Subvenció Promoció de Drets

Subvenció Promoció de Drets

Introducció

D'acord amb la distribució de competències recollida en el títol V de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència (DOGV núm. 8450 de 24 de desembre de 2018), correspon a les entitats locals el desenvolupament de les actuacions dirigides a la formació de les persones menors d'edat en el coneixement i l'exercici dels drets que els reconeix i garanteix l'ordenament jurídic, així com de les accions per a la seua promoció i defensa, si bé la Generalitat ha de prestar a les entitats locals la necessària cooperació tècnica i financera per al compliment efectiu d'aquesta funció.

Per a fer efectiu aquest mandat normatiu, la Generalitat ha de donar suport econòmic a les actuacions que duguen a terme les entitats locals per a la difusió, promoció i defensa dels drets de la infància.

És per això que, des de 2017, La Generalitat subvenciona els programes duts a terme per les entitats locals per a fer efectius els drets dels xiquets i les xiquetes i promoure la seua participació social activa.

 

 

Ordre de Bases

 • Ordre 6/2017, de 20 de juliol, de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV núm. 8092 de 26 de juliol de 2017).

 

Convocatòria 2020

 • Resolució de 6 d'octubre de 2020, de la Direcció General d'Infància i Adolescència, per la qual es concedeixen les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, per a l'exercici 2020 (DOGV núm. 8925 de 14 d'octubre de 2020).

 

Convocatòria 2021

 • Resolució de 22 de juny de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 9124 de 09 de juliol de 2021).

 

Convocatòria 2022

 • Resolució de 21 de de setembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9442 de 5 d'octubre de 2022)

 

Convocatòria 2023

 • Resolució de 26 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2023 (DOGV núm. 9500 de 29 de desembre de 2022)
 • Notificació del requeriment d'esmena. Es publica el requeriment d'esmena de les sol·licituds de subvenció dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i de participació infantil per a l'exercici 2023.

  Aquesta publicació té efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'apartat seté de la resolució de convocatòria.

  El text integre de l'acte notificat juntament amb els seus annexos, en els quals consten, distribuïdes per províncies, les sol·licituds que precisen d'esmena, indicant tant les deficiències i omissions de documentació preceptiva, com la documentació necessària per a esmenar-les, pot consultar-se més abaix.

   

  La publicació té lloc el 16 de març de 2023, per la qual cosa el termini d'esmena s'inicia a les 00 hores de l'endemà i conclou a les 23.59 hores del 30 de març de 2023. S'adverteix a les persones interessades, que contra aquest acord no cap recurs, sense perjudici que l'oposició al mateix puga al·legar-se per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

  La documentació es presentarà telemàticament, accedint, amb el mateix certificat amb els quals es va presentar la sol·licitud, en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana amb el següent enllaç:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18966&version=amp

  El model de sol·licitud i els formularis dels restants documents normalitzats estan disponibles en el tràmit al qual s'accedeix mitjançant aquest enllaç.Notificació de la resolució de tindre per desistit.  Es publica la resolució de tindre per desistit de les entitats locals que figuren en l'annex de la resolució de les seues sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2023, per falta de documentació preceptiva o d'esmena de la seua sol·licitud i declarar-les perdudes el dret al tràmit d'esmena.

 • Aquesta publicació té efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el resolc nové de la resolució de convocatòria. Aquesta resolució esgota la via administrativa i, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o bé pot interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

  Resolució de tindre per desistit per falta d'esmena de la sol·licitud. Convocatòria 2023

 • Puntuacions Provisionals. En data 1 de juny de 2023 es publiquen els acords de la comissió de valoració d'atorgar puntuacions provisionals a les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2023, així com de proposar provisionalment desestimar aquelles que no compleixen les condicions requerides. Aquesta publicació té efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), i el resolc seté de la resolució de convocatòria. El text íntegre de l'acte notificat pot consultar-se més a baix. S'adverteix a les persones interessades que contra aquest acord no cap recurs, sense perjudici que l'oposició al mateix puga al·legar-se per a la seua consideració en la resolució que posa fi al procediment.

  L'entitats locals concurrents disposen d'un termini de deu dies hàbils, fins al 15 de juny inclusivament, per a al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideren pertinents en aplicació del que es disposa en l'article 82 de la LPAC.

  Acta comissió de valoració de 30 de maig de 2023

Una vegada ja s'ha presentat l'expedient i requereix aportar més documentació, ha sigut requerida esmena o es volen presentar al·legacions, consultar el següent manual per a realitzar aquest tràmit.