Visualització de contingut web

Ajudes d'equipament per a centres de servicis socials especialitzats de tercera edat

Definició

Les ajudes que es convoquen són en concepte d'equipament de centres de servicis socials especialitzats pertanyents al sector de tercera edat. A este efecte es finançaran els gastos en mobiliari, efectes i equips informàtics necessaris per al funcionament dels centres.

Destinataris

Els titulars de centres de servicis socials especialitzats de tercera edat gestionats per entitats locals o entitats privades sense ànim de lucre, que complisquen els requisits següents:

  • El centre haurà de tindre la corresponent resolució d'autorització.
  • En els casos en què el centre siga de nova construcció i no haja entrat en funcionament, s'exigix que el projecte de l'obra siga objecte d'un informe favorable del Servici d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria de Benestar Social o, a falta d'això, que ho haja sigut amb anterioritat a la concessió de l'ajuda.
  • En cap cas el centre de nova construcció podrà entrar en funcionament sense obtindre la preceptiva autorització.
  • No podran obtindre la condició de beneficiari de les subvencions regulades en esta orde, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de sol·licitud

El termini per a presentar les sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV.