Autorització de Centres d'envelliment actiu (CEA)

Autorització de Centres d'envelliment actiu (CEA)

 

Definició

Els centres d’atenció preventiva per a les persones majors, com acentres de dia, estan destinats a oferir servicis especialitzats i específics tendents a aconseguir el manteniment de les persones majors en un estatfísic i emocional que els permeta valdre’s per si mateixes i romandre en el seu medi familiar i social, a fi de retardar el seu ingrés en residènciesi hospitals

Objetius

Els centres d’atenció preventiva per a persones majors es configuren com a unitats de prevenció, manteniment de la salut, rehabilitació,formació, informació i exercici d’activitats culturals, d’oci, convivènciai promoció social. Per a això, propiciaran hàbits de vida saludable, almateix temps que dinamitzaran les relacions interpersonals i de grup,a fi d’evitar la soledat i el desarrelament, convertint-se en un recurs desuport tant per als majors com per a la famílies a fi de facilitar-los elromandre en el seu entorn el màxim temps possible.

Usuaris

Podrà ser usuària dels centres d’atenció preventiva per a les persones majors tota persona que tinga complits els 60 anys d’edat, nopatisca malaltia infectocontagiosa ni psicopaties susceptibles d’alterarla convivència normal del centre

Capacitat

En funció dels espais del centre

Cartera de servicis

  • a) Servici mèdic

b) Servici social

c) Servici de podologia

d) Servici de perruqueries

e) Servici de menjador cafeteria

f) Autoservici de bugaderia

g) Altres servicis, com ara, biblioteca, zona d’esplai, televisió, etc., i

qualsevol altre servici autoritzat per l’organisme competent, sempre que

els recursos tant humans com d’espai de cada centre ho permeten.