Llistats d'assignació i tramitació

Llistats d'assignació i tramitació

Assignació de persones menors d'edat sense especials necessitats de fins a 12 mesos d'edat

Per acord del 26 de setembre de 2013, el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat,  segueix el següent criteri de selecció de família per a l'adopció de xiquets o xiquetes de menys d'un any d'edat:

Es proposarà únicament a les persones que s'oferisquen que, en el moment de l'assignació, no hagen aconseguit els quaranta-tres anys d'edat, llevat que no hi haguera famílies declarades idònies per a un xiquet, xiqueta o adolescent, de les característiques del que serà adoptat, que complisquen este criteri, que la persona menor d'edat forme part d'un grup de germans/es en què hi haja altres xiquets, xiquetes o adolescents de més edat o que el seu interés aconselle una altra cosa.

En el cas dels oferiments conjunts, es prendrà com a edat de les persones que s'oferisen per a l'adopció la del més jove, excepte si la diferència d'edat entre els dos membres de la parella és superior a cinc anys, i en este cas es considerarà, com a tal, la mitjana aritmètica de les edats d'ambdós.

Per tant, les persones que s'oferisquen per a l'adopció han de tindre vigent la seua declaració d'idoneïtat i complir el  criteri indicat. En cada sessió que celebra, el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat actualitza un llistat amb els oferiments més antics que complixen estos requisits. Si desitja consultar eixe llistat, pot fer-ho per mitjà de l'enllaç que figura més avall en esta pàgina. Per raons de protecció de dades de caràcter personal, en el llistat publicat únicament es fa constar el número de l'expedient i la data del oferiment.

El procediment d'assignació d'estes persones menors d'edat és el següent:

1.- Assignació de xiquets, xiquetes o adolescents tutelats per la Generalitat en els expedients administratius dels quals consta l'assentiment dels seus progenitors per a l'adopció o bé han sigut abandonats sense que els progenitors estiguen identificats.

En estos supòsits, el Consell d'Adopció faculta la pròpia Secretaria per a assignar família a estes persones menors d'edat en el període de temps comprés entre dos sessions ordinàries del Consell d'Adopció, a fi de no dilatar innecessàriament la seua integració  en una família. La família serà seleccionada segons l'orde establit en l'última sessió de manera que, entre les famílies disponibles per a cada xiquet, xiqueta o adolescent, només s'acudirà a una posterior si l'anterior rebutja l'assignació.

En tot cas, queden exclosos d'este procediment, per endavant, les assignacions de persones menors d'edat amb problemes de salut rellevants que requerixen d'un estudi detallat de les condicions de les persones que s'oferisquen per a atendre les seues necessitats.

2.- Assignació de xiquets, xiquetes o adolescents tutelats per la Generalitat en els expedients administratius dels quals no consta l'assentiment dels seus progenitors per a l'adopció.

L'assignació la realitza el Consell en cada sessió si, després de l'exposició del contingut de l'expedient de la persona menor d'edat, considera que este es troba en situació jurídica d'adoptabilitat. Les famílies són seleccionades seguint el criteri d'antiguitat de la data del oferiment, llevat que l'interés del xiquet, xiqueta o adolescent exigisca, de forma justificada, atendre a altres criteris.

Llistat d'expedients d'adopció nacional per a la selecció de famílies

Este llistat és el que s'utilitza en les sessions del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat per a seleccionar famílies adoptives per a les propostes d'adopció. En el llistat s'arrepleguen tots els expedients d'adopció nacional amb idoneïtat vigent, si bé s'han omés aquells que, per alguna circumstància concreta no poden ser seleccionats (per exemple, per suspensió de la tramitació). En el llistat no consten dades de caràcter personal, però sí les característiques essencials que defineixen el projecte adoptiu (adopció oberta, adopció conjunta d'un grup de germans/nes, interval d'edat de la persona menor d'edat i altres necessitats especials).

En este llistat s'inclouen també aquells expedientes amb idoneïtat vigent que complixen el requisit per a l'assignació de persones menors d'edat sense necessitats especials de menys d'un any. No obstant això, els esmentats expedientes figuren també en un llistat a banda per a facilitar la seua consulta.

En el procediment per a l'assignació de xiquets, xiquetes o adolescents, si bé es té en compte el criteri d'antiguitat de la data de l'oferiment, es consideren altres factors com són: l'adequació als criteris d'edat establits, les necessitats especials que contempla el projecte adoptiu, el lloc de procedència de la persona menor d'edat quan per raons de seguretat és convenient garantir una certa distància i qualsevol altra circumstància que s'haja de tindre en compte per a aconseguir la primacia de l'interés superior de la persona menor d'edat, tal com s'establix en la legislació vigent.

 

Llistat d'expedients d'adopció nacionals pendents de declaració d'idoneïtat

En este llistat, que complementa l'anterior, figuren, per orde de data d'entrada, tots els expedients d'oferiment d'adopció nacional dels quals està pendent la declaració d'idoneïtat, bé perquè encara no ha sigut declarada o bé perquè ha perdut la seua vigència i ha de declarar-se novament.

A fi de comptar amb informació actualitzada sobre la família en el moment en què puga ser seleccionada per a una proposta d'adopció, la formació i valoració psicosocial per a la declaració d'idoneïtat no s'inicia fins que, atenent a la data de presentació de l'oferiment, es considera que està relativament pròxim el moment en què puga ser assignada. Per això, la major part dels expedients que figuren en este llistat, especialment els presentats a partir de 2009, encara no han començat a tramitar-se.

No obstant això, es prioritzen els oferiments per a l'adopció de xiquets, xiquetes o adolescents en situació d'especial necessitat, a fi de disposar de famílies per a tots els perfils de persones menors d'edat que precisen ser adoptats/es. En este cas, s'atén més al projecte adoptiu què a la data de presentació, i es tramiten abans aquells oferiments que contemplen característiques per a les que hi ha poques famílies disponibles.

Els llistats poden consultar-se per mitjà de l'enllaç que figura més avall. Estan subjectes a freqüents variacions per distintes causes: presentació de nous oferiments, declaració o caducitat de la idoneïtat, reactivació o suspensió de la tramitació, desistiment, proposta d'assignació, etc. Les dades contingudes corresponen, per tant, a l'última actualització, realitzada en la data que es fa constar.

Documents

Listado documentos