Places concertades en el sector d'atenció social a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables

Places concertades en el sector d'atenció social a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables

Places concertades en el sector d'atenció social a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables.

  1. Objecte.

Procediment d'assignació de places en centres d'acolliment i habitatges destinats a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables: persones sense llar, persones amb VIH, persones exrecluses, persones migrants, persones LGTBI, dones en risc d'exclusió social i persones en situació de vulnerabilitat social.

S'estableixen diferents modalitats d'intervenció, mitjançant dos tipus de recursos, que són els centres d'acolliment i els habitatges.

  1. Sol·licitants.

Els col·lectius vulnerables destinataris d'aquests recursos seran les persones sense llar, persones amb VIH, persona exrecluses, persones migrants, persones LGTBI, dones en risc d'exclusió social que no siguen víctimes de violència de gènere ni d'altres violències sobre les dones, i persones en situació de vulnerabilitat social.

  1. Requisits.

Aquestes persones hauran de trobar-se en situació o risc d'exclusió social, no disposar d'una resposta residencial estable d'emergència per part de les Entitats Locals, ni recursos econòmics suficients per a procurar-se la mateixa, precisar d'un acompanyament en els itineraris d'intervenció social i, havent sigut ateses en els serveis socials d'atenció primària bàsica, requerir d'una intervenció integral prolongada en el temps per a aconseguir la seua inclusió social.

Quan les persones descrites anteriorment també siguen susceptibles de ser beneficiàries d'altres recursos especialitzats d'atenció residencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, persones en situació de dependència, persones majors, persones amb diversitat funcional, adolescents i joves en procés d'emancipació i víctimes de violència de gènere o un altre tipus de violència sobre la dona, es procurarà que siguen valorades i ateses preferentment per aquests últims.

 

4. Tipologia de recursos

-    Centres d'acollida

-    Habitatges