Visualització de contingut web

Procediment d'inscripció en el registre de famílies acollidores

Registre de Famílies

Segons disposa l'article 7 del Decret 28/2009 del Consell pel que es modifica el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell,el Registre de Famílies Educadores és únic en tota la Comunitat Valenciana. Les direccions territorials competents en matèria de protecció de la infància inscriuran en l'esmentat registre les persones que hagen sigut declarades aptes per a formalitzar un acolliment familiar amb xiquets, xiquetes o adolescents, sense cap vinculació amb el xiquet, xiqueta o adolescent ,en funció de l'interés educatiu d'este.

Per tant, tota aquella persona que desitje col·laborar amb la Generalitat en el camp de la protecció de la infància, acollint un xiquet, xiqueta o adolescent, amb el qual no té una vinculació familiar o d'afinitat prèvia, i sense finalitat preadoptiva, ha de sol·licitar ser inscrit en el Registre de Famílies Educadores, omplint el formulari de sol·licitud corresponent i presentant-lo en la Direcció Territorial d' Igualtat i Polítiques Inclusives de la seua província de residència o mitjançant el tràmit prop corresponent.

D'igual manera, existeix altre tràmit prop per a l'oferiment per a la realització de:

 • Acolliments familiars temporals i/o permanents
 • Delegacions de guarda d'estades, caps de setmana i vacances

Lògicament, abans de formalitzar la dita sol·licitud, és convenient disposar de la informació suficient i adequada sobre el recurs de Famílies Educadores.

Esta, a més de la que apareix en esta mateixa web, es pot obtindre a través de:

 • L'equip municipal de servicis socials de la seua localitat
 • Aquelles entitats sense fi de lucre que treballen, d'una manera o d'una altra, en el recurs
 • Les mateixes direccions territorials de la Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives

Les direccions territorials de la Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives organitzen sessions informatives sobre l'acolliment familiar, bé de forma periòdica, bé convocant directament aquelles persones que hagen manifiestat el seu interés respecte del acolliment. Pot consultar el calendari de sessions informatives entre els documents associats a este pàgina. Si en la seua província de residència les sessions informatives no tenen caràcter periòdic, contacte directament amb la Direcció Territorial per a participar en futures convocatòries.

Després de la presentació de la sol·licitud, els tècnics de la corresponent direcció territorial de la Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusiveses posaran en contacte amb vosté o vostés a fi de concertar una sèrie d'entrevistes que permeten conéixer distints aspectes com puguen ser:

 • la seua motivació per a acollir i el que espera o esperen d'esta experiència.
 • les seues condicions i limitacions per a acollir una o unes persones menors d'edat.
 • la seua capacitat per a atendre les necessitats de les xiquetes, xiquets o adolescents susceptibles de ser acollits no preadoptivament.
 • la seua capacitat i la de la seua família per a adaptar-se a la nova situació familiar provocada per l'acolliment.

Una vegada iniciats tals contactes, i durant ells o bé a la seua conclusió, se li invitarà a participar en una sèrie de sessions formatives sobre distints aspectes del recurs que han de ser coneguts prèviament al fet d'acollir no preadoptivament una xiqueta, xiquet o adoelscent.

Estos mòduls formatius solen implicar de 4 a 5 sessions de 2 a 3 hores de duració.

Tant les sessions valoratives com formatives tenen la finalitat última de garantir que les persones o famílies que estan disposades a acollir persones menors d'edat com a forma de col·laboració altruista en la protecció de la infància, es troben en les condicions suficients per a fer-ho i sense que hi haja riscos d'un patiment excessiu per part del xiquet, xiqueta, adolescent o d·'ells.

En el cas que es resolga la seua inscripció com a Família Educadora és convenient que es tinguen en compte els aspectes següents:

 • La inscripció en el Registre únicament genera el dret a poder optar a la formalització d'un acolliment familiar, si les circumstàncies i l'interés del xiquet, xiqueta o adolescent així ho aconsellen. És a dir, la proposta d'un acolliment estarà condicionada sempre al fet que hi haja la necessitat d'una persona menor d'edat de ser acollida i que es considere que la seua disponibilitat encaixa adequadament amb les seues característiques.
 • De la mateixa manera, la inscripció en el Registre de Famílies Educadores no implica l'·obligatorietat d'acollir qualsevol xiqueta, xiquet o adoelscten que se li propose.

Es pot produir la baixa en el Registre de Famílies Educadores en els supòsits següents:

 • Pel transcurs d'un període de dos anys a comptar des de la resolució d·'inscripció en el Registre de Família Educadores, sense que en eixe període de temps s'haja formalitzat cap acolliment familiar amb la persona o família inscrita (siga quina siga la causa, imputable a l'·interessat/s o a l'entitat pública).
 • Per variació en les circumstàncies o variables que van justificar la proposta favorable de la inscripció i que puguen suposar un risc de fracàs tant per al possible xiquet, xiqueta o adoelscent acollit com per a la mateixa família acollidora.
 • Per petició expressa de la mateixa persona o família inscrita en el Registre de Famílies Educadores.

Sessions informatives

Listado Documentos