Protocols i altres documents d'interés

Protocols i altres documents d'interés

Protocols

 

Programa de formació de manipulació d'aliments en el sector de menjars preparats

La documentació que es presenta a continuació forma part del Programa de Formació Continuada del personal manipulador d'aliments en el sector de menjars preparats, que s'inclou en el Pla d'Atenció Nutricional dels Serveis de Farmàcia Sociosanitaris. 

Es tracta d'un programa formatiu en línia que obeeix, no sols a la normativa vigent en matèria de seguretat alimentària, sinó també, al compromís tant de l'administració com del propi personal manipulador d'aliments, per a atorgar la màxima qualitat higiènic sanitària a la seua oferta alimentària i vetlar així per la salut i el benestar de les persones usuàries a les quals atenen. 

Per a l'elaboració del temari s'ha realitzat un compendi de normes, recomanacions i indicacions publicades per institucions, organismes i societats científiques competents en la matèria. A més, s'ha pres com a referència el "Manual sobre les cinc claus per a la innocuïtat dels aliments" editat pel Departament d'innocuïtat dels aliments, zoonosis i malalties de transmissió alimentària de l'Organització Mundial de la Salut, que s'adapta al col·lectiu al qual es dirigeix el programa de formació, a través de missatges clars, senzills i fàcilment executables, i s'acompanya d'un pòster electrònic que s'envia als centres i es recomana imprimir i col·locar en les dependències de cuina i menjador amb la intenció de reforçar visualment els coneixements adquirits.

Cal destacar que els continguts que s'inclouen en el programa formatiu, s'han adaptat a les propostes que ens ha traslladat, a través de les enquestes de satisfacció, el personal manipulador de les Residències de Persones Majors Dependents de Lledó (Castelló) i Aldaia (València), als quals agraïm enormement la seua implicació i suggeriments tan constructius i enriquidors.

 

Memòries relatives al contracte programa exercici 2022

 

Altres materials d'interès

Manual de maneig integral de la Disfàgia en centres sociosanitaris

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha editat un manual que pretén oferir eines pràctiques, tant a les persones professionals dels centres sociosanitaris, com a familiars i fins i tot a les pròpies persones amb DO, per a fer front aspectes fonamentals com ara reconéixer els signes de disfàgia i com diagnosticar-la, conéixer les seues principals complicacions i com previndre-les, planificar el menú, garantir el suport dietètic i nutricional adequat, adaptar la consistència apropiada d'aliments i begudes, aplicar estratègies davant diverses situacions terapèutiques, aprofundir en els aspectes sensorials o garantir una alimentació segura. Tot això des d'una perspectiva multidisciplinària, de les i els professionals que treballen dia a dia en la matèria, amb la finalitat d'atorgar satisfacció global a les persones usuàries. Aquest manual, dividit en dos volums, pot descarregar-se en la seua versió en castellà pressionant sobre la imatge de les respectives portades.

 

 

 

CuideM

La Direcció General de Persones Majors ha elaborat un material anomenat CuideM. L'objectiu principal de CuideM és dissenyar i desenvolupar una nova política d’atenció integral a les persones majors, que incorpore els aprenentatges adquirits durant la gestió de l’actual pandèmia de COVID-19, prioritzant el foment dels bons tractes, la promoció de l’envelliment actiu, la garantia de drets i la participació directa i activa de les persones majors, la desinstitucionalització, l’acompanyament, el suport i l’atenció de proximitat. Es pot descarregar pressionat sobre la imatge de la portada.

 

 

 

 

 

 

La Subdirecció General de Qualitat Assistencial de Direcció General de Salut Pública i Equitat en Salut pertanyent al Ministeri  de Sanitat ha publicat el document Programa per a la millora de la higiene de mans en els centres sociosanitaris. Els objectius d'este programa són optimitzar el compliment de la tècnica d'higiene de mans en els centres sociosanitaris, millorar la seguretat dels usuaris de centres sociosanitaris i cContribuir a la reducció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS) en els centres sociosanitaris. Pot consultar-se el document complet en la versió en castellà pressionant sobre la imatge de la portada

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direcció General de l'Imserso, a través de la Unitat d'Informació de Majors i Servicis Socials, fa públiques les dades sobre la situació dels Servicis Socials dirigits a les Persones Majors a Espanya a 31 de desembre de 2022, amb dades estadístiques nacionals i per comunitats autònomes. Esta anàlisi anual que es duu a terme des de l'any 2000, gràcies a la col·laboració de les comunitats autònomes, les diputacions forals i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, en el qual es detallen les dades relatives als principals servicis socials destinats a l'atenció a les persones majors: Servicis de Teleassistència, Servici d'Ajuda a domicili, Altres Servicis d'Ajuda a domicili, Centres de majors, Centres de Dia, Centres Residencials i Habitatges per a Majors. L'Estadística de l'IMSERSO. Servicis Socials per a Persones Majors a Espanya de 2022 pot descarregar-se en castellà pressionant sobre la imatge.

 

 

 

El document "Actualització del document  de consens sobre prevenció de la fragilitat en la persona major (2022)" publicat pel Ministeri  de Sanitat en 2022 recull de manera específica tota l'evidència existent sobre l'abordatge de fragilitat i caigudes. La seua missió és proporcionar unes directrius que faciliten la detecció i intervenció sobre la fragilitat i el risc de caigudes en la persona major, com a mitjà per a evitar i/o retardar la deterioració funcional, així com promoure la salut en la població major de 70 anys. Es pot descarregar la versió en castellà pressionat sobre la imatge de la portada.

 

 


 


 

 

 

 

El Llibre verd sobre l'envelliment: Fomentar la solidaritat i la responsabilitat entre generacions (2021) exposa els desafiaments i les oportunitats que planteja l'envelliment de la població i reflexiona sobre com anticipar-se i donar resposta a les repercussions socioeconòmiques futures. Dona accés als resultats d'una consulta pública de dotze setmanes de duració (de gener a abril 2021), amb l'objectiu de fomentar la participació entre la població i incloure les contribucions per a la tasca futura de promoció de l'envelliment actiu i saludable. Per a descarregar-lo en s'ha de pressionar sobre la imatge de la portada en el marge (disponible sols en castellà).

 

 

 

 

Pla de l'OMS per a la Dècada d'Envelliment Saludable (2020-2030). L'Organització Mundial de la Salut (OMS) promou una estratègia global a través d'un pla d'acció de salut denominat “Decenni de l'Envelliment Saludable (2020-2030)”. Esta iniciativa oferix l'oportunitat de conjuminar als governs, la societat civil, els organismes internacionals, els professionals, les institucions acadèmiques, els mitjans de comunicació i el sector privat entorn de deu anys d'acció concertada, catalitzadora i de col·laboració per a millorar les vides de les persones majors, les seues famílies i les comunitats en les quals viuen. Es tracta del segon pla d'acció de l'Estratègia Mundial de l'OMS sobre l'Envelliment i la Salut, que desenvolupa el Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'Envelliment (2002) i s'ajusta als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La versió en castellà es pot descarregar pressionant sobre la imatge superior.

 

 

 

El Llibre blanc de la coordinació sociosanitària a Espanya (2011) naix amb l'objectiu de compatibilitzar la gestió dels servicis d'atenció a la dependència amb el sistema sanitari i desenvolupar mesures orientades a millorar la coordinació dels sistemes sanitari i social per a oferir una atenció integral i no fragmentada a les persones que presenten simultàniament malalties cròniques i dependència. El document publicat pel Ministeri  de Sanitat Política Social i Igualtat es pot consultar en la versió castellana pressionant sobre la imatge del marge.

 

 

 

 

"Llibre blanc – Atenció a les persones en situació de dependència a Espanya" va ser publicat per l'Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) en 2004 oferix un diagnòstic rigorós de la situació de les persones dependents a Espanya i una visió completa de les alternatives i consideracions per a implantar amb èxit un Sistema Nacional de Dependència. La descàrrega del document en castellà està disponible pressionat sobre la imatge de la portada.