Concert social

Concert social

CONCERT SOCIAL

L'acció concertada és una forma de provisió de serveis alternativa a la gestió directa o indirecta dels serveis públics, de la qual pot valdre's l'Administració a fi de satisfer les necessitats socials, en concret places, centres i serveis en sectors de serveis socials, quan els centres i serveis de titularitat pública resulten insuficients per a atendre la demanda i les necessitats socials.

A través de l'acció concertada es regula la col·laboració amb les entitats del tercer sector per a la posada a la disposició de l'Administració de centres, programes i serveis, amb l'objectiu de crear conjuntament una xarxa que done resposta a les necessitats de la ciutadania en l'àmbit dels serveis socials, amb especial atenció a les persones o grups vulnerables en risc d'exclusió social.

Aquesta acció concertada ve regulada en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i en el Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

Sectors de serveis socials per a l'aplicació del règim d'acció concertada

Els acords d'acció concertada comprendran els següents sectors de serveis socials:

 1. Infància i adolescència.
 2. Joventut.
 3. Persones majors.
 4. Persones amb diversitat funcional (tot tipus de persones amb discapacitat).
 5. Dones.
 6. Persones migrants.
 7. Famílies.
 8. Igualtat en la diversitat.
 9. Reglamentàriament es podrà ampliar a altres sectors socials quan, atenent la seua naturalesa i necessitat de protecció, es considere necessari

Prestacions i serveis socials susceptibles d'acció concertada

Podran ser objecte d'acció concertada els serveis d'atenció a les persones incloses en aquests sectors i serveis d'acció social que tinguen com a finalitat:

 1. La reserva i l'ocupació de places per a la seua ocupació per les persones usuàries del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, l'accés dels quals serà autoritzat per les administracions públiques competents.
 2. La gestió integral de prestacions, serveis o centres, per a la disposició per l'Administració de la totalitat de places autoritzades conforme a les necessitats del servei, sempre que ho permeta la normativa sectorial i s'establisca en l'oportuna convocatòria.

Normativa vigent

Internacional

- Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

Estatal

- Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del Tercer Sector d'Acció Social (BOE núm. 243, de 10 d'octubre de 2015).

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017).

Autonòmica

- Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social. (DOGV núm. 8197, de 23 de desembre de 2017). Versió consolidada, vigents des del 21 de desembre de 2021.

- Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 61, de 12 de març de 2019).

ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA EN MATÈRIA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Servei d'Atenció Telefònica a la Infància i l'Adolescència

- RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 8702, de 20 de desembre de 2019).

- RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i adolescència (DOGV núm. 8763 de 156 de març de 2020).

- RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei d'atenció telefònica a la infància i adolescència (DOGV núm. 8808, d'11 de maig de 2020).

- RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència, i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 8986, de 30 de desembre de 2020).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 8996, de 13 de gener de 2021).

- RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, per al període de l'1 de gener al 30 de juny de 2022: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9254, de 12 de gener de 2022).

- RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9349, de 27 de maig de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9363, de 16 de juny de 2022).

- RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9380, d'11 de juliol de 2022).

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, complementària de la Resolució de 29 de juny de 2022, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, complementària a la Resolució de 29 de juny de 2022 (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2022 i de la Resolució complementària de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9603, de 25 de maig de 2023).

- RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de novembre de 2023 al 31 de juliol de 2024: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9681, de 12 de setembre de 2023).

Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i l'Adolescència

- RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 8702, de 20 de desembre de 2019).

- RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i adolescència (DOGV núm. 8763 de 156 de març de 2020).

- RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020, servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència DOGV núm. 8836, de 16 de juny de 2020).

- RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència, i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 8986, de 30 de desembre de 2020).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 8996, de 13 de gener de 2021).

- RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, per al període de l'1 de gener al 30 de juny de 2022: servei d'atenció telefònica a la infància i l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9254, de 12 de gener de 2022).

- RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9349, de 27 de maig de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9363, de 16 de juny de 2022).

- RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9380, d'11 de juliol de 2022).

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, complementària de la Resolució de 29 de juny de 2022, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, complementària a la Resolució de 29 de juny de 2022 (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2022 i de la Resolució complementària de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9603, de 25 de maig de 2023).

- RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de novembre de 2023 al 31 de juliol de 2024: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9681, de 12 de setembre de 2023).

Programa de suport a l'emancipació i autonomia personal (oficines Mentora)

- RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8467, de 18 de gener de 2019).

- RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8555, de 24 de maig de 2019).

- RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'obri un nou termini de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8645, de 30 de setembre de 2019.

- RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8692, de 5 de desembre de 2019).

- RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials sector d'infància i adolescència per a l'any 2021 (DOGV núm. 8982, de 23 de desembre de 2020).

- RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials sector d'infància i adolescència per a l'any 2022. (DOGV núm. 9246, de 30 de desembre de 2021), de l'1 de gener al 30 de juny de 2022.

- RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9349, de 27 de maig de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9363, de 16 de juny de 2022).

- RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9380, d'11 de juliol de 2022).

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, complementària de la Resolució de 29 de juny de 2022, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, complementària a la Resolució de 29 de juny de 2022 (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2022 i de la Resolució complementària de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9603, de 25 de maig de 2023)

- RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de novembre de 2023 al 31 de juliol de 2024: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9681, de 12 de setembre de 2023).

Programa de suport a l'emancipació i autonomia persona, finançat per la Unió Europea NextGeneration-EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (oficines Mentora Plus)

- RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als exercicis 2022, 2023 i 2024: servei de suport a l'emancipació i l'autonomia personal d'adolescents i persones joves extutelades o en risc d'exclusió social (oficines Mentora Plus), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGeneration-EU (DOGV núm. 9352, d'1 de juny de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 27 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als exercicis 2022, 2023 i 2024, servei de suport a l'emancipació i l'autonomia personal d'adolescents i persones joves extutelades o en risc d'exclusió social (oficines Mentora Plus), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGeneration-EU (DOGV núm. 9362, de 15 de juny de 2022).

- RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als exercicis 2022, 2023 i 2024, servei de suport a l'emancipació i l'autonomia personal d'adolescents i persones joves extutelades o en risc d'exclusió social (oficines mentora plus), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGeneration-EU (DOGV núm. 9439, de 30 de setembre de 2022).

- RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2022. de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'obri un nou termini de presentació de sol·licituds a l'empara de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als exercicis 2022, 2023 i 2024 (servei de suport a l'emancipació i l'autonomia personal d'adolescents i persones joves extutelades o en risc d'exclusió social -oficines Mentora Plus-), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGeneration-EU (DOGV núm. 9456, de 25 d'octubre de 2022).

- RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als exercicis 2022, 2023 i 2024, servei de suport a l'emancipació i l'autonomia personal d'adolescents i persones joves extutelades o en risc d'exclusió social (oficines MENTORA PLUS), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGeneration-EU, lot IX València II (DOGV núm. 9483, de 2 de desembre de 2022).

Servei de Punt de Trobada Familiar

- RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8467, de 18 de gener de 2019).

- RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8555, de 24 de maig de 2019).

- RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials sector d'infància i adolescència per a l'any 2021 (DOGV núm. 8982, de 23 de desembre de 2020).

-RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials sector d'infància i adolescència per a l'any 2022 (DOGV núm. 9246, de 30 de desembre de 2021).

- RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9349, de 27 de maig de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9363, de 16 de juny de 2022).

- RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9380, d'11 de juliol de 2022).

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, complementària de la Resolució de 29 de juny de 2022, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, complementària a la Resolució de 29 de juny de 2022 (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2022 i de la Resolució complementària de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9603, de 25 de maig de 2023).

- RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de novembre de 2023 al 31 de juliol de 2024: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9681, de 12 de setembre de 2023).

Servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives

- RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8467, de 18 de gener de 2019).

- RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8555, de 24 de maig de 2019).

- RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials sector d'infància i adolescència per a l'any 2021 (DOGV núm. 8982, de 23 de desembre de 2020).

-RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials sector d'infància i adolescència per a l'any 2022 (DOGV núm. 9246, de 30 de desembre de 2021).

- RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9349, de 27 de maig de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9363, de 16 de juny de 2022).

- RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9380, d'11 de juliol de 2022).

- RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, complementària de la Resolució de 29 de juny de 2022, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, de la convocatòria dels acords d'acció concertada per a l'exercici 2022 i 2023 en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència, complementària a la Resolució de 29 de juny de 2022 (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2022 i de la Resolució complementària de 12 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost de 2022).

- RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9603, de 25 de maig de 2023).

- RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de novembre de 2023 al 31 de juliol de 2024: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència (DOGV núm. 9681, de 12 de setembre de 2023).

Programa d'Intervencions tècniques d'acolliment en família educadora

- RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es van convocar els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2021: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores (DOGV núm. 8982, de 23 de desembre de 2020).

- RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es resol la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2021: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores (DOGV núm. 9072, de 29 d'abril de 2021).

- RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2022: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores (DOGV núm. 9255, de 13 de gener de 2022).

- RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2023: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores (DOGV núm. 9498, de 27 de desembre de 2022).

- RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2023: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores (DOGV núm. 9606, de 30 de maig de 2023).

- RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per al període de l'1 de novembre al 31 de desembre de 2023: servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores (DOGV núm. 9715, de 31 d'octubre de 2023).

- RESOLUCIÓ d'1 de març de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2024 i 2025: Programa d'Intervencions tècniques d'acolliment en família educadora (DOGV núm. 9802 de 5 de març de 2024).

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució d'1 de març de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2024 i 2025: Programes d'intervencions tècniques d'acolliment en família educadora (DOGV núm. 9840 de 02 de maig de 2024).