupament de programes serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

Bases de la convocatòria: https://inclusio.gva.es/documents/610706/169368355/bases/0b205015-76db-4df9-9ba1-489ba0247c51

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12925.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12946.pdf

Requeriment d'Esmena (publicada el dia 23 de març de 2022)

Mitjançant Resolució de 22 de desembre 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és van convocar els ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social, per a l'exercici 2022 (DOGV núm.9244/28.12.2021). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades els mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que és relacionen en els annexos I, II i III.

A aquest efecte i conforme al qual s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Publiques, és concedeix als entitats que és relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà en aquesta publicació (dones del 24 de març fins al 7 d'abril del 2022, els dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini se li tindrà desistida la seua sol·licitud.

La documentació requerida és presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expediente que apareix en el llistat i que comença amb els sigles BSPRMJ:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

Anexo I: Alicante

Anexo II: Castelló

Anexo III: València

JUSTIFICACIÓ TÈCNICA

JUSTIFICACIÓ TÈCNICA

DECRETO 178/2021, del Consell, de 5 de noviembre, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos para el desarrollo del proyecto «Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años»

Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar una memòria tècnica abans del 15 de febrer de 2022.

Segons el DECRET 178/2021, del Consell, de 5 de novembre, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys», en el seu Article 8. Obligacions de les entitats beneficiàries s'estableix que les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar una memòria tècnica abans del 15 de febrer de 2022. La justificació s'ha de presentar, encara que no s'hagen iniciat les activitats i qualsevol modificació haurà de reflectir-se en l'annex V.

Adjuntem l'enllaç per a la presentació de la justificació de la memòria tècnica de febrer:

Requeriment d'esmena de la convocatòria de concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys», per a l'exercici 2021 (publicat el dia 12 de novembre 2021)

Requeriment d'esmena de la convocatòria de concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys», per a l'exercici 2021 (publicat el dia 12 de novembre 2021)

Per DECRET 178/2021, del Consell, de 5 de novembre, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys»,(DOGV núm. *Num. 9214 / 12.11.2021). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els Annexos I, I I III.

 

A aquest efecte i conforme al que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta publicació (des del 3 al 20 de desembre de 2021, tots dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini se li tindrà desistida de la seua sol·licitud.

 

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'esmena o aportació de documentació en la convocatòria d'ajudes per al desenvolupament del projecte "Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys" inclòs en el marc del Pla Corresponsables de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i el nom de l'ajuntament:

 

Enllaç per a realitzar la subsanació

 

Annex I: Llistat d´Alacant

Annex II: Llistat de Castelló

Annex III: Llistat de València

LOGOS
Blanco y negro

 

ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB DEL MINISTERI

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2021.

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2021.

En el DOGV número 9186 de data 01.10.2021 s'ha publicat la Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana.
 

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2021.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2021.

En el DOGV número 8985 de data 29.12.2020 s'ha publicat la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2021.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2021.

En el DOGV número 8984 de data 28.12.2020 s'ha publicat la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al desenvolupament de programes serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

AJUDES PER ENTITATS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL – 2020

AJUDES PER ENTITATS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL – 2020

En el DOGV número 8827 de data 04.06.2020 s'ha publicat Resolució de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones per a l'exercici 2020.

Bases

Convocatòria 2020

Extracte 2020

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2020.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2020.

En el DOGV número 8709 de data 02.01.2020 s'ha publicat la Resolució de 23 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2020.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2020.

En el DOGV número 8705 de data 26.12.2019 s'ha publicat la Resolució de 17 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per al desenvolupament de programes serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

AJUDES PER ENTITAS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL - 2019

AJUDES PER ENTITAS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL - 2019

En el DOGV número 8673 de data 08.11.2019 s'ha publicat ORDRE 10/2019, de 31 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, i la seua convocatòria per a l'exercici 2019.

Bases

Convocatòria 2019

Extracte 2019

Enllaç PROP: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20466&version=amp

 

     Subsanació

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I, II i III.

A aquest efecte i conforme al que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, declarada la urgència del procediment per raons d'interès públic, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta publicació (des del 29 de novembre fins al 5 de desembre, tots dos inclosos), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini, se li tindrà desistida de la seua sol·licitud.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el

• Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb les sigles *DONAEL.

• Annex I: Llistat Alacant

• Annex II: Llistat Castelló

Annex III: Llistat València

 

 

Subvencions per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2019.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2019.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2019.

En el DOGV número 8450 de data 24.12.2018 s'ha publicat la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.