Programes de medi obert

Programes de medi obert

Definició

Es denominen programes de mig obert aquells destinats a l'execució d'alguna de les següents mesures previstes la Llei orgànica 5/2000: tractament ambulatori, assistència a un centre de dia, llibertat vigilada, convivència amb una altra persona, família o grup educatiu, prestacions en benefici de la comunitat, i realització de tasques socioeducatives.

Mesures

Es denominen programes de mig obert aquells destinats a l'execució d'alguna de les següents mesures:

 • Tractament ambulatori. Les persones sotmeses a aquesta mesura han d'assistir al recurs designat amb la periodicitat requerida pels facultatius que les atenguen i seguir les pautes fixades per a l'adequat tractament de l'anomalia o alteració psíquica, addicció al consum de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o substàncies psicotròpiques, o alteracions en la percepció que patisquen. Aquesta mesura podrà aplicar-se sola o com a complement d'una altra mesura prevista en la Llei orgànica 5/2000. Quan la persona interessada rebutge un tractament de deshabituació, el Jutge li aplicarà una altra mesura adequada a les seues circumstàncies.

 • Assistència a un servei d'atenció diürna Les persones sotmeses a aquesta mesura residiran en el seu domicili habitual i acudiran a un recurs d'atenció diürna, plenament integrat en la comunitat, a realitzar activitats de suport, educatives, formatives, laborals o d'oci.

  Aquesta mesura serveix per a proporcionar a una persona menor d'edat un ambient estructurat durant bona part del dia, en el qual es duguen a terme activitats soci-educatives que puguen compensar les mancances del seu ambient familiar. Allò característic del recurs diürn és que en eixe lloc és on pren cos l'essencial del projecte soci-educatiu de la persona adolescent, si bé aquesta pot assistir també a altres llocs per a fer ús d'altres recursos d'oci o culturals. La persona sotmesa a aquesta mesura pot, per tant, continuar residint en la seua llar, o en la de la seua família, o en l'establiment d'acolliment.

 • Llibertat vigilada. En aquesta mesura, es realitza un seguiment de l'activitat de la persona sotmesa a la mateixa i de la seua assistència a l'escola, al centre de formació professional o al lloc de treball, segons els casos, procurant ajudar aquella a superar els factors que van determinar la infracció comesa. Així mateix, aquesta mesura obliga, si escau, a seguir les pautes soci-educatives que assenyale l'entitat pública o la persona professional encarregat del seu seguiment, d'acord amb el programa d'intervenció elaborat a aquest efecte i aprovat pel Jutge de Menors.

  La persona sotmesa a la mesura també queda obligada a mantindre amb aquest professional les entrevistes establides en el programa i a complir, en el seu cas, les regles de conducta imposades pel Jutge, que podran ser alguna o algunes de les següents:

  ◦ Obligació d'assistir amb regularitat al centre docent corresponent, si la persona interessada està en el període de l'ensenyament bàsic obligatori, i acreditar davant el Jutge aquesta assistència regular o justificar en el seu cas les absències, quantes vegades fora requerit per a això.

  ◦ Obligació de sotmetre's a programes de tipus formatiu, cultural, educatiu, professional, laboral, d'educació sexual, d'educació viària o altres similars.

  ◦ Prohibició d'acudir a determinats llocs, establiments o espectacles.

  ◦ Prohibició d'absentar-se del lloc de residència sense autorització judicial prèvia.

  ◦ Obligació de residir en un lloc determinat.

  ◦ Obligació de comparéixer personalment davant el Jutjat de Menors o professional que es designe, per a informar de les activitats realitzades i justificar-les.

  ◦ Qualssevol altres obligacions que el Jutge, d'ofici o a instàncies del Ministeri Fiscal, estime convenients per a la reinserció social del sentenciat, sempre que no atempten contra la seua dignitat com a persona.

 • Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu. La persona sotmesa a aquesta mesura ha de conviure, durant el període de temps establit pel Jutge, amb una altra persona, amb una família diferent a la seua o amb un grup educatiu, adequadament seleccionats per a orientar a aquella en el seu procés de socialització.

 • Prestacions en benefici de la comunitat. La persona sotmesa a esta mesura, que no podrà imposar-se sense el seu consentiment, ha de realitzar les activitats no retribuïdes que se li indiquen, d'interés social o en benefici de persones en situació de precarietat. Es buscarà relacionar la naturalesa de les dites activitats amb la naturalesa del bé jurídic lesionat pels actes comesos per la persona menor d'edat. La característica d'esta mesura és que la persona menor d'edat ha de comprendre, durant la seua realització, que la col·lectivitat o determinades persones han patit de manera injustificada unes conseqüències negatives derivades de la seua conducta. Es pretén que el subjecte comprenga que va actuar de manera incorrecta, que mereix el reprotxe formal de la societat, i que la prestació dels treballs que se li exigixen és un acte de reparació just.

 • Realització de tasques socioeducatives. La persona sotmesa a esta mesura ha de realitzar, sense internament ni llibertat vigilada, activitats específiques de contingut educatiu encaminades a facilitar-li el desenrotllament de la seua competència social.

  La realització de tasques socioeducatives consistix en el fet que la persona menor d'edat duga a terme activitats específiques de contingut educatiu que faciliten la seua reinserció social. Pot ser una mesura de caràcter autònom o formar part d'una altra més complexa. Empleada de mode autònom, pretén satisfer necessitats concretes del menor percebudes com limitadores del seu desenrotllament integral. Pot suposar l'assistència i participació de la persona menor d'edat a un programa ja existent en la comunitat, o bé a un creat "ad hoc" pels professionals encarregats d'executar la mesura.