Acolliment familiar - Modalitats

Acolliment familiar - Modalitats

L'acolliment familiar és la mesura de protecció per la qual, en virtut d'una resolució administrativa, la guarda d'una persona menor d'edat s'exerceix per una família o persona que assumeix les obligacions de vetlar per ella, tindre-la en la seua companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral i comunitària durant el temps que dure l'acolliment, tot això en els termes descrits en l'article 125 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència .(DOGV núm. 8450 de 24 de desembre de 2018)) (d'ara en avant Llei 26/2018) i en l'article 3 del Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l'acolliment familiar (d'ara en avant Decret 35/2021).

 

Modalitats d'AF

En atenció a la duració i finalitat, d'acord amb l'article 173 bis del Codi Civil (Gaseta de Madrid núm. 206, de 25 de juliol de 1889) i l'article 127 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència i l'article 5 del Decret 35/2021, les modalitats d'acolliment familiar són:

 • Acolliment familiar d'urgència: tindrà una duració màxima de sis mesos i té com a objectiu determinar les circumstàncies que permeten decidir la mesura de protecció més adequada per a persones, principalment, menors de sis anys. Transcorregut el termini màxim no serà possible acordar una pròrroga de l'acolliment d'urgència.
 • Acolliment familiar temporal: té caràcter transitori, bé perquè es preveja la reintegració de la persona menor d'edat en la seua pròpia família o bé fins que s'adopte una mesura de protecció més estable. Tindrà una duració màxima de dos anys, llevat que l'interés superior de la persona menor d'edat aconselle la pròrroga de la mesura, per la previsible i immediata reintegració familiar o l'adopció d'una altra mesura de protecció definitiva. En aquest supòsit es podrà prorrogar pel temps indispensable que no superarà l'any.
 • Acolliment familiar permanent: es constituirà bé en finalitzar l'acolliment temporal per no ser possible la reintegració familiar, o bé directament en casos de persones menors d'edat amb necessitats especials o quan les seues circumstàncies i les de la seua família així ho aconsellen. L'entitat pública podrà sol·licitar del jutge que atribuïsca a les famílies acollidores en la modalitat de permanent aquelles facultats de tutela que faciliten l'acompliment de les seues responsabilitats tenint en compte, en tot cas, l'interés superior de la persona menor d'edat.

 

En atenció a les característiques particulars o específiques de la persona acollida i de la família acollidora, d'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm.15 de 17 de gener de 1996), (d'ara en avant Llei orgànica 1/1996), les modalitats d'acolliment familiar són:

 • Especialitzat: podrà ser especialitzat el que es desenvolupa en alguna família en la qual algun dels seus membres disposa de qualificació, experiència i formació específica per a exercir aquesta funció respecte de persones menors d'edat amb necessitats o circumstàncies especials amb plena disponibilitat i percebent per això la corresponent compensació econòmica, sense suposar en cap cas l'existència d'una relació laboral entre la família i l'entitat pública.
 • De dedicació exclusiva: quan així es determine per l'Entitat Pública per raó de les necessitats i circumstàncies especials de la persona menor d'edat en situació de ser acollit, percebent en tal cas la persona o persones designades com a acollidores una compensació en atenció a aquesta dedicació.

 

Modalitats de família acollidora

En atenció a l'existència de vincle de parentiu o d'afinitat previ d'una de les famílies acollidores amb els xiquets o xiquetes acollits, a l'empara de l'article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i de l'article 6 del Decret 35/2021, les famílies acollidores poden ser:

 • Extenses: tota família que tinga un vincle de parentiu amb la persona menor d'edat acollida, així com amb aquelles que es troben unides al xiquet, xiqueta o adolescent per una relació afectiva prèvia i positiva a la de parentiu.
 • Educadores o alienes: tota família que no tinga un vincle de parentiu amb la persona menor d'edat acollida o relació afectiva prèvia referida en l'apartat anterior. L'acolliment s'estableix en atenció al perfil de les persones menors d'edat, la dedicació, característiques i disponibilitat de l'oferiment per al qual han sigut declarades aptes. En l'àmbit de la Comunitat Valenciana les famílies acollidores denominades alienes per la Llei orgànica 1/1996, seran denominades per l'Administració de la Generalitat famílies educadores.

En atenció a la dedicació, disponibilitat i relació amb l'entitat pública protectora, les famílies acollidores poden ser:

 • Genèriques: les famílies declarades aptes per a l'acolliment de xiquets, xiquetes i adolescents en els qui no concorre cap circumstància qualificada que determine la seua especialització, i la seua disponibilitat està limitada a la formalització d'acolliments familiars temporals o permanents de menors d'edat que disposen de pla de protecció elaborat.
 • D'atenció immediata: les famílies que s'ofereixen per a aquesta modalitat són formades i declarades aptes, amb valoració prèvia per a formalització d'acolliments familiars d'urgència descrits en la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 5, i han d'estar disponibles les 24 hores dels 365 dies de l'any.
 • Especialitzades: les famílies declarades aptes per a la formalització dels acolliments als quals es refereix la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 5 d'aquest decret.
 • De dedicació exclusiva: quan així es determine per l'Entitat Pública per raó de les necessitats i circumstàncies especials de la persona menor d'edat en situació de ser acollit, percebent en tal cas la persona o persones designades com a acollidores una compensació en atenció a aquesta dedicació.

 

Delegacions de guarda per a estades, caps de setmana i vacances

L'òrgan que exercisca la tutela o haja assumit la guarda de les persones menors d'edat podrà acordar en els termes de l'article 172 del Codi Civil i 118 de la Llei 26/2018; i sobre la base de l'article 7 del Decret 35/2021, la delegació de la guarda per a estades, caps de setmana i vacances de persones menors d'edat que es troben en acolliment familiar o residencial.

Quan la delegació de la guarda es realitze a favor de famílies, aquestes hauran d'haver sigut prèviament formades i valorada la seua aptitud per a aquest fi en els termes que s'establisquen en aquest decret i resta de normativa que resulte d'aplicació.

Quan la guarda de la persona menor d'edat haja sigut atribuïda a una llar, residència o institució dedicada a això, la formació i valoració de la persona o família que s'oferisca per a les eixides d'estades, caps de setmana i vacances podrà ser realitzada per personal tècnic del centre, en els termes i amb els criteris que s'hagen establit per la direcció general competent en cada moment.

Aquesta proposta de declaració d'aptitud serà remesa a la direcció territorial amb competència en matèria de protecció de la infància i adolescència en la qual la família que s'oferisca per a acollir tinga el seu domicili, als efectes previstos en l'article 28 d'aquest decret.