Foment de l'acolliment familiar

Foment de l'acolliment familiar

 
 

Foment de l'acolliment familiar

L'activitat de foment té com a principal objectiu donar compliment al mandat legal de prioritzar l'acolliment familiar com a mesura de protecció preferida enfront de l'acolliment residencial de les persones menors d'edat de les quals és exercida per l'entitat pública protectora.

La promoció de l'acolliment familiar comprén tant la realització d'activitats dirigides a la sensibilització social, difusió d'aquest i captació de persones que s'oferisquen a acollir al xiquets, xiquetes i adolescents susceptibles de ser acollits en les diferents modalitats d'acolliment familiar, com ara tallers, xarrades, jornades lúdiques i informatives, campanyes publicitàries, entre altres. Per a això compta amb la col·laboració d'entitats a les quals anualment concedeix una subvenció prèvia convocatòria pública i concessió en règim de concurrència competitiva, sense perjudici d'aquelles activitats realitzades directament per la conselleria amb competències en matèria d'acolliment familiar.

 • RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es notifica i resol el procediment de concurrència competitiva de subvencions adreçades a programes de prevenció i protecció de xiquets, xiquetes i adolescents, de la convocatòria de programes capítol IV, línia S4976(DOGV 8937, de 27 d'octubre de 2020).

 

Entitats subvencionades:

GRUPO GAIA Enllaç web

 

ASOC. DE VOLUNTARIOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR (AVAF) Enllaç web

 

 

 

 

EMAFI COOP. V Enllaç web

EMAFI Coop. V és una entitat que treballa en el Servei d'Intervencions Tècniques en Acolliments Familiars en Famílies Educadores en el sector d'Infància i Adolescència. Es tracta d'una organització no lucrativa que naix en 2003 amb una ferma proposta de respecte pels drets socials i fa una aposta decidida de col·laboració amb les Institucions Públiques i els agents socials del sector amb l'objectiu de "cerca i consecució de la millora de la qualitat i condicions de vida de la persona, considerada de manenra individual o col·lectiva juntament amb els valors de compromís, l'honestedat i la responsabilitat".

L'acolliment familiar dirigit a xiquets, xiquetes i adolescents ha sigut un àmbit d'actuació prioritari en EMAFI des d'una metodologia basada en la col·laboració i la complementarietat entre els diferents membres del seu equip multidisciplinari. A través de la seua dilatada experiència en l'àmbit de l'acolliment familiar, entre altres, EMAFI estableix com a objectiu prioritari la protecció de xiquets, xiquetes i adolescents, amb la finalitat d'aconseguir la superació de situacions de marginació social de qualsevol índole amb un ferm suport a la criança, des de totes les seues formes.

Entre 2004 i 2012, EMAFI ha gestionat el Programa d'assistències tècniques en acolliments simples i permanents de menors, en família educadora i, posteriorment, dins de les competències municipals en protecció, a través dels E.E.I.I.A (equips específics d'atenció a la infància i adolescència).També ha sigut responsable de la gestió d'activitats de Serveis Socials entre altres, juntament amb l'assistència i mediació en processos d'integració familiar i acolliments familiars o adopcions.L'Entitat compta ademés amb els següents programes/serveis en colaboració amb l l'Administració Pública:

 • Escola de família 
 • Programa d'atenció psicopedagògica. 
 • Programa d'intervenció especialitzada amb famílies en situació de conflicte. 
 • Servei de tallers artístics per a majors.
 •  Programa d'Intervenció terapèutica a menors tutelats. 
 • Foment de l'acolliment familiar i formació de famílies educadores i adoptives.

És des d'aquest programa de foment de l'acolliment familiar subvencionat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana on l'entitat ha elaborat per a la seua campanya de sensibilització, promoció i difusió de l'acolliment familiar la realització del curt y poema "Acollir és créixer" entre altres activitats.

El mateix nom del curt/poema ja ens aporta una lectura enormement positiva del que implica el procés d'acollir i iniciar un camí conjunt d'acompanyament amb el xiquet, xiqueta o adolescent protagonista de la seua  història. 

A continuació tenim el video i el poema en format pdf que pot accedir a ell punxant sobre la imatge de la portada.

VIDEO EM QUEDE AMB TU: VEURE

FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Enllaç web

 

ASOCIACIÓN NUEVA INFANCIA Enllaç web

 

ACARONAR Enllaç web

ACARONAR és una entitat creada fa més de 25 anys, els orígens de la qual se situen en l'aleshores Residència Comarcal "La Foia" de Buñol (centre públic de NNA). Conscients de la realitat social on a vegades, les persones menors acollides compten amb models de socialització plens de manques, l'oportunitat de poder conéixer i viure en altres models familiars és fonamental per al desenvolupament dels xiquets, xiquetes i adolescents acollits i/o susceptibles de ser-ho.

Els seus eixos principals, fonamentats en els valors democràtics, la justícia social, la igualtat i la igualtat de gènere fan possible que ACARONAR treballe per a aconseguir una Cultura de Protecció a la Infància que afavorisca la preservació familiar i millorar l'esmentat sistema de protecció.  Els projectes actuals que duu a terme l'entitat, són els següents:

 • Consulta jove
 • Projecte corda
 • Unitat de prevenció de conductes addictives
 • Programa d'absentisme escolar

En tots ells es posa de manifest el paper rellevant de la prevenció.

A més ACARONAR ha dut a terme programes d'inserció soci-laboral a Buñol i Utiel i gestionat els EEIIAS Mancomunitats Foia de Buñol- Chiva i La Regió muntanyenca.

L'Entitat ha ampliat gradualment les estructures de referència per a persones interessades per l'acolliment a través de la creació de la seua Xarxa d'oficines per a l'acolliment familiar. Al seu torn porta programes de sensibilització i conscienciació de l'acolliment familiar participació ciutadana, a través de la col·laboració amb les campanyes institucionals i altres iniciatives a més d'accions transversals.

Des del suport a l'acolliment familiar, i per a això fomentant el recurs entre la població i cooperant amb col·lectius d'acolliment i adopció, l'entitat treballa juntament amb altres recursos de protecció com ara: centres d'acolliment de menors, centres de dia i centres per a persones menors d'edat en conflicte amb la llei.

Des de 2016 la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives impulsa una campanya de foment de l'acolliment familiar, que sota el lema ‘Millor en família', pretén buscar famílies per a els/les xiquetes, xiquets i adolescents tutelats per l'Administració. ACARONAR col·labora activament en la captació de famílies disposades acollir, dotant de valor el paper rellevant de les persones acollidores dins de l'equip de protecció, el qual requereix d'una preparació i necessari suport durant tot el procés.

És ací on trobem el projecte CARLOTA, dirigit sobretot a la Comunitat Escolar per a treballar la sensibilització i la difusió de l'acolliment familiar recalcant la importància de tots els agents socials en la implicació de proporcionar als més de 13.000 xiquets, xiquetes i adolescents al nostre país que no poden créixer amb les seues famílies, el dret a créixer en un entorn familiar i segur; en una llar.

 

SERVEI DE SUPORT I ORIENTACIÓ AL MENOR (SSOM) 

 

SSOM és una entitat que treballa en el servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores en el sector d'infància i adolescència. Es tracta d'una Organització No Lucrativa d'àmbit nacional que actua principalment a Castelló, València i Alacant.

Des dels seus inicis l'any 2008 SSOM (Servei de Suport i Orientació al Menor) treballa amb la finalitat de potenciar la igualtat d'oportunitats en xiquets, xiquetes, adolescents i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social.

SSOM és entitat col·laboradora de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i amb la Direcció General d'Infància i Adolescència en el Foment del recurs de famílies acollidores des de l'any 2012.

La seua metodologia individualitzada, especialitzada, continuada i coordinada amb la resta d'agents implicats ha possibilitat ampliar progressivament els programes d'atenció psicoeducativa que ofereixe així com les activitats i el seu àmbit d'actuació.

Aquest recurs està dirigit a xiquets, xiquetes, adolescents que, per circumstàncies específiques, no poden viure amb les seues famílies o no és convenient que ho facen per un període de temps determinat.

La campanya de foment de SSOM en "cerca de persones i famílies interessades a acollir xiquets, xiquetes i adolescents amb característiques especials i/o amb problemes emocionals i de conducta, grups de germans o mares adolescents gestants i/o amb fills o filles", es basa en la necessitat proporcionar-los un entorn segur que permeta el seu desenvolupament integral en tots els àmbits, cobrint d'aquesta manera totes les seues necessitats.

Actualment, SSOM, en la seua campanya de sensibilització, promoció i difusió de l'acolliment familiar ha posat en marxa els següents recursos:

 • Una falca radiofònica promocionant l'acolliment familiar.

 • Realització i promoció de la cançó "Vine i acull" de Dani Miquel.

 

 

 

 • Promoció del conte "Una habitació mooolt gran" (on d'una forma clara i senzilla ens explica en què consisteix l'acolliment familiar. Protagonitzat per una xiqueta, la família de la qual es converteix en acollidora. Ens mostra des dels dubtes i pors inicials d'acollir fins al beneficiòs que ens aporta aquest procés). Es pot accedir al conte pressionant sobre la imatge del marge

Des d'aquests tres mitjans s'intenta donar una major repercussió de l'acolliment familiar amb l'objectiu d'arribar al major públic possible, a vegades desconeixedor de l'existència d'aquest recurs i de l'enriquidor que pot arribar a convertir-se en una família acollidora.

 

A més, les persones declarades aptes per a formalitzar acolliments familiars són acreditades amb un document personal al qual s'associen una sèrie de beneficis o avantatges respecte al públic general oferits per entitats públiques i privades que s'adhereixen al programa de l'acolliment familiar. De manera que mitjançant l'exhibició del referit document acreditatiu de la seua condició de família acollidora accedeixen als productes i serveis oferits per les referides entitats amb descomptes en condicions més avantatjoses que el públic en general.

 

 

Sol·licitud de duplicat, renovació o expedició del document acreditatiu de família acollidora (carnet de família acollidora)

Sol·licitud d'adhesió al document que acredita la condició de família acollidora