Residències socioeducatives

Residències socioeducatives

Terminologia

Es denominen residències socioeducatives per a persones menors d'edat en conflicte amb la llei aquells centres destinats a l'execució de les mesures privatives de llibertat. Aquestes residències seran de titularitat i gestió de la Generalitat. Excepcionalment podran concertar-se amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. Totes les residències socioeducatives hauran de disposar d'un projecte global, que reculla la identitat de la residència, el projecte tècnic d'actuació i les normes de funcionament i convivència.

Internament

L'objectiu prioritari de la mesura és disposar d'un ambient que proveïsca de les condicions educatives adequades perquè l'adolescent puga reorientar aquelles disposicions o deficiències que han caracteritzat el seu comportament antisocial, quan per a això siga necessari, almenys de manera temporal, assegurar l'estada del mateix en un règim físicament restrictiu de la seua llibertat.

La Llei orgànica 5/2000 distingeix els següents règims: 

 • Internament en règim tancat. Les persones sotmeses a aquesta mesura residiran en la residència i desenvoluparan en el mateix les activitats formatives, educatives, laborals i d'oci.

  L'internament en règim tancat pretén l'adquisició per part de l'adolescent dels suficients recursos de competència social per a permetre un comportament responsable en la comunitat, mitjançant una gestió de control en un ambient restrictiu i progressivament autònom.

 • Internament en règim semiobert. Les persones sotmeses a aquesta mesura residiran en la residència, però realitzaran fora del mateix activitats formatives, educatives, laborals i d'oci.

  L'internament en règim semiobert implica l'existència d'un projecte educatiu on des del principi els objectius substancials es realitzen en contacte amb persones i institucions de la comunitat, tenint l'adolescent la seua residència en la residència, subjecte al programa i règim intern d'aquest.

 • Internament en règim obert. Les persones sotmeses a aquesta mesura duran a terme totes les activitats del projecte educatiu en els serveis normalitzats de l'entorn, residint en la residència com a domicili habitual, amb subjecció al programa i règim intern d'aquest.

 • Internament terapèutic. En els recursos d'aquesta naturalesa es realitzarà una atenció educativa especialitzada o tractament específic dirigit a persones que patisquen anomalies o alteracions psíquiques, un estat de dependència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o substàncies psicotròpiques, o alteracions en la percepció que determinen una alteració greu de la consciència de la realitat.

  L'internament terapèutic es preveu per a aquells casos en els quals els joves, bé per raó de la seua addicció a l'alcohol o a altres drogues, bé per disfuncions significatives en el seu psiquisme, precisen d'un context estructurat en el qual poder realitzar una programació terapèutica, no donant-se, ni, d'una part, les condicions idònies en l'adolescent o en el seu entorn per al tractament ambulatori, ni, d'una altra part, les condicions de risc que exigirien l'aplicació a aquell d'un internament en règim tancat.

 • Permanència de cap de setmana (mesura assimilable a un internament). Les persones sotmeses a aquesta mesura romandran en una residència (o en el seu domicili) fins a un màxim de trenta-sis hores entre la vesprada o nit del divendres i la nit del diumenge, a excepció del temps que hagen de dedicar a les tasques soci-educatives assignades pel Jutge.

  En la pràctica aquesta mesura combina elements de l'arrest de cap de setmana i de la mesura de tasques soci-educatives o prestacions en benefici de la comunitat.

 

Estudi amb realitat virtual

A la fi de 2020, es va desenvolupar un estudi finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% d'IRPF l'objectiu principal del qual va ser obtindre evidència de l'eficàcia d'aplicar la teràpia amb realitat virtual, com a eina complementària per a intervindre amb xiquets, xiquetes i adolescents subjectes a una mesura judicial d'internament terapèutic que presenten problemes en el control d'impulsos.

La intervenció va combinar la teràpia de tall cognitiu conductual amb l'ús de la plataforma PSIOUS, estructurant-se en 10 sessions individuals de 90 minuts de duració cadascuna d'elles amb una periodicitat setmanal. Els principals continguts treballats durant el procés terapèutic van ser: emocions, conflictes i tècniques de control d'impulsos.

Les persones participants d'aquest estudi van ser 93 adolescents que complien una mesura judicial d'internament terapèutic en diferents centres d'execució de mesures judicials, entre elles, una de València. En la imatge del marge dret, es poden contrastar les característiques i resultats de l'estudi; a més, pressionant sobre ella, es pot accedir al document.

 

Drets i deures de les i els adolescents interns

Totes les persones menors d'edat internes tenen dret al fet que es respecte la seua pròpia personalitat, la seua llibertat ideològica i religiosa i els drets i interessos legítims no afectats pel contingut de la condemna, especialment els inherents a la minoria d'edat civil quan siga el cas.

Així mateix es recullen una sèrie de deures per a aquests, entre ells els referits al compliment de les normes de funcionament de la residència.

A continuació es pot consultar la carta de drets i deures de l'adolescència subjecta a mesures d'internament.