Centres de dia per a persones majors dependents

Centres de dia per a persones majors dependents

Definició

 

Es denomina centre de dia per a persones majors dependents tot establiment que oferisca un programa d·A·atenció diürna especialitzat a persones que necessiten d·A·ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o activitats instrumentals de la vida diària. Els seus objectius són mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels usuaris i servir de suport a la família, per mitjà de la provisió d·A·un recurs que possibilite la vida sociolaboral dels seus membres.

 

Capacitat

 

Els centres de dia per a persones majors dependents tindran una capacitat màxima de 100 places.

 

Usuaris

 

Podran ser usuaris les persones majors de 60 anys amb problemes de dependència que presenten malalties cròniques, pluripatologia, amb limitació de la seua autonomia i que requerisquen una atenció sociosanitària especialitzada, supervisió mèdica, cures d·A·infermeria o rehabilitació, que no es puguen prestar adequadament al seu domicili.

Amb caràcter excepcional els centres de dia podran atendre, amb independència de l·A·edat, persones que es troben en alguna d·A·estes situacions:

 • Demències que no requerisquen cures sanitàries continuades per l·A·evolució de la malaltia
 • Crònics amb patologies que generen problemes funcionals i/o cognitius
 • Crònics amb patologia osteoarticular degenerativa i traumatològica
 • Seqüeles funcionals postintervenció quirúrgica o accident

En queden exclosos malalts mentals, discapacitats psíquics i persones dependents que requerisquen cures sanitàries continuades i aquelles que tinguen trastorns de la conducta que pertorben greument la convivència.

 

Servicis

 

Els centres de dia de persones majors dependents oferiran els servicis següents:

 • Servicis bàsics:
  • Acolliment
  • Restauració
  • Higiene personal
  • Atenció social
   • Animació sociocultural
   • Atenció social individual, grupal i comunitària.
   • Atenció social familiar.
  • Atenció a la salut
   • Atenció mèdica
   • Atenció psicològica
   • Atenció d·A·infermeria.
   • Activitats de teràpia ocupacional.
   • Activitats de rehabilitació.
   • Prevenció i promoció de la salut.
  • Transport adaptat
 • Servicis opcionals

  S'entendran com a servicis opcionals aquells que no siguen necessaris per a l·A·atenció integral bàsica de l·A·usuari. Els centres de dia podran prestar els següents servicis opcionals:

  • Perruqueria
  • Podologia
  • D'altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de servicis bàsics.