Procediment d'inscripció en el registre de famílies acollidores

Procediment d'inscripció en el registre de famílies acollidores

Procediment d'Inscripció en el Registre de Famílies Acollidores

 

El Registre de Famílies Acollidores és únic a tota la Comunitat Valenciana, tal com es disposa en l'article 34 del Decret 35/2021 de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l'acolliment familiar, (d'ara en avant, Decret 35/2021). Les direccions territorials competents en matèria de protecció de la infància i adolescència inscriuran en aquest Registre: a) els oferiments presentats per persones físiques i famílies, residents en el territori de la Comunitat Valenciana, per a realitzar acolliments de persones menors d'edat. b) les persones físiques i les famílies que, sent residents en el territori de la Comunitat Valenciana, hagen sigut declarades aptes per a formalitzar acolliments familiars en qualsevol de les modalitats previstes en aquest decret i altra normativa que resulte aplicable, així com per a delegacions de guarda per a estades, caps de setmana i vacances.

La inscripció en el Registre de Famílies Acollidores de les persones declarades aptes el realitzarà d'ofici la direcció territorial amb competència en matèria de protecció de la infància i l'adolescència en la qual tinga el seu domicili la persona física o família declarada apta. Podran oferir-se per a acollir, sense cap discriminació de conformitat amb els principis i mandats constitucionals, les persones majors d'edat residents a la Comunitat Valenciana, tal com indica l'article 24.1 del Decret 35/2021, mitjançant la presentació del model normalitzat disponible en els serveis d'atenció primària dels ajuntaments, les direccions territorials competents en matèria de protecció de la infància i l'adolescència, com en les oficines PROP i/o a través del tràmit prop corresponent i en la pàgina web de la Generalitat, preferentment de manera telemàtica..

Els oferiments podran presentar-se, a més, en els restants llocs i registres habilitats per a la presentació de documents dirigits a les administracions públiques d'acord amb la normativa de procediment d'administratiu comú.

Les sessions informatives podran realitzar-se telemàticament o presencialment. L'assistència i participació en aquestes serà obligatòria per a totes les persones que presenten el seu oferiment per a acollir, per la qual cosa a la finalització d'aquestes s'expedirà el corresponent certificat personal d'assistència.

Les dates de realització de tals sessions en les direccions territorials es faran públiques a través de la web de la conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència, així com per qualsevol altre mitjà que permeta la seua efectiva difusió massiva.

La Instrucció de l'expedient d'inscripció en el Registre de Famílies Acollidores comptarà amb dos tràmits principals, que són la formació i la valoració de les persones sol·licitants.

La formació es realitzarà amb caràcter previ la valoració o simultàniament a aquesta.

S'entendrà aprofitada la formació quan les persones sol·licitants hagen assistit a un 90% de les hores lectives del curs havent de justificar-se les absències, aquest percentatge es computarà sempre de manera individual, encara que la inscripció es faça en parella.

Tant les sessions valoratives com formatives tenen la finalitat última de garantir que les persones o famílies que estan disposades a acollir persones menors d'edat com a forma de col·laboració altruista en la protecció de la infància, es troben en les condicions suficients per a fer-ho i sense que hi haja riscos d'un sofriment excessiu per part del xiquet, xiqueta o adolescent o d'ells mateixos.

L'oferiment es presentarà juntament amb la següent documentació:

 • Qüestionari emplenat com cal i signat relatiu a l'oferiment per a l'acolliment per a l'acolliment familiar.
 • DNI, passaport o NIE.
 • Llibre de Família.
 • Última declaració de la renda.
 • Certificat d'antecedents penals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
 • Certificació negativa dels següents registres: Registre Central de delinqüents sexuals, tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys; Registre Central per a la protecció de víctimes de violència domèstica i de gènere; i Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i Sentències no fermes.
 • Certificat mèdic oficial actualitzat de les persones que s'ofereixen per a l'acolliment familiar.
 • Certificat d'empadronament.
 • Certificat d'inscripció en el Registre d'Unions de fet, si escau.
 • Autorització de residència en Espanya en vigor, en el cas de persones estrangeres.
 • En els oferiments per a la realització d'acolliments especialitzats, a més, documentació acreditativa de la seua qualificació, formació específica i experiència.

Les persones que s'ofereixen per a realitzar acolliments en qualitat de família educadora podran adjuntar al formulari i al qüestionari referit en l'apartat 3.a tota o part de la documentació relacionada anteriorment i presentar-ho conjuntament o en els termes establits en l'article següent.

Les persones que s'ofereixen en qualitat de família extensa hauran de presentar tota la documentació indicada en l'apartat 3 d'aquest article, excepte l'expressada en la lletra a), en el moment de presentar el seu oferiment.

 

Proposta de resolució

En el cas de les famílies extenses, l'informe psicosocial realitzat després de la formació i valoració serà subscrit per les persones tècniques de l'entitat local que han realitzat la formació i la valoració amb el vistiplau de la persona que realitze les funcions de coordinació dels Serveis Socials d'Atenció Primària, i no tindrà caràcter vinculant. Aquest informe es remetrà a la secció competent en matèria d'acolliment familiar de la direcció territorial de la província que instruïsca l'expedient de protecció de la persona menor d'edat susceptible de ser acollida, la qual podrà sol·licitar que s'aclarisca o amplie amb caràcter previ a elevar la proposta de resolució motivada a la Comissió de Protecció de la Infància i l'Adolescència de la direcció territorial competent.

En el cas de les famílies educadores, s'elevarà a la Comissió de Protecció de la Infància i Adolescència de la direcció territorial corresponent l'informe subscrit per les persones tècniques que han realitzat la formació i la valoració una vegada visat per la persona titular de la prefectura de secció o de servei competent en matèria d'acolliment familiar de la direcció territorial de la província en la qual residisca la família candidata.

La proposta de resolució que se sotmeta a la decisió de la Comissió de Protecció de la Infància i l'Adolescència de la direcció territorial tindrà caràcter perceptiu i no vinculant.

Quan la proposta siga negativa a la declaració d'aptitud, haurà de realitzar-se, amb caràcter previ a la valoració i decisió per part de la Comissió de Protecció de la Infància i l'Adolescència de la direcció territorial competent, el tràmit d'audiència corresponent.

 

Resolució

La Conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i adolescència dictarà resolució en els termes acordats per la Comissió de Protecció de la Infància i l'Adolescència de la mateixa Direcció Territorial segons article 28 del Decret 35/2021.

Sessions informatives

Listado documentos