Cerca d'orígens

Cerca d'orígens

L'objecte d'aquest procediment és la tramitació de les sol·licituds presentades per les persones adoptades perquè l'entitat pública els facilite informació sobre els seus orígens biològics, assessore i acompanye en aquest procés, reconegut en l'article 180.5 del Cc, en l'article 12 de la Llei 54/2007, d'adopció internacional, i en l'article 158 de la Llei 26/2018, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, sense perjudici que, en els casos d'adopció internacional, s'hagen de tindre en compte, a més del que es preveu en les presents instruccions, les limitacions que puguen derivar-se de la legislació dels països de procedència de les persones adoptades.

Podran sol·licitar la recerca d'orígens les persones adoptades, una vegada arriben a la majoria d'edat, o durant la seua minoria d'edat a través dels seus representants legals.

El dret reconegut als adoptats per l'article 180.5 del Cc és el de conéixer dades sobre els seus orígens biològics, però no a conéixer dades identificatives o sobre la identitat dels progenitors, per a la qual cosa cal requerir l'autorització de la família biològica per a poder revelar la seua identitat.

Per a sol·licitar la recerca d'orígens, es requereix que la persona interessada es trobe en un dels supòsits següents:

  • Que, en el moment de la sol·licitud, siguen residents a la Comunitat Valenciana, independentment que la Generalitat haja participat prèviament o no en el seu procés d'adopció.
  • Que la Generalitat haja intervingut en la seua adopció, encara que, en el moment de la sol·licitud, tinguen la seua residència en una altra comunitat autònoma.

On acudir

Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Secció de Família i Adopcions

Av. de l'Oest, 36. 46001 VALÈNCIA

Tel.: 96 127 16 95

Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Secció de Família i Adopcions

C/ TEATRE, 37. 03001 ALACANT

Tel.: 965 93 69 32

Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Secció de Família i Adopcions

Av. Germans Bou, 8. 12003 CASTELLÓ

Tel.: 964 72 62 00

Documentació necessària

La sol·licitud ha de reunir els requisits exigits en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ha de contindre, com a mínim:

  • Original i còpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant.
  • Original i còpia compulsada del DNI/NIF/NIE dels representants legals (en cas que la persona sol·licitant siga menor d'edat).
  • Original i còpia compulsada de la partida literal de naixement de la persona adoptada.
  • Original i còpia compulsada de la documentació que acredite l'adopció (acte judicial d'adopció/acta notarial).
  • Una altra documentació que puga aportar dades sobre l'origen biològic i/o l'adopció.
  • Una altra documentació d'interés i/o que justifique la sol·licitud.

Termini de presentació

Durant tot l'any.

Cerca d'orígens