Visualització de contingut web

ELABORACIÓ E IMPLANTACIÓ

Què és un Pla d'Igualtat?

Un PLA D'IGUALTAT és un conjunt ordenat de mesures adoptades, després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l'empresa la IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Les àrees que s'han de treballar en l'empresa per a elaborar un Pla d'Igualtat són:

  • Àrea d'accés a l'ocupació i contractació.

  • Àrea de conciliació i corresponsabilitat.

  • Àrea de classificació professional, promoció, formació i representació femenina.

  • Àrea de retribucions i auditories salarials.

  • Àrea de salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

  • Àrea de comunicació i llenguatge no sexista.

Per què una Llei per a la Igualtat d'Oportunitats?

  • Perquè les dones i els homes són iguals en dignitat humana i en drets i deures.

  • Perquè el ple reconeixement de la igualtat formal davant de la llei, inclús havent comportat, sens dubte, un pas decisiu, ha resultat ser insuficient.

  • Perquè hi ha falta de representació en els òrgans directius de les empreses, sent que les dones estan igualment qualificades que els homes.

  • Perquè davant de treballs del mateix valor, les dones continuen cobrant menys.

¿Per a què en la meua empresa?

  • Perquè amb les aportacions de dones i homes aconseguim que l'empresa funcione més i millor.

  • Perquè se'ns conferisca una diferenciació competitiva respecte a altres empreses.

  • Perquè totes les persones d'esta organització participen activament i aporten solucions innovadores.

  • Perquè es reconega que fem les coses bé i no discriminem per raó de gènere.

  • I perquè creiem que en esta empresa s'han de proporcionar les mateixes oportunitats a dones i homes en el seu desenvolupament personal i professional.

Què és el visat i com ho puc obtindre?

El visat és la validació, per part de la Generalitat, del Pla d'Igualtat presentat per les empreses que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

Per a la seua obtenció hauran de reunir-se els requisits següents:

  • Àmbit d'aplicació del Pla d'Igualtat.

  • Parts subscriptores del Pla.

  • Vigència, indicant data de posada en aplicació.

  • Mitjans i recursos per a la seua posada en marxa.

  • Sistemes d'avaluació i seguiment.

El Pla d'Igualtat es presentarà, mitjançant Seu Electrònica de la GVA, davant de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere,òrgan competent per a l'avaluació i validació del visat.

On acudir?

Per a assessorament i informació podran dirigir-se als agents de la Xarxa Valenciana d'Igualtat, bé telefònicament o bé per mitjà d'atenció personalitzada, prèvia cita. I en en el cas de qüestions relacionades amb l'estat de tramitació de l'expedient administratiu per a l'obtenció de visat, dins dels Plans d'Igualtat, es podrà realitzar la consulta mitjançant correu electrònic a: plansdigualtat@gva.es indicant:

  • Nom de l'empresa/entitat
  • Titularitat del sol·licitant o, si escau, de la representació que ostente
  • Motiu de la consulta
  • Telèfon de contacte i/o correu electrònic

La sol·licitud de visat d'un Pla d'Igualtat, es deu presentar en Seu electrónica de la GVA: https://sede.gva.es

 

 

Listado Documentos