ACTUALITAT

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2020

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓN EJECUTADA EN 2021       https://inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/justificaci%C3%B3

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2018

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2018 Castelló: dimarts 23 d' ctubre a les 09:45 hores en el Centre Urban (Quadra de la Salera s/n, 12006 Castelló de la Plana)...

INFORMACIÓ AQUARIUS AL PORT DE VALÈNCIA.

Amb motiu de l'arribada de l'Aquarius al Port de València, donada la situació de crisi i emergència humanitària, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha habilitat un correu per a...

PROYECTOS DE INTEGRACION PERSONAS INMIGRANTES

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DISTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES

INCLUSIÓ SOCIAL.-Beques

Acta de la primera reunió de la Comissió Avaluadora per a la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals de la Direcció General d'Inclusió Social.

RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ: CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Consulta pública previa del Projecte de Decret del Consell, pel qual es desenrotlla la Llei 19/2017,de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió. fitxa adjunta consulta...

ITINERARIS INTEGRATS .-Fons Social Europeu

Publicació de la Resolució de 28 de desembre de 2017 per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció...

INCLUSIÓ SOCIAL.-Beques

Convocatòria de concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Inclusió Social.

INCLUSIÓ SOCIAL

Convocatòria per a l'exercici 2018 de subvencions per al finançament de programes de desenvolupament comunitari.

VOLUNTARIADO

AYUDAS A VOLUNTARIADO Resolución de 13 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 de las subvenciones...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS IRPF

Requeriment d'esmena de la convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per atendre a fines de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7...

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA IRPF 2017

Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions dirigides a la realització...

ORDRE DE BASES IRPF

ORDRE 8/2017, de 6 de octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a...

ACCIÓ COMUNITÀRIA 2017

Resolución de 3 de julio de 2017, de la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se conceden subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de...

LUCHA CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 2017

Resolución de 22 de junio de 2017, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticias Inclusivas, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de programas de...

BUTLLETÍ

Premio de Buenas Prácticas al Ayuntamiento de Altea

Premio de Buenas Prácticas al Ayuntamiento de Altea por un proyecto innovador que desarrollaremos en 2010 con subvención del MTIN y del Fondo Europeo de Integración. La Liga Española de la...

Oferta d'ocupació de la Fundació CEPAIM València

Oferta d'ocupació de la Fundació CEPAIM València. Data de presentació abans del 13 de gener de 2014 Documents Oferta EMPLEO CEPAIM EMPRENDE 2014 valencia.pdf

Dia del inmigrante

DÍA DEL INMIGRANTE - Celebración con juegos, merienda, música y danza africana. El dia 16 de diciembre a las 18 horas la Agencia AMICS de Manises organiza la celebración del día del Inmigrante (18...

Fundació CEPAIM: II Jornada de portes obertes de València

II Jornada de portes obertes de València dies 12,13 i 14 de desembre de 2013 Fundació Cepaim CONVIDA a totes les persones i veïns-as a participar de les activitats de jornades de portes obertes a...

Publicador de continguts

Ves enrere Pensions no contributives

Pensions no contributives

NOVETAT: NOTA ACLARIDORA RESPECTE A CARTA ENVIADA PEL DIRECTOR GENERAL DE
INCLUSIÓ I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ALS PERCEPTORS D'UNA PENSIÓ
NO CONTRIBUTIVA A LA COMUNITAT VALENCIANA

 

DEFINICIÓ

Les Pensions no Contributives tenen com a finalitat atendre les persones en estat de necessitat que no han cotitzat mai al Sistema, o l'han fet en temps insuficient per a causar dret a les pensions contributives, i que manquen de rendes o ingressos mínims per a la seua subsistència.

Hi ha dos tipus de pensions no contributives:

-JUBILACIÓ

-INVALIDESA

La cobertura assistencial de cadascuna d'elles es concreta en una prestació econòmica, la quantia de la qual és fixada anualment per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, en l'assistència mèdic –farmacèutica gratuïta i en els servicis socials complementaris.

Segons la pensió que se sol·licite caldrà atendre el compliment dels requisits de caràcter general i de caràcter específic exigits per a la seua concessió i manteniment.

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ

 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. (BOE de 31 d'octubre).

 • Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenvolupa en matèria de pensions no contributives la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'establixen en la Seguretat Social prestacions no contributives (integrada en el Reial decret legislatiu anterior), (BOE de 21 de març).

 • Orde PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes d'aplicació i desenvolupament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenvolupa, en matèria de pensions no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'establixen en la Seguretat Social prestacions no contributives, sobre rendes o ingressos computables i la seua imputació. (BOE de 20 de novembre).

 

REQUISITS BENEFICIARIS

 • Mancar d'ingressos suficients

Existix falta quan les rendes o ingressos personals de què es dispose, en còmput anual, per a 2024, siguen inferiors a 7.250,60 € anuals.

No obstant això, si són inferiors a 7.250,60 € anuals i es conviu amb familiars, únicament es complix el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seua unitat econòmica de convivència, siguen inferiors a les quanties que s'arrepleguen més endavant.

Existirà unitat econòmica de convivència en tots els casos de convivència del beneficiari amb altres persones unides amb aquell per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau. El parentiu per consanguinitat fins al 2n grau aconseguix a: pares, avis, fills, nets i germans del sol·licitant. Les persones que convisquen amb el sol·licitant en el mateix domicili i no estiguen unides amb el sol·licitant per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau no s'integren en la unitat econòmica de convivència i les rendes o ingressos imputables a eixes persones no es computen a l'efecte d'acreditar el requisit de mancar d'ingressos suficients.

Núm. de Convivents

€/any

Convivència només amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:

2

12.326,02€

3

17.401,44€

4

22.476,86€

...

...

Si el pensionista d'invalidesa no contributiva acredita la necessitat d'assistència d'una tercera persona, els imports del límit d'acumulació de recursos en esta situació de convivència seran els següents:

2

18.489,03€

3

26.102,16€

4

33.715,29€

...

...

Si entre les persones amb les quals conviu es troba algun parent consanguini de primer grau (pares o fills):

2

30.815,05€

3

43.503,60€

4

56.192,15€

...

...

Si el pensionista d'invalidesa no contributiva acredita la necessitat d'assistència d'una tercera persona, els imports del límit d'acumulació de recursos en esta situació de convivència seran els següents:

2

46.222,58€

3

65.255,40€

4

84.288,23€

...

...

 

Quines rendes o ingressos es computen?

Els béns i drets de què disposen anualment el beneficiari o la unitat econòmica de convivència, derivats tant del treball com del capital, així com qualssevol altres substitutius d'aquells.

Rendes de treball. Les retribucions, tant dineràries com en espècie, derivades de l'exercici d'activitats per compte propi o alié. Es van equipar a rendes de treball, les prestacions reconegudes per qualsevol dels règims de previsió social, finançats amb càrrec a recursos públics o privats.

Rendes de capital. Es computaran la totalitat dels ingressos que provinguen d'elements patrimonials, tant de béns com de drets, considerant-se segons els seus rendiments efectius. De no existir, estos es valoraran conforme a les normes establides en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a excepció de l'habitatge habitualment ocupat.

 • Requisits específics PNC jubilació

-Edat: Tindre seixanta-cinc o més anys.

-Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de deu anys, en el període que mitjana entre la data de compliment dels setze anys i la de meritació de la pensió, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

 • Requisits específics PNC invalidesa

-Edat: Tindre díhuit o més anys i menys de seixanta-cinc.

-Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

-Discapacitat: Grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

INCOMPATIBILITATS

En la Disposició transitòria sexta de la Llei General de la Seguretat Social i l'article 18 del Reial decret 357/1991 establixen i regulen el règim d'incompatibilitats de les pensions de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva.

Les pensions no contributives són incompatibles amb:

- Entre si, no es pot percebre pensió d'invalidesa i de jubilació.

-Les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen determinats Fons Nacionals per a l'aplicació social de l'Impost i de l'Estalvi, i suprimides per la Llei 28/1992, de 24 de novembre, de Mesures Pressupostàries Urgents

-Els subsidis de garantia d'ingressos mínims i per ajuda de tercera persona contemplats en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

-La condició de causant de l'assignació familiar per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65%. En els casos en què es vinguera percebent una pensió no contributiva i s'optara en favor de l'assignació econòmica per fill minusvàlid a càrrec, els efectes econòmics de la pensió no contributiva s'estendran fins a l'últim dia del mes anterior a aquell en què han de fer efecte econòmics les assignacions per fill a càrrec reconegudes.

 

OBLIGACIÓ: COMUNICACIÓ DE VARIACIONS

Els perceptors de les pensions d'invalidesa i jubilació, en les seues modalitats no contributives, vindran obligats a comunicar, en el termini màxim de trenta dies des de la data en què es produïsca, qualsevol variació de la seua situació de convivència, estat civil, residència, recursos econòmics propis o aliens computables per raó de convivència, i quantes puguen tindre incidència en la conservació o en la quantia d'aquella. S'han de comunicar les possibles variacions en els ingressos o rendes justificats, referits l'any en curs, a l'efecte de modificar, si és el cas, la quantia a abonar, segons l'import vigent de la pensió.

Per a realitzar la comunicació de variacions, els beneficiaris hauran d'enviar la documentació justificativa dirigida als gestors (Direcció Territorial de la Conselleria de la seua província).

Si, a conseqüència de l'incompliment d'esta obligació, es deriva una percepció indeguda de prestacions, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes des del primer dia del mes següent a aquell en quin haguera variat la situació, qualsevol que siga el moment en què es detecte la mateixa llevat que l'acció per a sol·licitar la devolució haguera prescrit.

 • Descàrrega de formularis:

Comunicació de variacions PNC Jubilació

Comunicació de variacions PNC Invalidesa

 

COM SOL·LICITAR UNA PNC?

Per a sol·licitar una PNC, haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud i enviar-lo, al costat de la documentació justificativa que s'indica en este, a l'òrgan gestor (Direcció Territorial de la seua província de residència de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge).

 • Descàrrega de formularis:

PNC Jubilació

PNC Invalidesa 

 • Llocs i maneres de presentar la documentació a l'administració:

-En qualsevol Registre Oficial (Ajuntament, A prop o Registre de qualsevol altre Organisme Públic) perquè actuen d'intermediaris en la transmissió electrònica de la documentació.

-En correus, mitjançant carta (preferentment certificada). Es presentaran en sobre obert, a fi que en la capçalera de la primera fulla del document que es vulga enviar, es facen constar, amb claredat, el nom de l'oficina i la data, el lloc, l'hora i minut de la seua admissió. Estes circumstàncies hauran de figurar en el resguard justificatiu de la seua admissió. El remitent també podrà exigir que es facen constar les circumstàncies de l'enviament, prèvia comparació de la seua identitat amb l'original, en la primera pàgina de la còpia, fotocòpia o un altre tipus de reproducció del document principal que es vulga enviar, que haurà d'aportar-se com a forma de rebut que acredite la presentació d'aquell davant l'òrgan administratiu competent.

-Presencialment, davant la Direcció Territorial de la Conselleria a la seua província. Es requerix cita prèvia, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'Internet:

-Mitjançant tramitació electrònica:

https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

 

RESOLUCIÓ

Existix obligació d'emetre i notificar resolució expressa sobre les sol·licituds de pensió no contributiva que es formulen pels interessats en el termini màxim de noranta dies hàbils.

Transcorregut el termini màxim de resolució de noranta dies hàbils sense que s'haguera emés i notificat resolució expressa, la sol·licitud es podrà entendre desestimada, de conformitat amb el que s'establix en l'article 129 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. El contingut de la resolució expressa que s'emeta amb posterioritat al venciment del termini màxim de resolució no estarà vinculat al sentit del silenci, en compliment del qual s'establix en l'article 24.3 b) de la Llei 39/2015.

 

QUANTIA INDIVIDUAL I COMPLEMENTS

 • Quantia individual

El Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, establix la quantia de les pensions d'invalidesa i jubilació de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva, quedant l'import anual per a l'any 2024 en 7.250,60 € anuals, que s'abonen en 12 mensualitats més dos pagues extraordinàries l'any.

La quantia individual actualitzada per a cada pensionista s'establix a partir del citat import i en funció del nombre de beneficiaris que visquen en el mateix domicili, de les seues rendes personals i/o de les de la seua unitat econòmica de convivència, no podent ser la quantia inferior a la mínima del 25% de l'establida.

Els pensionistes de pensió no contributiva d'invalidesa el grau de discapacitat de la qual siga igual o superior al 75% i acrediten la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida, percebran a més un complement del 50% dels 7.250,60 € anuals, per la qual cosa l'import d'eixe complement queda fixat en 3.625,30 € anuals.

QUANTIES BÀSIQUES PER A 2024

Quantia

Anual

Mensual

Íntegra

7.250,60 €

517,90 €

Mínima 25%

1.812,65 €

129,48 €

Íntegra + Increment del 50%

10.875,90 €

776,85 €

Quan dins d'una mateixa família convisca més d'un beneficiari de pensió no contributiva, la quantia individual per a cadascun d'ells és la següent:

Núm. Beneficiaris

Anual

Mensual

2

6.163,01 €

440,22 €

3

5.800,48 €

414,32 €

...

...

...

 • Complement de lloguer

És un complement de pensió dirigit a aquelles persones pensionistes de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seua modalitat no contributiva, que acrediten mancar d'habitatge en propietat i tindre com a residència habitual, un habitatge llogat a propietaris que no tinguen amb ell relació de parentiu fins a tercer grau.

La quantia anual del complement ascendix a 525 €.

La quantia del complement indicada serà idèntica per a tots els pensionistes no contributius als quals se'ls reconega el citat complement i s'abonarà en un únic pagament.

Formulari complemente lloguer

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels següents documents:


a) Còpia del contracte d'arrendament. En cas de no existir este document, podrà admetre's un altre mitjà de prova vàlid en dret (rebuts, factures, etc.…), sempre que a través del mateix es dispose de la mateixa informació establida en l'article 5.b) del Reial decret 1191/2012, és a dir localització de l'habitatge, la identificació de l'arrendador i de l'arrendatari i la duració del contracte.
b) Còpia del document que acredite la representació, quan la sol·licitud se subscriga per persona diferent del pensionista no contributiu, sempre que este document no conste en el
expedient de pensió no contributiva.

Podrà requerir-se directament a la persona interessada altres dades o documentació complementaris que siguen necessaris per a determinar el dret.

 • Complement per necessitat d'una altra persona

La quantia individual establida s'incrementa amb el complement per necessitat d'una altra persona sempre que s'acredite un grau de discapacitat igual o superior al 75 per 100, així com la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida.

L'import d'este complement per a l'any 2024 és de 3.625,30 € anuals.

 

ÒRGAN GESTOR

 • Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge

- Adreça Postal: Av. Rambla Méndez Núñez, 41 - 03001 (Alacant)

- Telèfons: 012 o 963 866 00 (des de l'estranger +34 963 866 000)

- Correu electrònic: prestacionesbsalicante@gva.es

 • Direcció Territorial de València de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge

- Adreça Postal: Av. De l'Oest, 36 - 46001 (València)

- Telèfons: 012 o 963 866 00 (des de l'estranger +34 963 866 000)

- Correu electrònic: pnc_dtv@gva.es

 • Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge

- Adreça Postal: Av. Germans Bou, 81 - 12003 (Castelló)

- Telèfons: 012 o 963 866 00 (des de l'estranger +34 963 866 000)

- Correu electrònic: pnc_castellóngva.es

 

INFORMACIÓ PNC

Si necessita qualsevol informació addicional o conéixer com és l'estat de la tramitació del seu expedient pot escriure un correu (indicant el seu nom complet, DNI/NIE i motiu de la consulta) a la següent adreça:

informacionpnc@gva.es

 

DECLARACIÓ ANUAL 2024

La declaració anual han de presentar-la els beneficiaris d'una PNC abans de l'1 d'abril del 2024.

Les dades declarades, una vegada confirmades, permetran revisar i regularitzar els imports de pensió percebuda, així com confirmar o modificar la quantia de la pensió per al present any.

Efectuada esta revisió, el termini màxim de la qual de resolució és el 31 d'octubre, únicament li serà notificada quan van existir modificacions respecte al manteniment del dret a la pensió o a les quanties percebudes.

En el cas que el pensionista no haja rebut el formulari de la Declaració Anual 2024, però tinga alguna variació en les seues circumstàncies econòmiques, de convivència o residència que puguen produir-se, haurà de realitzar una comunicació de variacions, en el termini de 30 dies des de la data en què tinguen lloc.