Adopción internacional

Adopción internacional

Adopció internacional

S'entén per Adopció Internacional aquella en la qual una persona menor d'edat considerada adoptable per l'autoritat estrangera competent i amb residència habitual a l'estranger, és o serà desplaçada a Espanya per persones adoptants amb residència habitual a Espanya, bé després de la seua adopció en l'Estat d'origen, bé amb la finalitat de constituir tal adopció a Espanya.

La finalitat de la llei d'adopció internacional i el seu reglament de desenvolupament és protegir els drets de les persones menors d'edat que seran adoptades, considerant també els de les persones que s'ofereixen per a l'adopció i altres persones implicades en el procés d'adopció internacional.

A Espanya l'adopció internacional està regulada pel Conveni de la Haia, de 29 de maig de 1993, relatiu a la protecció del xiquet i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, les normes generals del Codi civil i, fonamentalment, la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció internacional i Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'Adopció Internacional.

A la legislació internacional i estatal en matèria d'adopció internacional, cal afegir la nostra legislació autonòmica, principalment la llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'Adolescència.

Estableix, en el seu article 153, que la tramitació de la declaració d'idoneïtat per a l'adopció internacional s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada. Les persones residents en la Comunitat Valenciana interessades a constituir una adopció internacional remetran el seu oferiment a la Conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l'adolescència.

L'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les Entitats Públiques, determinarà la iniciació de la tramitació d'adopcions amb cada país d'origen de les persones menors de edat, així com la suspensió o paralització d'aquesta.

No es tramitaran oferiments per a l'adopció de persones menors d'edat nacionals d'un altre país o amb residència habitual en un altre Estat en les següents circumstàncies:

 • Quan el país en què la persona menor d'edat adoptada tinga la seua residència habitual es trobe en conflicte bèl·lic o immers en un desastre natural.
 • Si no existeix al país una autoritat específica que controle i garantisca l'adopció i que remeta a les autoritats espanyoles la proposta d'assignació amb informació sobre la adoptabilitat de la persona menor d'edat i la resta de la informació recollida en el paràgraf e) de l'article 5.1.
 • Quan al país no es donen les garanties adequades per a l'adopció i les pràctiques i tràmits de la mateixa no respecten l'interés de la persona menor d´edat o no complisquen els principis ètics i jurídics internacionals referits en l'article 3.

L'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les Entitats Públiques, establirà el nombre d'expedients d'adopció internacional que remetrà anualment a cada país d'origen de les persones menors d'edat, tenint en compte la mitjana d'adopcions constituïdes en els últims dos anys i el nombre d'expedients que es troben pendents d'assignació d'una persona menor d´edat. En el supòsit d'inici de la tramitació amb un nou país, es fixarà aquest nombre en funció de la informació disponible sobre expectatives d'adopció amb aquest país.

La distribució d'aquest nombre màxim entre comunitats autònomes i organismes acreditats es fixarà per acord amb les Entitats Públiques. No s'establirà cap contingent per a la tramitació d'adopcions de persones menors d'edat amb necessitats especials, llevat que existisquen circumstàncies que així ho justifiquen.

 

Detalls del procediment.

Per a més informació del procediment, disposa del següent enllaç: Adopció Internacional

Capacitat i requisits per a l'adopció internacional

 • Idoneïtat dels adoptants.

  S'entén per idoneïtat la capacitat, aptitud i motivació adequades per a exercir la responsabilitat parental, ateses les necessitats de les persones menors d´edat a adoptar, i per a assumir les peculiaritats, conseqüències i responsabilitats que comporta l'adopció.

  A aquest efecte, la declaració d'idoneïtat requerirà una valoració psicosocial sobre la situació personal, familiar i relacional de les persones que s'ofereixen per a l'adopció, la seua capacitat per a establir vincles estables i segurs, les seues habilitats educatives i la seua aptitud per a atendre una persona menor d´edat en funció de les seues particulars circumstàncies, així com qualsevol altre element útil relacionat amb la singularitat de l'adopció internacional. Així mateix, en aquesta valoració psicosocial s'haurà d'escoltar als fills i filles dels qui s'ofereixen per a l'adopció.

  Les persones que s'ofereixen per a l'adopció podran ser valorades i, si correspon, ser declarades idònies simultàniament per a l'adopció nacional i l'adopció internacional, sent compatible la tramitació del seu oferiment per als dos àmbits.

 • Obligacions preadoptives i postadoptives dels adoptants.

  Les persones que s'ofereixen per a l'adopció han d'assistir a les sessions informatives i de preparació organitzades per l'Entitat Pública o per l'organisme acreditat amb caràcter previ i obligatori a la sol·licitud de la declaració d'idoneïtat.

  Els adoptants hauran de facilitar, en el temps previst, la informació, documentació i entrevistes que l'Entitat Pública, organisme acreditat o entitat autoritzada precisen per a l'elaboració dels informes de seguiment postadoptiu exigits per l'Entitat Pública o per l'autoritat competent del país d'origen. La no col·laboració dels adoptants en aquesta fase podrà donar lloc a sancions administratives previstes en la legislació autonòmica i podrà ser considerada causa de no idoneïtat en un procés posterior d'adopció.

  Els adoptants hauran de complir en el temps previst els tràmits postadoptius establits per la legislació del país d'origen de la persona menor d´edat adoptada, rebent per a això l'ajuda i assessorament precís per part de les Entitats Públiques i els organismes acreditats.

 • Dret a conéixer els orígens biològics.

  Les persones adoptades, aconseguida la majoria d'edat o durant la seua minoria d'edat a través dels seus representants legals, tindran dret a conéixer les dades que sobre els seus orígens obren en poder de les Entitats Públiques, sense perjudici de les limitacions que pogueren derivar-se de la legislació dels països de procedència de les persones menorsd d´edat. Aquest dret es farà efectiu amb l'assessorament, l'ajuda i mediació dels serveis especialitzats de l'Entitat Pública, els organismes acreditats o entitats autoritzades per a tal fi.

 • Protecció de dades de caràcter personal.

  El tractament i la cessió de dades derivades del compliment de les previsions de la present llei es trobaran sotmesos al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Competències

Al transcendir el procés d'Adopció Internacional les fronteres nacionals, s'estableixen de forma clara les competències per a l'Administració General de l'Estat i per a les Administracions Autonòmiques.

Principals competències de l'Administració General d'Estat

 1. Política exterior. L'article 4.1 de la Llei 54/2007 disposa que L'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les Entitats Públiques, determinarà la iniciació de la tramitació d'adopcions amb cada país d'origen dels menors, així com la suspensió o paralització d'aquesta. Per tant, la presa d'aquest tipus de decisions és competència exclusiva de l'Administració estatal.
 2. Flux d'expedients als països d'origen. Segons l'article 4.5, l'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les Entitats Públiques, establirà el nombre d'expedients d'adopció internacional que remetrà anualment a cada país d'origen dels menors…,
 3. Determinació via tramitació expedientes.L'article 6 disposa que la funció d'intermediació en l'adopció internacional només podrà efectuar-se per les entitats Públiques directament amb les autoritats centrals als països d'origen dels menors que hagen ratificat el Conveni de la Haia, de 29 de maig de 1993, sempre que en la fase de tramitació administrativa al país d'origen no intervinga persona física o jurídica o organisme que no haja sigut degudament acreditat. Per tant, als països que no són part del conveni de la Haia, o que sent-ho no complisquen els requisits exigits, la tramitació de l'adopció internacional haurà de fer-se necessàriament a través d'un organisme acreditat.
 4. La competència residual de col·laborar amb l'Administració General de l'Estat en la presa de totes les decisions que li corresponen a aquesta i en les quals està prevista expressament en la Llei aquesta col·laboració *interautonómica.

Principals competències de les Comunitats Autònomes com a entitats Públiques de protecció de menors en els seus respectius territoris

 1. L'article 5 de la Llei 54/2007, regula les competències de les Comunitats Autonòmiques en aquesta matèria com a entitats públiques de protecció de menors en els seus respectius territoris. Les principals competències són:
  1. Organitzar i facilitar la informació sobre legislació, requisits i tràmits necessaris a Espanya i en els països d'origen de les persones menors d´edat, vetlant perquè eixa informació siga el més completa, veraç i actualitzada possible i de lliure accés per a les famílies interessades i pels organismes acreditats.
  2. Facilitar a les famílies la formació necessària al llarg de tot el procés que els permeta comprendre i afrontar les implicacions de l'adopció internacional, preparant-les per a l'adequat exercici de les seues responsabilitats parentals una vegada constituïda aquella. Podran delegar aquesta funció en organismes acreditats o en institucions o entitats degudament autoritzades.
  3. Rebre els oferiments per a l'adopció en tot cas, i la seua tramitació, ja siga directament o a través d'organismes acreditats.
  4. Expedir, en tot cas, els certificats d'idoneïtat, prèvia elaboració, bé directament o a través d'institucions o entitats degudament autoritzades, de l'informe psicosocial de les persones que s'ofereixen per a l'adopció, i, quan l'exigisca el país d'origen de l'adoptant, el compromís de seguiment.
  5. Rebre l'assignació de la persona menor d´edat de les autoritats competents del país d'origen en la qual figure informació sobre la seua identitat, la seua adoptabilitat, el seu mitjà social i familiar, la seua història metgessa i necessitats particulars; així com la informació relativa a l'atorgament dels consentiments de persones, institucions i autoritats requerides per la legislació del país d'origen.
  6. Donar la conformitat respecte a l'adequació de les característiques del menor assignat per l'organisme competent del país d'origen amb les quals figuren en l'informe psicosocial que acompanya al certificat d'idoneïtat.
  7. Oferir al llarg del procés d'adopció internacional suport tècnic dirigit als menors i a les persones que s'ofereixen per a l'adopció, prestant-se particular atenció a les persones que vagen a adoptar o hagen adoptat persones menors d´edat amb característiques o necessitats especials. Durant l'estada dels adoptants a l'estranger podran comptar amb la col·laboració del Servei Exterior.
  8. Realitzar els informes dels seguiments requerits pel país d'origen de la persona menor d´edat, que podran encomanar-se als organismes acreditats o a altres entitats autoritzades.
  9. Establir recursos qualificats de suport postadoptiu i de mediació per a la cerca d'orígens, per a l'adequada atenció d'adoptats i adoptants, que podran encomanar-se a organismes acreditats o a entitats autoritzades.
  10. Informar preceptivament l'Administració General de l'Estat sobre l'acreditació dels organismes, així com controlar, inspeccionar i elaborar les directrius de seguiment dels organismes que tinguen la seua seu en el seu àmbit territorial per a aquelles activitats d'intermediació que es duguen a terme en el seu territori.
 2. Segons l'article 10.4, correspon a les Entitats Públiques la declaració d'idoneïtat de les persones que s'ofereixen per a l'adopció a partir de la valoració psicosocial a la qual es refereix l'apartat 2, que estarà subjecta a les condicions, requisits i limitacions establits en la legislació corresponent.