Autonòmica

Autonòmica

 

 • Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4008, de 28 de maig de 2001), modificat pel Decret 28/2009, de 20 de febrer (DOGV núm. 5961, de 24 de febrer de 2009).
 • Decret 100/2002, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'acreditació, funcionament i control de les entitats de mediació d'adopció internacional i Registre de Reclamacions formulades contra entitats de mediació acreditades a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4271, de 14 de juny de 2002).Ordre 8/2016, de 8 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i programes d'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat (DOGV núm. 7760, de 14 d'abril de 2016).
 • Decret 62/2012, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es regulen els òrgans territorials de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6.755 de 17 d'abril de 2012).
 • Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social (DOGV núm. 8197, de 23 de desembre de 2017).
 • Decret 19/2018, de 19 de març, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8260, de 23 de març de 2018)
 • Decret 14/2021, de 29 de gener, del consell, de regulació del procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa. (DOGV núm. 9014 de 5 de maig de 2021)
 • Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l'acolliment  familiar (DOGV múm. 9036, de 8 de març de 2021).
 • Decret 60/2021, de 14 de maig, del Consell, de regulació i coordinació dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de participació infantil i adolescent, i de protecció de la infància i l'adolescència.(DOGV múm. 9093, de 26 de maig de 2021).
 • Correcció d'errades del Decret 60/2021, de 14 de maig, del Consell, de regulació i coordinació dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de participació infantil i adolescent, i de protecció de la infància i l'adolescència (DOGV múm. 9120, de 5 de juliol de 2021).
 • Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i l’ordenació d’aquests dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (DOGV núm. 9559 de 22 de març de 2023).
 • Decret 78/2023, de 26 de maig, del Consell, de modificació del Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l’acolliment familiar i del Decret 60/2021, de 14 de maig, de regulació i coordinació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat, de participació infantil i adolescent, i de protecció de la infància i l’adolescència. (DOGV num 9606 de 30 maig 2023)

 

 • Ordre 1/2016, de 19 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regulen les mesures de col·laboració i coordinació sociosanitària en l'àmbit de la protecció integral del menor i s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors (DOGV núm. 7791 de 26 de maig de 2016)
 • Ordre 3/2017, de 6 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competència en matèria d'infància i adolescència (DOGV núm. 8.060 de 12 de juniol de 2017)
 • Ordre 6/2017, de 20 de juliol, de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV núm. 8.092 de 26 de juliol de 2017).
 • Ordre 2/2021, d'11 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (DOGV núm. 9.041 de 15 de març de 2021).
 • Ordre 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i adolescència (DOGV núm. 9.132 de 21 de juliol de 2021).