"Major a casa"

"Major a casa"

Definició

Programa dirigit a millorar les condicions de vida de les persones majors que romanguen en el seu domicili, facilitant-los els servicis bàsics: el menjar diària, el llavat de roba de llit i bany, així com la neteja de la llar, la qual cosa contribuïx de forma decisiva a millorar la seua salut, benestar i qualitat de vida.

Objectius

L'objectiu és facilitar a les persones majors la permanència en el seu domicili i/o entorn familiar i social el major temps possible.

Requisits 

  • Persones majors de 65 anys amb dependència lleu o moderada. Així mateix, podran ser usuaris les persones majors de 60 anys en situació de dependència i persones amb discapacitat en situació de dependència, majors de 18 anys que convisquen amb la persona major de 65 anys beneficiària del programa.
  • Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments, o bé aportar el compromís de familiars o de l'entitat que es responsabilitzen de la dita tasca.
  • Estar empadronat en algun dels municipis que participen en el programa i l'ajuntament del qual haja formalitzat conveni de col·laboració de la Conselleria de Benestar Social.
  • Precisar el servici, acreditat per mitjà d'informe social i metge favorables. Abonar el copagament corresponent establit.

Servicis

El programa social “Major a casa” comprén un conjunt de servicis i subministraments relacionats entre si que es presten de manera coordinada i contínua en el domicili de l'usuari En el mes natural. 

Estos servicis són: 

  • Menjar a domicili diària
  • Bugaderia a domicili setmanal (roba de llit i bany)
  • Neteja de la llar (hora i mitja, dos dies a la setmana, ampliable segons nombre d'usuaris del programa). 

Sol·licitud

La gestió de les sol·licituds es realitzarà a través dels equips socials de base dels ajuntaments participants en el programa.

Pagament

Està prevista la fórmula de copagament de l'usuari, aportant este un 34 % del cost per al finançament del  programa, la Generalitat Valenciana un 42 % i l'ajuntament corresponent el 34 %.

Els usuaris abonaren directament al contractista l'import corresponent al principi de cada mes, per avançat.