Comunicació

Comunicació

COMUNICACIÓ

La reglamentació comunitària exigeix el compliment de determinats requisits en matèria de comunicació. En el període actual continua sent necessari elaborar una estratègia de comunicació i fer un seguiment i avaluació de les mesures que la sustenten, així com donar publicitat d'aquestes actuacions, ressaltant les Bones Practiques en matèria de comunicació i presentant les millors actuacions cofinançades con profunds europeus.

NORMATIVA

- Reial decret 938/2021, de 26 d'octubre, por el qual es regula la concessió directa de subvenciones del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en l'àmbit de la inclusió social, por un importe de 109.787.404 euros, ho marque del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 257, de 27 d'octubre de 2021).

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, excepte en el qual afecte els principis de publicitat i concurrència.

- Llei  1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Decret 103/2022  de 5 d'agost, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa de subvenciones a entitats del tercer sector per a la realització de projectes d'itineraris innovadores per a la inclusió social en ho marque del Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2022/7568].

- Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, por el qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com la normativa interna aplicable en la gestió, seguiment i control que s'establisca per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'Espanya.

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, por el qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'aplicació de la qual serà d'obligat compliment,

- Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades por instruments europeus per a fer costat a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, por la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.