Prestació econòmica per al sosteniment a la criança en famílies acollidores

Prestació econòmica per al sosteniment a la criança en famílies acollidores

Prestacions econòmiques  per acolliment familiar

L'acolliment familiar és una mesura de protecció que produeix la plena integració d'una persona menor d'edat amb una persona o nucli familiar que en assumir la seua guarda adquireixen l'obligació de vetlar per ella, tindre-la en la seua companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral. Amb la finalitat que l'acolliment es desenvolupe de manera satisfactòria s'ofereixen una sèrie de suports tècnics i/o humans i, una prestació econòmica per les despeses ocasionades per la cura i atenció del xiquet, xiqueta i/o adolescent acollit.

La quantia d'aquestes prestacions variarà segons la mena d'acolliment de què es tracte (urgència, en família extensa o educadora, acolliment especialitzat) i la seua duració.

 

 

Marc legal

Segons l'art.20 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor (BOE núm. 15, de 17 de gener de 1996), els acollidors familiars tenen dret a percebre una compensació econòmica i un altre tipus d'ajuda que s'haguera estipulat, en el seu cas.

D'altra banda, l'art. 132 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència (DOGV núm. 8450 de 24 de desembre de 2018) estableix el següent:

  • Els qui acullen persones menors d'edat sota la guarda o la tutela de la Generalitat tenen dret a percebre d'aquesta una prestació econòmica per a la seua sustentació i en compensació d'altres despeses derivades de l'acolliment o de la disponibilitat per a dur-lo a terme.
  • L'import de la prestació es fixa, per a cada exercici, en la llei de pressupostos de la Generalitat. Se n'estableixen diferents imports en funció de la qualificació i la disponibilitat requerida per la modalitat d'acolliment, de les necessitats de la persona acollida, o d'altres circumstàncies que afecten notablement la incidència de l'acolliment en la situació econòmica familiar, com la condició de monoparentalitat de la família acollidora.
  • Atés el seu objecte, aquesta compensació econòmica no té naturalesa d'ingrés de la unitat familiar, per la qual cosa no computa a l'efecte de l'obtenció de qualsevol ajuda o subvenció pública i és inembargable en els termes establits per l'article 4 del Reial Decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

Finalment, el Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell de regulació de l'acolliment familiar regula la concessió de la prestació econòmica per a l'ajuda de la sustentació a la criança de persones menors d'edat (DOGV núm. 9036, de 8 de març de 2021).

 

Tramitació

  • Existeix un tràmit específic per a sol·licitar les prestacions econòmiques per a la sustentació a la criança en famílies acollidores. En aquest enllaç es pot consultar la legislació aplicable, descarregar els formularis necessaris i presentar la sol·licitud telemàticament
  • Existeix un altre tràmit específic per a sol·licitar el reconeixement del dret i concessió de la prestació econòmica per a la sustentació a la criança en famílies acollidores en concepte de despeses mèdiques qualificades. En aquest enllaç es pot consultar la legislació aplicable, descarregar els formularis necessaris i presentar la sol·licitud telemàticament.