Novetats

Residèncias per a persones majors

Definició

Tindran la consideració de residències de persones majors, aquells centres en els quals s'oferisquen allotjament estable juntament amb atenció social, suport en la realització de les activitats de la vida diària, atenció sanitària, rehabilitació de les capacitats i atenció geriàtrica integral, en funció del nivell de dependència dels seus usuaris.

 

Persones usuàries

Poden ser persones usuàris d'aquests centres aquelles  majors de 65 anys que hagen cessat en la seua vida laboral o professional,  i pensionistes majors de 60 anys, que manquen de les capacitats necessàries per a realitzar per si mateixes les activitats bàsiques de la vida diària, i que precisen d'una atenció geriàtrica integral. Excepcionalment també podran ser-ho les persones menors d'aqueixa edat, quan la seua situació de dependència funcional, psíquica o social així ho requerisca i no siguen susceptibles d'atenció en una altra mena de recursos socials o sanitaris.

Podran existir Unitats d'Alta Dependència específiques per a aquelles persones majors que manquen de les capacitats necessàries per a realitzar per si mateixes les activitats bàsiques de la vida diària, i a més precisen d'una atenció sociosanitària continuada a causa de la complexitat i al grau d'intensitat de l'atenció requerida.

 

Tipologia de les places i capacitat màxima

Les residències de persones majors tindran definit un nombre de places que seran objecte d'autorització en els termes establits per la normativa vigent. Les esmentades places podran ser residencials i d'estada diürna. Dins de les places residencials poden existir places en Unitats d'Alta Dependència.

La capacitat màxima d'aquests centres no podrà ser superior a 150 places, de les quals en cada Unitat d'Alta Dependència no podran haver-hi més de 40 places.

No obstant això, es considera la possibilitat de centres majors sempre que es garantisca l'autonomia personal i que s'evite la massificació. En el cas de centres que disposen de places d'estada diürna, el nombre màxim de places d'aquest tipus no podrà ser superior al 30% del total de places residencials del centre.

 

Serveis

Les residències de persones majors prestaran una assistència segons les necessitats i el nivell de dependència dels residents,  que amb caràcter obligatori contemplarà almenys els següents serveis:

 • Serveis Bàsics:
  • Allotjament
  • Restauració
  • Bugaderia
  • Atenció sanitària
   • Cures bàsiques
   • Atenció mèdica
   • Atenció d'infermeria. Dirigida a la prestació de les cures d'infermeria com ara preparació i administració de medicaments, cures, sondatges i altres.
   • Activitats de rehabilitació.
   • Assistència farmacèutica
   • Prevenció i promoció de la salut
  • Atenció psicològica i activitats  de teràpia ocupacional.
   • Atenció psicològica.
   • Activitats de teràpia ocupacional.
  • Atenció social.
   • Animació sociocultural.
   • Atenció social individual, grupal i comunitària.
   • Atenció social familiar.
 • Serveis opcionals:

S'entendran com a serveis opcionals aquells que no siguen necessaris per a la  atenció integral bàsica de l'usuari.
Les residències per a persones majors podran oferir els següents serveis opcionals:

 • Perruqueria,  a més de les prestacions  bàsiques que implica l'apartat anterior.
 • Podologia.
 • Cafeteria.
 • Uns altres, sempre que no estiguen recollits en la cartera de serveis bàsics.

 

Vacances socials

L'inici del programa de VACANCES SOCIALS per a majors de la CV es comunicarà al més aviat possible per aquesta pàgina web. De moment, no hi ha termini obert per a noves sol·licituds

Termalisme

La Generalitat Valenciana va dissenyar aquest programa amb la finalitat de facilitar, a les persones majors que el sol·liciten, estades en balnearis de la Comunitat Valenciana on reben tractaments...