Organismes acreditats

Organismes acreditats

Els organismes acreditats tenen la funció d'intermediació en els processos d'adopció internacional. Per intermediació en adopció internacional s'entén tota activitat que tinga per objecte intervindre posant en contacte o en relació a les persones que s'ofereixen per a l'adopció amb les autoritats, organitzacions i institucions del país d'origen o residència de la persona menor de edat susceptible de ser adoptat i prestar l'assistència suficient perquè l'adopció es puga dur a terme.

Àmbit d'actuació:

  • Els organismes acreditats podran desenvolupar la seua activitat en tot el territori nacional, prestant els seus serveis a les persones que s'oferisquen per a l'adopció amb residència habitual a Espanya.
  • La seua actuació a l'estranger se circumscriurà al país o països per als quals hagen sigut acreditats, sense perjudici del compliment dels requisits i condicions que poguera establir el país d'origen de la persona menor d'edat.

La funció d'intermediació en l'adopció internacional podrà efectuar-se pels organismes degudament acreditats. Cap altra entitat o persona diferent dels organismes acreditats i de les Entitats Públiques competents, podrà intervindre en les funcions d'intermediació en adopció internacional. Els organismes acreditats intervindran en els termes i amb les condicions establides en la llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció internacional, el Reial Decret 165/2019, 22 de març, pel que s'aproba el Reglament d'Apodpció Internacional i en les normes de les comunitats autònomes.

Només podran ser acreditades per a l'adopció internacional les entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre corresponent, que tinguen com a finalitat en els seus estatuts la protecció de persones menors d'edat, disposen en territori nacional dels mitjans materials i equips pluridisciplinaris necessaris per al desenvolupament de les funcions encomanades i estiguen dirigides i administrades per persones qualificades per la seua integritat moral, per la seua formació i per la seua experiència en l'àmbit de l'adopció internacional.

Les funcions que han de realitzar els organismes acreditats per a la intermediació seran les següents:

  • Informació a les persones interessades en matèria d'adopció internacional.
  • Assessorament, formació i suport a les persones que s'ofereixen per a l'adopció en el significat i implicacions de l'adopció, en els aspectes culturals rellevants i en els tràmits que necessàriament han de realitzar a Espanya i als països d'origen de les persones menors d'edat.
  • Intervenció en la tramitació d'expedients d'adopció davant les autoritats competents, tant espanyoles com estrangeres.
  • Intervenció en la tramitació i realització de les gestions corresponents per al compliment de les obligacions postadoptives establides per a les persones adoptants a la legislació del país d'origen de la persona menor d'edat adoptada, que els serán encomanades en els termes fixats per l'Entitat Pública espanyola on residisca la família que s'ofereix per a l'adopció.

Els organismes acreditats actuaran, durant tot el procés d'adopció, conforme a:

  • Les normes internacionals sobre protecció de les persones menors d'edat, l'ordenament jurídic espanyol i la legislació del seu país d'origen.
  • Els principis de bona fe, confiança legítima, transparència, i respecte de l'interés superior de la persona menor d'edat, impedint beneficis financers diferents d'aquells que foren precisos per a cobrir estrictament els costos necessaris de la intermediació, així com tota pràctica contrària als principis del Conveni relatiu a la protecció del xiquet i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, fet a la Haia el 29 de maig de 1993, i ratificat per Espanya el 30 de juny de 1995.

En l'exercici de les seues funcions d'intermediació en l'adopció internacional, l'actuació d'aquests organismes acreditats es limitarà a les activitats assenyalades en la resolució d'acreditació i haurà de desenvolupar-se en els termes i condicions que s'establisquen en aquesta. L'acreditació és competència de l'Administració General de l'Estat. Podran tindre entre les seues finalitats i activitats la prestació d'altres serveis socials i de protecció a la infància, sempre que l'activitat d'intermediació en l'adopció internacional estiga clarament identificada, diferenciada i separada de la resta de les seues activitats, especialment pel que fa als seus estatuts, estructura organitzativa i comptabilitat.

 

Documents

Listado documentos