Processos tancats

Ves enrere TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE 2020, DEL CONSELL, PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE 2020, DEL CONSELL, PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

Amb data 21 de gener de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià de les Dones.

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública.

L'esborrany del projecte de decret podrà ser consultat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'apartat https://inclusio.gva.es/es/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Transparència de la Generalitat (http: gvaoberta.gva.es).

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, per correu electrònic a l'adreça martinez_rospasc@gva.es amb l'assumpte "Aportacions al Projecte de Decret pel qual es crea el Consell Valencià de les Dones"

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta.

Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Les al·legacions podran realitzar-se des del dia 24 de febrer de 2020 fins al dia 13 de març de 2020 (tots dos inclusivament).