Programes de familia i Infància

Programes de familia i Infància

Introducció

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència (d'ara en avant, Llei 26/2018) prima la consideració de la infància i l'adolescència com a ciutadania activa, l'interés superior de les persones menors d'edat així com els principis de no discriminació i d'escolta i participació infantil, entre altres.

El títol III de la Llei 26/2018 regula l'acció protectora de l'Administració prioritzant i potenciant les actuacions preventives. A més, la Llei 26/2018 ha actualitzat i millorat, així mateix, les institucions de protecció de l'acolliment familiar i l'adopció, i dota amb la preferència oportuna l'acolliment familiar enfront del residencial, d'acord amb el que es disposa en l'article 172 ter del Codi Civil. Per això, en l'article 136, la Llei 26/2018 imposa en la Generalitat l'obligació de fer costat a aquelles actuacions de foment de l'acolliment que duguen a terme les entitats locals o les organitzacions socials sense ànim de lucre dedicades a la seua promoció. A més, com a garanties per al compliment dels drets de la infància i l'adolescència, la Llei 26/2018 imposa en la Generalitat, en l'article 86, l'obligació de divulgar-los i sensibilitzar la ciutadania per a afavorir la seua implantació efectiva, i, en l'article 88, la d'impulsar la formació contínua i la millora de les competències de les persones professionals d'aquest àmbit, inclosa la sensibilització i formació en drets de la infància i l'adolescència.

Amb la finalitat de desenvolupar aquestes premisses, la Direcció General de Familia, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic ha impulsat el finançament dels següents programes:

 1. Promoció de drets de la infància i l'adolescència.
 2. Prevenció i protecció de la infància i l'adolescència.
 3. Foment de l'acolliment familiar, així com per a l'adopció de xiquetes i xiquets amb característiques molt especials.
 4. Formació a persones professionals que interactuen en el desenvolupament de la seua professió amb xiquets, xiquetes i adolescents.
 5. Formació continua a col·lectius concrets relacionats amb la infància i l'adolescència.
 6. Programes d'Escoles de Família.
 7. Programes de promoció de la diversitat familiar.
Programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció

 

Ordre de bases

 • Ordre 2/2021, d'11 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (DOGV núm. 9.041 de 15 de marzo de 2021).

 

Convocatòria 2021

 • Resolució de 13 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència,mi de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2021.

 

Convocatòria 2022

 • Resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de concessió de les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protección, per a l'exercici 2022. (DOGV núm. 9466 de 09 de novembre de 2022)
 • Resolució de 21 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions a entitats sense ànim de lucre per a programes de promoció de drets de la infància i l’adolescència, per a 2022, en execució d’una proposta dels pressupostos participatius de la Generalitat per a aquest exerci. (DOGV núm. 9498 de 27 de desembre de 2022)

 

Convocatòria 2023

 • Resolució de 30 d’agost de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es concedeixen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l’adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l’exercici 2023. (DOGV num. 6982 de 13 setembre 2023)

 

Convocatòria 2024

 

SOL·LICITUD
 • Resolució de 30 d’abril de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l’adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l’exercici 2024. (DOGV num 9844 de 8 de maig de 2024)

 

 

 • Es publica la relació dels expedients i documentació a requerir a les entitats en les sol·licituds presentades en matèria de subvencions dels programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2024.(DOGV núm. 9844 de 8 de maig de 2024) Fi de termini de presentació de la documentació el dia 15 de juliol.

 

 

 

 

Programes d'Escoles de Família i de Promoció de la Diversitat Familiar.

Ordre de Bases.


Convocatòria 2024.

 

 • Enllaç de tramitació web: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=94885
 • Es publica la relació dels expedients i documentació a requerir a les entitats en les sol·licituds presentades en matèria de subvencions de família 2024 (Resolució de 30 d'abril de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, per la qual es convoquen subvencions en matèria de família, per a l'exercici 2024 (DOGV 09/05/2024).Fi de termini de presentació de la documentació el dia 10 de juliol.

LÍNIA PROGRAMA ESCOLES DE FAMÍLIA

LÍNIA PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA DIVERSITAT FAMILIAR