Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI's): Barreres Arquitectòniques

Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI's): Barreres Arquitectòniques

Definició

Es comprenen en esta tipologia totes aquelles ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en el propi habitatge o en l'edifici de l'ancià que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribuïxen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Destinataris

Les persones sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:

  • Ser major de 60 anys
  • Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
  • Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
  • Idoneïtat d'allò que s'ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte. 

Termini de sol·licitud

Anualment s'establix un termini de sol·licitud en l'ordre de convocatoria que es publica en el DOCV.