« Ves enrere

Informació important per a sol·licitants d'adopció

Informació important per a sol·licitants d'adopció

Països adopció internacional

A continuació, es detallen els països cap als quals es dirigeix la adopció internacional per part dels ciutadans residents en la Comunitat Valenciana:

Per a una informació més detallada dels tràmits d'adopció amb cada país, les persones que s'ofereixen per a l'adopció internacional, hauran de dirigir-se a les direccions territorials que els corresponga segons el seu domicili.

 

Taxa per serveis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals

Des de l'1 de gener de 2014, les persones que s'oferisquen per a una adopció internacional hauran d'abonar una taxa per serveis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals, que es regula a la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202 de 30 de desembre de 2017).

Els expedients presentats fins al 31 de desembre de 2013, inclusivament, no es veuran gravats amb la taxa, encara que es realitze una nova valoració per a renovar la idoneïtat o actualitzar l'informe psicosocial.

Amb anterioritat a la realització de l'avaluació psicosocial, les persones que s'oferisquen rebran les indicacions oportunes per al pagament, no duent-se a terme la citada avaluació fins que no s'haja rebut el document acreditatiu d'aquest.

Respecte a la regulació d'aquesta taxa, convé destacar que aquesta taxa té dos fets imposables:

 1. L'elaboració d'informes de seguiment de les adopcions internacionals constituïdes.
 2. La realització de valoracions psicosocials per a la tramitació d'un oferiment d'adopció internacional i l'emissió de l'informe corresponent.

Estaran exempts del pagament de la taxa:

A aquest efecte, s'entén per unitat familiar la unitat de convivència integrada pel contribuent i, si escau, el seu cònjuge o parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau del contribuent o del seu cònjuge o parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d'aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

 1. Els contribuents que siguen membres d'una famílies nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
 2. Els contribuents integrats en una unitat familiar que, en conjunt, no haja obtingut en l'exercici fiscal anterior a la meritació unes rendes superiors al triple del salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.
 3. En el cas de la realització de la primera valoració psicosocial i emissió del primer informe d'idoneïtat, els qui presenten un nou oferiment d'adopció internacional després de l'arxivament d'un expedient d'adopció internacional anterior, quan es complisquen els següents requisits:
  • Que l'expedient d'adopció internacional arxivat fora l'únic que el contribuent tinguera en tramitació.
  • Que l'arxivament de l'expedient d'adopció internacional anterior s'haguera produït per impossibilitat de continuar amb la tramitació deguda a causes objectives, ja siga com a conseqüència d'una decisió de les autoritats competents o per altres circumstàncies relacionades amb les especificitats pròpies del procediment de tramitació al país corresponent que fan impossible la seua continuació.

Quan siguen diversos els contribuents de la taxa, bastarà que un d'ells complisca els requisits per a l'aplicació de l'exempció perquè els resulten aplicables aquella a tots ells.

S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la quota quan:

 1. Els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.
 2. En els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
 3. En el fet imposable segon, la realització de valoracions psicosocials per a la tramitació d'un oferiment d'adopció internacional i l'emissió de l'informe corresponent, en els següents suposats:
  • Quan ja haguera sigut declarada amb anterioritat la idoneïtat en l'expedient subjecte a la taxa i es realitze una nova valoració, bé per a declarar-la de nou, bé per a actualitzar l'informe a requeriment de l'autoritat del país d'origen o com a conseqüència d'una modificació del projecte adoptiu.
  • Quan el contribuent tramite simultàniament dos oferiments d'adopció internacional i ja haguera satisfet la taxa corresponent a la valoració d'un d'ells.

Les bonificacions són acumulables, excepte les previstes en la lletra c de l'apartat 1, que podran acumular-se amb les restants, però no entre elles. Quan concórreguen dos o més bonificacions acumulables, totes s'aplicaran sobre la quota íntegra.

Quan siguen diversos els contribuents de la taxa, bastarà que un d'ells complisca els requisits per a l'aplicació de les bonificacions perquè els resulten aplicables a tots ells.

Criteri de diferència màxima d'edat.

La Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, en 2017, establí un nou criteri d'idoneïtat relatiu a la diferència màxima d'edat entre persones adoptants i adoptades, per tal d'harmonitzar-ho amb el criteri de capacitat per a l'adopció introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència mitjançant la modificació del Codi civil.

Este criteri i els detalls de la seua aplicació, s'arrepleguen en la Instrucció 9/2016.