Els servicis socials municipals

Els servicis socials municipals

Aspectes competencials

 

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8491 de 21 de febrer de 2019), estableix una intervenció a nivell primari d'atenció bàsica, que desenvolupen les entitats locals, a través dels equips municipals de serveis socials.

 

El sistema Públic Valencià de Serveis Socials, per a la consecució dels seus objectius amb equitat, qualitat i eficiència, s'estructura funcionalment en dos nivells d'atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: atenció primaria i atenció secundaria.

 

En l'atenció primària es distingeixen dos nivells d'actuació: de caràcter bàsic i de caràcter específic. L'atenció primària de caràcter bàsic és generalista i polivalent, mentre que l'atenciò primària de caràcter específic es caracteritza per la singularitat de l'atenció i intervenció requerida i oferida en funció de la naturalesa de les situacions i de la intensitat de les prestacions.

 

Centrant-nos en l'àmbit de la infància i l'adolescència, la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8450 de 24 de desembre de 2018), estableix en el seu artícle 169, les competències de les entitats locals:

 

 • Elaborar i aprovar el corresponent instrument de planificació de la política transversal en aquesta matèria.
 • La difusió, promoció i defensa dels drets de la infància i l'adolescència, com també la capacitació de xiquets, xiquetes i adolescents per a exercir-los.
 • La promoció de la participació infantil en l'àmbit local.
 • La prevenció i la protecció de la salut de xiquets, xiquetes i adolescents mitjançant les competències que tinguen atribuïdes en matèria de drogodependències.
 • La garantia dels drets de les persones menors d'edat amb relació al medi ambient i l'espai urbà, mitjançant les intervencions administratives i els instruments de planificació que siguen de competència local.
 • La planificació i execució de les polítiques locals de desenvolupament infantil i adolescent mitjançant l'esport i l'oci educatiu.
 • La protecció i la promoció dels drets de xiquets. xiquetes i adolescents en matèria d'ús i consum dins del seu àmbit material i territorial de competència.
 • La prevenció de les situacions de desprotecció infantil i adolescent.
 • L'estudi i la detecció de necessitats socials de la infància i l'adolescència de la seua demarcació.
 • La detecció, apreciació i declaració de les situacions de risc, com també la intervenció per a revertir-les.
 • La detecció i el diagnóstic de situacions de desemparament, comunicació i proposta informada de mesures de protecció a l'òrgan competent autonómic.
 • La intervenció amb la família d'origen d'aquells xiquets, xiquetes o adolescents sota la tutela o guarda de la Generalitat el pla de protecció dels quals tinga per objectiu la reunificació familiar.
 • La participació en els programes d'acolliment familiar en les fases de foment i captació de famílies, com també la valoració d'aptitud, la intervenció, l'acompanyament i el seguiment d'acolliments en família extensa.
 • La col.laboració en l'execució de les mesures judicials imposades a persones menors d'edat en conflicte amb la llei, mitjançant la utilització dels recursos comunitaris, com també l'execució material de les mesures quan siga procedent per delegació de la competència.
 • La titularitat i l'exercici de les funcions respecte de la infància i l'adolescència que siguen de la seua competència, o que tinguen delegada, d'acord amb la normativa en matèria de serveis socials.
 • Garantir la plena accesibilitat i inclusió total de xiquets, xiquetes i adolescents amb discapacitat i diversitat funcional a l'entorn cultural, d'oci, esportiu, així com als béns i serveis.
 • Altres intervencions en la matèria que els atribuïsquen aquesta o altres normes.

 

Les entitats locals també poden assumir la guarda voluntària dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents residents al seu municipi, sempre que, amb caràcter previ, la Generalitat delegue aquesta competència a petició de l'entitat local. Amb aquesta fi, s'ha de subscriure un conveni de col.laboració on s'especifiquen les condicions i les característiques d'aquesta delegació.

 

Especial referència a la intervenció dels equips muncipals de servicis socials davant de situacions de risc

 

Amb caràcter general, en les situacions de risc l'actuació dels servicis socials municipals es dirigirà a procurar l'atenció de les necessitats de la persona menor d'edat, millorant el seu mitjà familiar, i específicament, i dins la voluntària col·laboració dels pares, mares o representants legals del xiquet, xiqueta o adolescent, estarà orientada a aconseguir:

 

 • La integració i el manteniment de la persona menor d'edat en el seu entorn familiar.

 • La disminució dels factors de dificultat social que incidisquen en la situació personal i social de la xiqueta, xiquet o adolescent.

 • La promoció dels factors de protecció social de la persona menor d'edat amb la seua família.

 • La prevenció de situacions de desarrelament familiar.

 • Les situacions de risc s'atendran per mitjà de les mesures de suport familiar.

 

Apreciada la situació de risc i establit el programa d'intervenció, els pares, mares o representants legals hauran de col·laborar activament en l'execució de les mesures de suport acordades, i l'esmentada col·laboració pot ser plasmada en document administratiu. L'agreujament o persistència de la situació de risc per la negativa o per la manifesta falta de col·laboració dels pares, mares o representants legals, podrà donar lloc a la declaració de desemparament del xiquet, xiqueta o adolescent.

 

Es considera situació de risc per a la persona menor d'edat, aquella que, per circumstàncies personals, interpersonals o de l'entorn, ocasiona un perjudici per al desenvolupament i/o benestar personal o social d'este sense que siga necessària l'assumpció de la tutela per ministeri de la llei per a adoptar les mesures encaminades a la seua correcció.

 

En les situacions de risc, el perjudici que afecta la xiqueta, xiquet o adolescent no aconseguix la gravetat suficient per a justificar la seua separació del nucli familiar, per la qual cosa la intervenció de l'administració es limita a intentar eliminar, dins la institució familiar, els factors de risc.