Conceptes bàsics i normativa

Conceptes bàsics i normativa

Terminologia

Atenció socioeducativa és el conjunt d'actuacions i programes que es duen a terme en interés de les persones menors d'edat en conflicte amb la llei, amb la finalitat de procurar la seua inclusió social i familiar.

Entenem per persones menors d'edat en conflicte amb la llei, aquells sobre els quals s'han adoptat una mesura judicial com a conseqüència d'haver comés un fet constitutiu d'infracció penal.

 

Normativa

La vigent legislació espanyola en matèria de justícia juvenil la integren les següents normes:

A la Comunitat Valenciana, es concreten diverses qüestions a través del Títol VI de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

 

Aspectes generals

Els principis fonamentals per a l'atenció socioeducativa són:

 1. El respecte al lliure desenvolupament de la personalitat de la persona en conflicte amb la llei.
 2. La garantia del dret a ser informada, en format accessible i comprensible, dels drets que els corresponen.
 3. La garantia del dret de la persona menor d'edat a ser sentida i escoltada en les decisions relatives a l'execució de la mesura que incidisca en la seua esfera personal, familiar o social.
 4. L'aplicació de programes fonamentalment educatius i formatiu-laborals.
 5. El caràcter socialitzador i la prevalença de la funció social i psicopedagògica en l'execució i contingut de les mesures.
 6. L'atenció individualitzada i integral.
 7. La prioritat de les actuacions en el propi entorn familiar i social de la persona en conflicte amb la llei.
 8. El foment de la col·laboració i responsabilitat de les persones progenitores, o els qui els substituïsquen en l'exercici de les funcions parentals, en tot el procés d'intervenció.
 9. El caràcter preferentment interdisciplinari en la presa de decisions.
 10. La intervenció mínima, la confidencialitat, la reserva oportuna i l'absència d'ingerències innecessàries en la vida privada de les persones menors d'edat i de les seues famílies.
 11. La col·laboració, coordinació i cooperació de tots els organismes i institucions publiques que intervinguen en l'àmbit de la infància i l'adolescència.
 12. La immediatesa, a fi de garantir l'eficàcia educativa de les mesures aplicades.
 13. La participació i la implicació de la comunitat i d'altres sistemes públics d'atenció, com l'educatiu i el de protecció.
 14. L'accessibilitat universal.

Resulta també fonamental observar els principis recollits en l'Observació General Número 10: Els drets del xiquet en la justícia de xiquets, xiquetes i adolescents emesa pel Comité dels Drets del xiquet

 

Àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5/2000

La Llei orgànica 5/2000 s'aplica per a exigir la responsabilitat de les persones majors de 14 anys i menors de 18, per la comissió de fets tipificats com a delictes o faltes en el Codi Penal o les lleis penals especials.

La Llei orgànica 5/2000 expressa que, quan l'autor dels fets delictius siga menor de 14 anys, no se li exigirà responsabilitat conformement a aquesta, sinó que se li aplicarà el que es disposa en les normes sobre protecció previstes en el Codi Civil i altres disposicions vigents.

En l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica per al grup comprés entre els majors de 14 i menors de 18 anys es distingeixen dos trams, de 14 a 16 i de 17 a 18, per presentar tots dos trams, diferents característiques que requereixen, des d'un punt de vista científic i jurídic, un tractament diferenciat, constituint un agreujament específic en el tram dels majors de 16 la comissió de delictes que es caracteritzen per la violència, intimidació o perill per a les persones.

Les referències a les edats s'han entendre sempre referides al moment de la comissió dels fets, sense que l'haver-se depassat les mateixes abans del començament del procediment o durant la tramitació del mateix tinga cap incidència sobre la competència atribuïda als jutges i fiscals de menors.

 

Competència autonòmica i local

L'execució de les mesures adoptades pels Jutges de Menors en les seues sentències fermes és competència de les Comunitats Autònomes.

En aquest marc la Generalitat València estableix les seues respectives normes d'organització, creació, direcció, organització i gestió dels serveis, institucions i programes adequats per a garantir la correcta execució de les mesures previstes en la Llei orgànica 5/2000.

Aquesta organització es desenvolupa en el títol IV de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència, sota la denominació, «Atenció socioeducativa de persones menors d'edat en conflicte amb la llei».

Competeix a la Generalitat:

 • L'execució de les mesures judicials imposades pels jutjats de menors, així com l'assessorament tècnic als òrgans judicials en aquesta matèria i les actuacions de mediació en l'àmbit de la justícia juvenil.

Competeix a les entitats locals:

 • La col·laboració en l'execució de les mesures judicials imposades a persones menors d'edat en conflicte amb la llei, mitjançant la utilització dels recursos comunitaris, així com l'execució material de les mesures quan siga procedent per delegació de la competència.

 

Mesures: Aspectes generals

Tal com s'expressa en la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència, la Generalitat donarà prioritat a les actuacions preventives, incidint en els factors de risc que originen l'exclusió i els conflictes amb la llei, les dificultats d'adaptació i els problemes de conducta de les persones menors d'edat.

Per a això, promocionarà serveis i programes de caràcter social, afectiu i educatiu en el seu entorn, que donen suport a l'atenció de la població infantil i adolescent en situació de risc, mitjançant actuacions específiques i inclusives d'oci educatiu, esport i activitat física, formació, promoció ocupacional, ocupació, convivència familiar, educació emocional i unes altres que contribuïsquen a la seua adequada socialització, que facen innecessària l'adopció de mesures jurídiques de protecció o la intervenció del sistema de justícia juvenil.