Servei específic d’atenció a abusos sexuals en la infància i l’adolescència (SAANNA)

Servei específic d’atenció a abusos sexuals en la infància i l’adolescència (SAANNA)

Servei específic d’atenció a abusos sexuals en la infància i l’adolescència (SAANNA)

És un servei específic d'assistència integral i especialitzada a xiquets, xiquetes i adolescents que han patit abusos i agressions sexuals, tracta i/o explotació sexual que es troben en la Comunitat Valenciana.

Aquesta atenció professional especialitzada té com a objectiu reparar el mal causat per l'abús o agressió sexual, alhora que dotar d'eines a la persona menor d'edat i al seu entorn convivencial i impedir la victimització secundària.

La intervenció és extensiva a persones menors d'edat perpetradores que siguen inimputables, per edat o condició, i aquells que sent imputables, no se'ls haja imposat una mesura de responsabilitat o judicial emparada en la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (BOE núm.11, de 13 de gener de 2000)., atés que la intervenció psicològica amb els mateixos ja es realitza des d'altres recursos, llevat que excepcionalment es considere la seua derivació per no ser possible l'adequada atenció des d'aqueixos altres recursos.

 

Persones Beneficiàries

Es consideren beneficiàries d'aquest servei:

  • Persones menors d'edat víctimes d'abusos, agressions, tracta i/o explotació sexual.
  • Persones menors d'edat perpetradores inimputables.
  • Persones menors d'edat perpetradores que tinguen imposada una mesura judicial quan des del recurs assignat no siga possible la seua adequada atenció.
  • Familiars convivencials i de referència dels xiquets/as i adolescents víctimes o perpetradors quan així es determine per part dels serveis territorials.

 

Prestacions

Assistència psicològica.

Les actuacions d'assistència psicològica a realitzar pel Servei seran les següents: 

  • Valoració diagnòstica. Consistirà en l'exploració, en les sessions que siguen necessàries, del xiquet, xiqueta o adolescent respecte del qual se sospita haja pogut patir abús, agressió i/o explotació sexual, amb la finalitat de determinar l'afectació del mal. De la valoració realitzada es derivarà sempre un informe psicològic de valoració diagnòstica. Aquesta valoració diagnòstica també es realitzarà a persones menors d'edat perpetradores d'agressions i abusos sexuals amb les condicions descrites.
  • Sessions de Tractament a xiquets, xiquetes i adolescents que hagen patit abús, agressió i/o explotació sexual. Consistirà en un conjunt d'actuacions amb els mateixos tendents a pal·liar o eliminar les seqüeles de tota índole que les agressions i abusos sexuals pogueren haver-los causat, així com l'orientació i suport a les persones i familiars que conviuen amb ells/es i així ho determine el servei territorial derivant. El tractament a persones menors d'edat perpetradores d'agressions o abusos sexuals, consistirà en la utilització d'estratègies educatives, rehabilitadores i/o terapèutiques tendents a afavorir un adequat desenvolupament psicosexual i minimitzar el risc de reincidència.
  • Informes de seguiment i de finalització de tractament. Es realitzaran informes de seguiment amb caràcter trimestral.
  • Compareixences judicials per a ratificació d'informes. Quan així es requerisca per part del jutjat per haver intervingut per derivació de l'Administració Pública.

 

Intervenció Soci-Familiar.

Aquesta prestació consisteix a avaluar la situació soci-familiar de la persona menor d'edat atesa quan així siga requerit per part del servei territorial derivant i establir canals de coordinació que faciliten la intervenció social en xarxa de tots els recursos implicats 

 

Assessorament jurídic.

Aquest assessorament consistirà a oferir informació i orientació sobre els procediments judicials, recursos legals i socials existents que pogueren ser d'utilitat a les persones menors d'edat víctimes d'agressions i/o abusos sexuals i als seus familiars quan així ho determine el servei territorial derivant.

 

Cursos de formació i orientació a professionals de la xarxa pública.

L'equip multidisciplinari que preste el servei impartirà cursos de formació als professionals que integren els diferents serveis i recursos de l'àmbit de la protecció de la infància i adolescència i, especialment, als equips específics d'atenció a la infància i adolescència (EEIIA's).

 

Model Barnahus

El model islandés Barnahus o «Casa dels Xiquets» es configura com un recurs en forma d'espai amigable, i compta amb professionals especialitzats i coordinats, agrupant en un mateix espai tots els agents que intervenen en un cas de violència contra la infància; evitant que el xiquet o la xiqueta haja de reviure la seua experiència a través de múltiples declaracions i proporcionant un entorn amigable i respectuós amb les seues necessitats.

Aquest model és eficaç i eficient, respecta els drets de la infància, així com els drets constitucionals de tutela judicial efectiva i dret de defensa, essencials en la nostra societat.

En la Comunitat ja s'aposta per aquest model. El compromís per a establir el model Barnahus en la Comunitat Valenciana es recull en l'Acord del Botànic II, l pacte de govern autonòmic per a la X Legislatura, signat el 12 de juny de 2019. Així, en l'article 10 de l'Eix 3 de l'acord, el nou govern es compromet a crear "un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància des d'una òptica integral i en col·laboració amb totes les administracions intervinents seguint el model Barnahus".

Save the children ha elaborat un manual en el qual s'explica en què consisteix aquest model, les seues potencialitats i la manera d'implantar-lo en la nostra Comunitat. Es pot consultar el document pressionant sobre la imatge del marge.